Godinu i tri mjeseca ASK ne može da se jasno odredi o kršenju zakona od strane 25 poslanika vladajuće koalicije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio novu urgenciju novom sastavu Savjeta ASK-a kako bi konačno dobili precizne informacije o ishodu Inicijative za pokretanje postupka protiv poslanika koji nijesu prijavili tačne i potpune podatke u izvještajima o prihodima i imovini javnog funkcionera za 2017. godinu koju je CGO podnio dana 14. 05. 2018. godine.

Prije godinu i tri mjeseca, CGO je podnio Inicijativu tražeći od ASK-a utvrđivanje odgovornosti i pokretanje prekršajnog postupka protiv 25 poslanika Skupštine Crne Gore koji nijesu prijavili podatke u izvještajima o prihodima i imovini shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, a što se direktno odnosi na varijabilu koju su poslanici dobili u decembru 2017. CGO je ustanovio da su 24 tadašnja poslanika Skupštine Crne Gore u kršenju Zakona o sprječavanju korupcije, kao i jedan raniji poslanik koji je u periodu podnošenja Inicijative postao predsjednik opštine. Oni su prekršili članove 9, 23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije, a koji predviđaju obavezu javnog funkcionera da ASK-u prijavi tačne i potpune podatke o prihodima koje stekne vršenjem djelatnosti, kao i da je javni funkcioner dužan da u izvještaju o prihodima i imovini javnog funkcionera navede tačne i potpune podatke, odnosno da taj izvještaj sadrži sve podatke u vezi javne funkcije koju vrši a što uključuje i sve prihode.

Ni nakon godinu i tri mjeseca i niza urgencija i zahtjevaCGO nije dobio od ASK-a konačne i precizne informacije. Samo smo uspjeli saznati da su pokrenuti postupci protiv osam (8) poslanika na osnovu Inicijative CGO-a, ali nismo dobili ni njihova imena niti što je bio rezultat pokrenutih postupaka.

Takođe, u istom dopisu nam je objašnjeno da postupci „u odnosu na ostalih 17 postupci nijesu pokrenutisa razloga što je provjerom konstatovano da je 9 poslanika izvršilo dopunu Izvještaja koja se odnosi na datu varijablu prije podnošenja naslovnog zahtjeva, dok se kod preostalih 8 u Izvještajima nalaze mala odstupanja u prihodima, koja su posljedica obračuna kriznog poreza na dohodak fizičkih lica u izvještajima Poreske uprave“. CGO do danas nije dobioni imena poslanika po ovim kategorijama, niti objašnjenje kako je moguće da su pojedini poslanici mogli dopunjavati izvještaj nakon roka za podnošenje istog i koji je očito bio nepotpun i netačan, a što predstavlja kršenje upravo onih članova Zakon o sprječavanju korupcije na koje je ukazano Inicijativom CGO-a. Takođe, Zakon o sprječavanju korupcije ne prepoznaje „mala odstupanja u prihodima“.

CGO želida vjeruje da novi Savjet ASK-a, iako izabran samo glasovima vladajuće većine, neće imati ograničenje koje takav izbor nosi i da će doprinijeti da se konačno ova Inicijativa do kraja procesuira a CGO kao podnosilac obavijesti o njenom ishodu. Takođe, CGO želi da vjeruje da novi sastav Savjeta ASK-a neće imati selektivan pristup prema javnim funkcionerima, i da će u konkretnom slučaju naći mehanizam da isprati da se ova inicijativa zakonito obradi, a s obzirom da već postoji praksa kažnjavanja javnih funkcionera za ovakve propuste. Sjednica Savjeta ASK-a je sjutra, 20.avgusta 2019. i otvorena je za medije.

CGO podsjeća da je ASK mnogo puta i promptno pokretala postupke protiv kritičara vladajuće strukture i sa manje osnova i očiglednosti nego što to sadrži Inicijativa CGO-a. Stoga je još čudnije da ASK za godinu i tri mjeseca ne može da utvrdi da li je 25 poslanika vladajuće strukture netačno prijavilo svoje prihode, a posebno zabrinjava kreativno tumačenje zakonskih normi u pokušaju da se jedan broj tih poslanika zaštiti od dosljedne primjene zakona. Stiče se utisak da je u ovom periodu, od podnošenja Inicijative, ASK bila mnogo posvećenija zaštiti ovih poslanika nego njihovom zakonitom procesuiranju čime dodatno urušava svoj kredibilitet, a što je konstatovano i u Izvještaju EK o Crnoj Gori za 2019. koji donosi niz veoma ozbiljnih primjedbi na rad ASK-a. Upravo kredibilitet, nezavisnost i određivanje prioriteta u radu se identifikuju kao izazovi koje ASK mora hitno rješavati.

Crnoj Gori trebaju jake antikoruptivne institucije koje zakon primjenjuju neselektivno u okviru svojih ovlašćenja i koje nisu pod neprimjerenim političkim uticajem. ASK je od institucije uspostavljene da se bori protiv korupcije dozvolila sebi da bude akter u nekoliko visokoprofilisanih slučajeva obračuna sa kritičarima crnogorske vlasti. Na novom Savjetu ASK-a je da pokaže da li će nastaviti rad prethodnog ili će napraviti potrebne rezove koja zainteresovana javnost odavno očekuje.  Zato ovom urgencijom CGO postavlja i prvi test prema novom Savjetu ASK-a kako bi što prije saznali da li će taj Savjet raditi u korist onih koji su glasali za njega ili u javnom interesu.

 

Željka Ćetković, saradnica na programima