Hitno raskinuti ugovor o koncesiji sa “Dekar” i “Dekar Energy”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva Vladu da hitno preispita i raskine Ugovor o koncesiji sa firmama “Dekar”d.o.o i “Dekar Energy”d.o.o i time spriječi investitora da stavi u cijevi lokalne i divlje rječice Ljubaštica, Crnja i Čestogaz radi izgradnje tri mHE u Kraljskim Barama, u opštini Kolašin. Vlada bi morala preispitati i građevinske dozvole i prateću tehničku dokumentaciju za gradnju sa elaboratima uticaja na životnu sredinu i studijama izvodljivosti ovakvih objekata, jer se počelo graditi 12 godina nakon zaključivanja prvobitnog ugovora o koncesiji. Tako bi se spriječile štetne posljedice i zaštitila životna sredina i osnovna ljudska prava mještanima Kraljskih Bara koji se od sredine jula hrabro i uporno bore za javni interes.

CGO je krajem jula, u znak podrške mještanima, podnio niz zahtjeva nadležnim institucijama u pravcu obustave eksploatacije ovih voda kroz planiranu izgradnju mHE. Na bazi jednog od tih zahtjeva, dobili smo Zapisnik inspektora za vode Miloša Vujačića br. 0304-737/20-3-82 od 30.07.2020. i 03.08.2020, na koji smo u četvrtak, 13.08.2020, uputili prigovor zbog kršenja Zakona o inspekcijskom nadzoru, neutvrđenog činjeničnog stanja na licu mjesta i neobjektivnog postupanja ovog inspektora.

Naime, inspektor je bio dužan da razmotri inicijativu CGO-a za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora i o tome obavijesti CGO što nije učinio. Inspekcijski nadzor je urađen na vodozahvatu rijeke Čestogaz, na kojem od 26.7.2020. nema radnika “Dekar Energy”d.o.o zbog negodovanja mještana. No, nekim “čudom” se izvršni direktor “Dekar Energy” našao na licu mjesta 30.07.2020, kada je ovaj inspektor vršio inspekcijski nalaz. Činjenica da inspektor nije obavijestio CGO, kao podnosioca zahtjeva o planiranom nadzoru, niti predsjednika MZ Kraljske Bare, kako bi mještani mogli da prisustvuju i ukažu na prekršaje traženog nadzora, a da je pozvao investitora kao subjekta nadzora na lice mjesta umanjilo je efikasnost ove kontrole čime je prekršen Zakon o inspekcijskom nadzoru. Dodatno, ovo upućuje na indicije da inspektor ima posebne relacije sa subjektom kojeg bi trebao kontrolisati, jer ga stavlja u privilegovan položaj, i to bi trebalo i njegove nadređene profesionalno da zainteresuje.

Takođe, inspekcijski nadzor je izvršen samo na mjestu vodozahvata, a da je inspektor obišao cijelo gradilište nesporno bi konstatovao postavljene cijevi fi 812 u iskopanom kanalu u dužini od oko 100m, u kojem su iste zavarene a nekoliko njih i zatrpane, dok su dalje nizvodno nekoliko stotinu metara uz korito rijeke ovakve cijevi postavljene pored puta do samog ušća u riječicu Ljubašticu. Zašto inspektor nije obišao cijelu trasu radova, uradio fotoelaborat postavljenih cijevi i izvršio nadzor radova na cijelom toku korita Čestogaza, jer je sve to vidno nizvodno od vodozahvata? Inspektor je zapisnički konstatovao početak radova, pa je nejasno i kako se zapisnikom trenutnog stanja sa lica mjesta mogu konstatovati budući i još uvijek neizvedeni radovi.

Ako je inspekcijski nadzor zaista izvršen dana 30.07.2020, kako je moguće da inspektor za vode, zajedno sa investitorom, nije vidio mještane kojih je bilo na desetine zbog zbora mještana koji je tada održan? Kako je moguće da niko od mještana koji su dolazili u vrijeme navodnog nadzora nije tu zatekao lica koja su potpisnici osporavanog zapisnika? Ovo navodi na indicije u falsifikovanje zapisnika, za što bi trebalo da slijedi i utvrđivanje sankcija.

Inspektor je bio obavezan uzeti izjave od mještana koji ne napuštaju mjesto nadzora a što on, takođe, nije učinio. I to otvara pitanje utvrđivanja odgovornosti ovog inspektora.

CGO cijeni da se ovakvim postupanjem inspektora i neobjektivnim izvještavanjem stanja na terenu štite isključivo interesi investitora, a to nije prvi put.

Koncesija data za ove tri rječice, nakon 12 godina, produžena je 27.12.2019. na osnovu i tada sumnjivog zapisničkog izvještavanja Uprave za inspekcijske poslove, a čiji je nadzor Ministarstvo ekonomije tražilo 2017.godine kako bi utvrdilo da li je koncesionar tokom prethodno ostavljenog primjerenog roka izvršio svoje ugovorne obaveze. Zapisnikom, koji je Ministarstvu ekonomije dostavljen 27.09.2017, konstatovano je da investitor izvodi radove u skladu sa odobrenim revidovanim projektima u III fazi. Podsjećanja radi, treća faza podrazumijeva i izgradnju objekata i postrojenja mHE i pribavljanje vodne i upotrebne dozvole, kao i licence za proizvodnju električne energije. A nesporno je da se počelo raditi tek sredinom jula 2020. pa je nejasno kako je inspektor mogao konstatovati gradnju tri godine ranije. To je suprotno i informacijama iz zapisnika koji je CGO dobio.

Konačno, inspektor za vode nije postupio shodno svojim ovlašćenjima propisanim Zakonom o inspekcijskom nadzoru i opravdano sumnjamo da nije zvanično ni izlazio na teren 30.07.2020, već da je zapisnik o izvršenom nadzoru lica mjesta sačinio u mjesnoj kancelariji uvidom u dokumentaciju dana 03.08.2020. Dokaz za to su iskazi više desetina mještana koji od sredine jula neumorno danonoćno dežuraju na gradilištu i na koje niko ne može ući a da to oni ne vide, a inspektor zacijelo nije duh. CGO očekuje i jasan stav Uprave za inspekcijske poslove o postupanju ovog inspektora.

 

 

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica