ASK da sankcioniše poslanike koji nijesu prijavili sve prihode

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je podnio inicijativu Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) tražeći pokretanje postupka protiv 24 poslanika i poslanice i jednog gradonačelnika koji nijesu u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije prijavili tačne i potpune podatke u imovinskim kartonima.

Mediji su objavili, krajem 2017.godine, da su poslanici i poslanice vladajuće koalicije dobili, shodno odluci koju je potpisao generalni sekretar Skupštine Crne Gore, tzv. varijablu ili dodatak na zaradu. Početkom maja 2018.godine, kada je završena predaja i obrada imovinskih kartona javnih funkcionera, mediji su, takođe, ukazali da jedan broj tih poslanika i poslanica nije uredno prijavio navedeni dodatak na zaradu.

Tragom tih informacija i detaljnim uvidom u dostupne izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera za 2017.godinu, CGO je utvrdio da sljedeći poslanici nijesu dostavili podatke o navedenoj varijabili: Branimir Gvozdenović, Miodrag Radunović, Obrad Stanišić, Andrija Nikolić, Mirsad Murić, Ana Nikolić, Maja Bakrač, Predrag Sekulić, Željko Aprcović, Bogdan Fatić, Branko Čavor, Filip Vuković, Nikola Rakočević, Milorad Vuletić, Jovanka Laličić, Radule Novović, Danijel Živković, Momčilo Martinović, Andrija Popović, Ervin Ibrahimović, Nedžad Drešević, Mićo Orlandić, Genci Nimanbegu i Adrijan Vuksanović. Dodatno, tadašnji poslanik a sadašnji predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović, pored neprijavljivanja navedenog dodatka na zaradu, nije prijavio ni promjenu funkcije ASK-u na što je obavezan Zakonom o sprječavanju korupcije.

CGO je, takođe, pozvao ASK da izvrši provjeru vjerodostojnosti i svih drugih izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera i pokrene postupak protiv svih koji isti još uvijek nijesu podnijeli. Podsjećamo, Zakon predviđa sankciju u vidu novčane kazne od 500.00 do 2000.00 eura za neprijavljivanje tačnih i potpunih podataka javnih funkcionera o prihodima stečenim vršenjem djelatnosti.

CGO cijeni da je posebno zabrinjavajuće kad zakon ne poštuju oni koji ga usvajaju jer se time šalje poruka građanima i građankama da ima onih koji su iznad zakona i koji ne snose odgovornost za svoje postupke. Imajući u vidu i o kojem je Zakonu riječ, ovim se šalje i politička poruka o nespremnosti prihvatanja pravila na način da važe podjednako za političke donosioce odluke kao i za ostale građane i građanke. To je zabrinjavajuće i u kontekstu kontinuiranih ukazivanja domaćih i međunarodnih organizacija, a posebno institucija EU, na sveprisutnu i prožimajuću korupciju u Crnoj Gori i političku zarobljenost institucija. Zato se nikako ne smije ostaviti poslanicima na sopstveni izbor i savjest da odlučuju o tome koje će prihode propisane zakonom kao obavezne za prijavu prijaviti a koje ne, jer se time anuliraju i suština i principi prevencije i borbe protiv korupcije.

CGO očekuje da ASK postupi blagovremeno i adekvatno po podnešenoj inicijativi i neselektivno sankcioniše javne funkcionere koji su prekršili Zakon o sprječavanju korupcije.

Željka Ćetković, saradnica na programima