Državni organi da rade svoj posao, a zajedno da jačamo odgovornost i solidarnost bez kršenja osnovnih ljudskih prava

Vlada Crne Gore mora da uspostavi opštu disciplinu svih građana i zaštiti ih od potencijalne zaraze virusa korona preduzimajući sve raspoložive mjere pojačanog nadzora. To podrazumijeva procesuiranje lica koja su se na bilo koji način ogriješila o obavezno poštovanje naredbi zdravstveno sanitarne inspekcije o izrečenim mjerama samoizolacije. Objavljivanje spiska onih koji su pod izrečenim mjerama samoizolacije protivno je Ustavu i svim međunarodnim standardima, a u situaciji pojačanog straha i panike građana otvara prostor da situacija opasno izmakne kontroli.

Da bi mjere samoizolacije bile svrsishodne, neophodan je pojačan rad policijskih službi, uz podršku komunalnih službi i Vojske Crne Gore, jer građani nijesu ti koji bi u ovim teškim trenucima trebali da se bave “lovom” na one koji su u zoni kriviče ili prekršajne odgovornosti, već da brinu o svom zdravlju i zdravlju drugih. Podsjećamo da Crna Gora ima više pripadnika policije po glavi stanovnika nego neke mnogo razvijenije države, a da smo gotovo jedina koja je pribjegla ovakvom “prebacivanju nadležnosti” sa institucija na građane.

Osim toga, nadležne pravosudne institucije bi, morale pokazati spremnost da djeluju promptno, u  skladu sa postojećim zakonskim okvirom.

Posebno zabrinjava mišljenje Agencije za zaštitu podataka o ličnosti (AZLP) o objavljivanju ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji iz kojeg je jasno da su se jednom ovako ozbiljnom i osjetljivom temom u jednako ozbiljnom i osjetljivom trenutku, bavili krajnje površno, paušalno i kontradiktorno. Naime, Savjet AZLP-a se u obrazloženju prvenstveno poziva na član 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koji štiti pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života. Međutim, umjesto da Savjet AZLP-a primijeni brojne međunarodne standarde koji su u razradi člana 8 EKLJP nastali u praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, čitavo obrazloženje Savjeta AZLP svodi se na puko prepisivanje odredbe člana 8 EKLJP. Time je Savjet AZLP-a “preskočio” da sprovede tzv. trodjelni test koji predstavlja abecedu konvencijskog prava. Konkretno, Savjet AZLP-a morao je dati iscrpno i jasno obrazloženje da li je konkretna mjera u skladu sa zakonom, da li za njenu primjenu postoji legitiman cilj i naročito da li je ova mjera neophodna u demokratskom društvu. S tim u vezi, radi procjene da li je ovakva mjera neophodna, Savjet AZLP-a je, između ostalog, trebao tražiti informaciju od nadležnih organa koliko je provjera poštovanja samoizolacije izvršeno na terenu i zbog čega se takva procedura pokazala kao neuspješna, a što nije vidljivo iz obrazloženja spornog mišljenja. Naime, ovakvo zadiranje u pravo na privatnost lica koja su samoizolaciji može se opravdati samo i isključivo ukoliko su sve druge blaže procedure bile neuspješne. U suprotnom, dolazi se do zaključka da do cjeloshodne primjene svih propisanih postupaka provjere poštovanja samoizolacije nije ni bilo a da se pristupilo jednom drastičnom potezu uz kršenje osnovih ljudskih prava i sloboda.

Dalje, prepisivanje zakonskih odredbi u čitavom obrazloženju se radi bez podvođenja konkretnog činjeničnog stanja pod materijalno pravo. To je uočljivo i kada u jednom cjelokupnom pasusu Savjet AZLP prepisuje odredbu člana 13 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kojem se, između ostalog, navodi da posebne kategorije ličnih podataka mogu biti obrađivane bez izričite saglasnosti lica čiji se podaci obrađuju ako te podatke obrađuje zdravstveni radnih ili drugo lice koje ima obavezu čuvanja tajne. Time se direktno poništava pozitivno mišljenje koje je AZLP izdao o javnom objavljivanju ličnog imena i mjesta boravka lica koje se nalazi u samoizolaciji, jer je ono u apsolutnoj suprotnosti sa ovim obrazloženjem.

Složenost aktuelne situacije kod građana izaziva očigledan i prilično opravdan strah. Međutim, takav strah dalje vodi podizanju tenzije i razdraženosti, čemu smo mogli svjedočiti prethodnih dana. To je posebno obavezivalo nadležne organe da kroz pojačane napore pristupe identifikovanom problemu i sprovedu sva zakonska ovlašćenja, a ne da dignu ruke i prebace odgovornost na građane.

Solidarnošću i jedinstvom treba da se borimo protiv koronavirusa i to je do sada pokazivalo pozitivne efekte. Zbog malog broja neogovornih pojedinaca nije se smjelo otići u zonu sistemskog kršenja prava i pobuđivanja loših osjećanja, a iskreno se nadamo ne i loših akcija kod ljudi. Zato ponovo apelujemo na Vladu da njeni nadležni organi primjenjuju svoja ovlašćenja za što će imati našu punu podršku i da radimo na jačanju solidarnosti i odgovornosti svih kako bi ovu borbu zajedno dobili.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava u CGO-u