Nadležni organi da ispitaju regularnost konkursa Ministarstva nauke

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je inicijativu Upravi za inspekcijske poslove za pokretanje postupka nadzora u Ministarstvu nauke Crne Gore, te ispitivanje eventualnih neregularnosti u vezi sa ovogodišnjim konkursom tog Ministarstva. Takođe, poslate su žalbe Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zbog uskraćivanja podataka CGO-u od strane Ministarstva nauke.

Konkurs se odnosio na dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori, a upitna je regularnost čitavog postupka i zbog netransparentnosti rada Ministarstva nauke, čak i oko objavljivanja bazičnih informacija, kako proaktivno tako i po zahtjevu CGO-a.

CGO je, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, od Ministarstva nauke tražio odluke o imenovanju međunarodnih eksperata koji su vršili evaluaciju pristiglih prijava na ovom konkursu, zatim njihove biografije i reference, podatke o trajanju administrativne provjere pristiglih prijava, te podatke o vremenskom periodu u kojem je izvršena evaluacija uz prateće izvještaje. Od Ministarstva nauke je tražena i rang lista svih prijavljenih kandidata, kao i podaci o opredijeljenim i ukupno raspodijeljenim iznosima za ove stipendije. Ministarstvo nauke je dostavilo CGO-u rješenja kojima se u najvećem dijelu odbija pristup svim traženim informacijama.

Prije nego što je CGO-u dostavljen zvaničan odgovor, oglasila se odlazeća ministarka Sanja Damjanović na svom Facebook nalogu neprimjereno komentarišući upućene zahtjeve i rad CGO-a. Ona je u statusu koji je izazvao dosta pažnje, a koji je podijelio i CGO na svom nalogu uz komentar, između ostalog, tvrdila da je međunarodna i nacionalna procedura evaluacije povjerljiva odnosno da ne zna razliku između recenzije naučnog rada i odlučivanja po konkursu kojim se raspodjeljuju budžetska sredstva. Nakon negativnih reakcija, Damjanović je obrisala svoj status. No, ostala je zabilježena nervozna reakcija i stav ministarke da će suprotno zakonu odbiti pristup informacijama.

Dalje, u dostavljenim rješenjima CGO-u, koje potpisuje Damjanović, između ostalog stoji da traženi podaci „nisu dostupni javnosti“ već samo učesnicima konkursa, uz načelno pozivanje na „praksu koja važi i u Evropskoj uniji’“ ali ne i na bilo kakav važeći pravni osnov. Ova nevješta argumentacija i opsesivna potreba da se skriju traženi podaci dodatno su motivisali CGO da sve procesuira prema nadležnim organima. Uostalom, kada bi se pravo javnosti da zna tumačilo na način na koji to čini odlazeća ministarka onda bi bila tajna i ko su članovi komisije za dodjelu Trinaestojulske nagrade, ili drugih komisija koje odlučuju o dodjelama stipendija ili nagrada iz državnog budžeta.

Takođe, informacija o opredijeljenim sredstvima je morala biti objavljena prilikom objave konkursa, kao i u gotovo svim ranijim konkursima istog Ministarstva nauke, a nevjerovatno zvuči odgovor Ministarstva da ne posjeduju odluke o opredijeljenim sredstvima. Kontradiktornost Ministarstva se oslikava i kroz rješenja o odbijanju kandidata, u koje je CGO ima uvid, i u kojima se navodi da su se projekti finansirali u skladu sa opredijeljenim budžetom i da mišljenje evaluatora nije bilo presudno već raspoloživi budžet, a imajući u vidu da su odbijeni i kandidati koji su pozitivno ocijenjeni od strane međunarodnih eksperata. Međutim, u odgovoru Ministarstva CGO-u stoji suprotno – da se odluke o opredijeljenim sredstvima za ovaj budžet nisu donosile, već se odlučivalo na osnovu ocjena evaluatora.

CGO podsjeća da je prije donošenja eventualnog rješenja o odbijanju pristupa informacijama, Ministarstvo nauke bilo zakonski obavezno sprovesti test štetnosti a što u ovom slučaju nije urađeno, već je odluka napravljena proizvoljno. Takođe, prilikom odbijanja informacija, Ministarstvo je moralo da se pozive na odgovarajući domaći ili međunarodni dokument a što, takođe, nije učinjeno. Dodatno, procedura proglašenja podataka tajnim ili povjerljivim je jasno propisana relevatnim zakonskim propisima, a traženi dokumenti ne posjeduju oznaku tajnosti niti zadovoljavaju kriterijum da tu oznaku dobiju i oni su morali biti učinjeni dostupnim CGO-u i široj javnosti, uz ono što je prateća zaštita ličnih podataka gdje je to neophodno.

CGO izražava zabrinutost i što Ministarstvo nauke nije, u skladu sa pozitivnom praksom, proaktivno objavljivalo ove podatke. To je otvorilo dosta pitanja u vezi sa sprovođenjem ovog konkursa, zbog čega smo se i obratili sa zahtjevima za slobodan pristup informacijama. Javnost treba da zna ko i na koji način odlučuje o raspodjeli sredstava iz državnog budžeta a što je i praksa državam EU. Ono što odvaja najprogresivnije države članice EU od onih prema kojima postoji i česta kritika u EU, ali i od onih koji su na putu ka EU, jeste transparentnost i odgovornost javnih funkcionera. Demokratski principi i praksa EU, ali i crnogorsko zakonodavstvo, daju pravo javnosti da zna na koji način se raspolaže novcem poreskih obveznika. Na žalost, to se ne prepoznaje u Ministarstvu nauke.

CGO ne ulazi u procjenu rezultata rada tog Ministarstva na različitim poljima ali naglašavamo da zakon treba da važi za sve. U tom kontekstu, pozivamo odgovorne u tom Ministarstvu da se, prije dekorativnog pozivanja na praksu EU prvo upoznaju sa tom praksom ali i obavezujućim crnogorskim zakonodavstvom, jer ovakvim postupcima prijete da ponište i određene dobre rezultate u svom radu.

Damir Suljević, saradnik na programima