Vlada Crne Gore treba da sprovede eksternu reviziju UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je Damiru Šehoviću, ministru prosvjete i Milutinu Simoviću, potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Inicijativu za sprovođenje eksterne revizije Univerziteta Crne Gore za period od 2018. do 2020.godine.

Ugovorom o finansiranju između Vlade i UCG, a na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o budžetu, opredjeljuju se sredstva za UCG. Taj ugovor se odnosi na tri studijske godine, odnosno 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, koje su obuhvaćene fiskalnim godinama od 2018. do 2021, a UCG dobija opredijeljena sredstva na godišnjem nivou ukoliko ispuni ciljeve koji su postavljeni kao indikatori uspješnosti. Ugovor ima četiri aneksa sa indikatorima uspješnosti, ali do danas nema dostupnih podataka kako su mjereni ti indikatori i što su bili izvori verifikacije.

Za dosadašnji trogodišnji period, iz Budžeta je na račun UCG uplaćeno oko 60 miliona eura, a koliko je nama poznato Vlada do sada nije angažovala nezavisnog eksternog revizora, i posljedično nema ni nezavisne procjene zakonitosti i učinkovitosti potrošnje tih sredstava.

Dodatno, Upravni odbor UCG je za 2021.godinu tražio 24.808.026,84 eura, odnosno nešto više od četiri miliona u odnosu na 2020. godinu.

Vlada ima svoje predstavnike u Upravnom odboru UCGčudi što predstavnici Vlade i do sada nijesu pokrenuli pitanja eksterne revizije, a uredno su na sjednicama Upravnog odbora podržavali sve nove zahtjeve za uvećanje budžeta UCG i bili u toku sa internim revizijama na UCG koje ne govore u prilog domaćinskom poslovanju na toj visokoškolskoj ustanovi. Taj Upravni odbor se oglušio i o urgenciju CGO-a da naloži dostavljanje tražene finansijske dokumentacije u adekvatnom formatu, čime je stao na stranu rektora koji praktikuje netransparentnost u rukovođenju UCG.

I pored ograničenja u dokumentaciji koja je bila dostupna za obradu, nedavno predstavljena analiza CGO-aFinansijska alhemija Univerziteta Crne Gore – uvid u finansiranje UCG od 2015. do 2019.godine“, ukazuje na niz razloga koji bi morali skrenuti pažnju Vladi na potrebu sprovođenja eksterne revizije za čitavo vrijeme dosadašnjeg trajanja Ugovora između Vlade i UCG.

CGO je ranije uputio i Inicijativu Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) da izvrši reviziju finansijskog poslovanja UCG jer to nisu učinili čitavu deceniju, a ohrabrila nas je i izjava jednog člana Senata DRI data medijima da će to preporučiti za plan DR.

Pojašnjenja radi, revizija koju bi trebalo da sprovede DRI i ova koju tražimo od Vlade su različite i takve dvije revizije bi bile komplementarne, a i neophodne.

Vlada Crne Gore nema niti jedan razlog da odbije ovu inicijativu, pa očekujemo da se ona sprovede u  prvom kvartalu 2021. godine, a čime će se mjeriti i stvarna briga Vlade za sredstva iz Budžeta.

 

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica