Što prije inkorporirati nova pravila EU o zaštiti podataka o ličnosti u crnogorsku legislativu

Povodom 28. januara – Dana zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na nadležne institucije da što hitnije započnu proces usklađivanja zakonodavnog okvira Crne Gore sa Opštom uredbom EU o zastiti ličnih podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine.

Zaštita podataka je osnovno ljudsko pravo, koje se jamči Ustavom Crne Gore i drugim zakonskim aktima.Međutim, uslijed sve bržeg tehnološkog napretka i digitalizacijeposlovne i privatne korespodencije kroz brojne mobilne aplikacije, društvene mreže, aplikacije za profilisanje potrošača, Big Data, itd. nastaju i problemi koje ovi akti nijesu predvidjeli. Stoga se važnost ove Uredbe ogleda i u definisanju novih obaveza i pravila ponašanja za zapošljene koji rade na obradi podataka građana, a kako bi se obezbijedio veći stepen zaštite podataka o ličnosti.

Što prije inkorporirati nova pravila EU o zaštiti podataka o ličnosti u crnogorsku legislativu

U Crnoj Gori se već dugo čeka na novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, a taj zakonski tekst bi morao inkorporirati i načela GDPR i tako uskladiti ovu oblast sa EU standardima. Stoga, CGO traži od Vlade da ubrza taj proces donošenja davno najavljenog novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

CGO naglašava da je važno i da budući kreatori zakonskih rješenja, koja se moraju uskladiti sa novom evropskom regulativom, predvide funkcionalan sistem upravljanja podacima o ličnosti i njegovu implementaciju, čime bi se doprinijelo boljoj kontroli nad podacima i njihovom upotrebom.Osim toga neophodno je obezbijediti i sistem statistike o tome koliko se i na koji način lični podaci građana i građankiprodaju oglašivačima, kompanijama, državnim organima i drugim subjektima. Značajno je za nadzorni organ za primjenu GDPR-a, odnosno Agenciju za zaštitu ličnih podataka, da u svakom trenutku ima uvid o upotrebi ličnih podataka, da može zatražiti uvid u dokumentaciju, naložiti reviziju, ali i izreći sankcije zbog nepoštovanja prava na zaštitu ličnih podataka građana i građanki.

Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka predstavlja prvi dokument koji na evropskom nivou uređuje obaveze država u odnosu na zaštitu podataka o ličnosti, a otvorena je za potpisivanje 28. januara 1981. Ovaj dan obilježava se u svim zemljama Savjeta Evrope, a Savjet Evrope i Evropska komisija oblježavaju ga zajednički kao Evropski dan zaštite podataka o ličnosti.

Tamara Milaš, saradnica na programima