Vlada da ispuni predizborna obećanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je novoformiranim organima, Ministarstvu kapitalnih investicija i  Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, urgencije uz ponovljene apele nadležnim ministrima, Mladenu Bojaniću i Ratku Mitroviću, da hitno preispitaju i raskinu štetne  koncesione ugovore za izgradnju malih hidroelektrana „Crnja“, „Ljubaštica i „Crni potok“ u Kraljskim Barama, u Opštini Kolašin.

CGO je od kraja jula prošle godine podnio niz zahtjeva, prijedloga i urgencija pravnim prethodnicima  ovih organa, Ministarstvu ekonomije i Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT). Na žalost, bivša ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, sve je to ignorisala iako je u toku jednog, predizbornog, obilaska terena dala nadu mještanima da će nadležne službe reagovati. Nekadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma odgovorilo je na jedan u niza dopisa nakon čega je CGO, u ime MZ Kraljske bare, pokrenuo prijedlog za poništaj građevinskih dozvola za izgradnju ove tri minihidroelektrane. Takođe, CGO je pokrenuo i upravni spor protiv akta MORT-a koji je u toku.

CGO cijeni da je nova Vlada je imala dovoljno vremena da raskine navedene koncesione ugovore koji proizvode štetne posljedice po društvo u cjelini, a naročito po lokalno stanovništvo MZ Kraljske Bare koje već pola godine drži danonoćnu stražu kako bahati investitor ne bi uspio vodu iz ove tri rječice stavitu u cijevi mnogo većih profila od onih koje su navedene u ionako spornim dozvolama.

CGO podsjeća da su predstavnici nove parlamentarne većine i Vlade dali predizborna obećanja da će obustaviti dalju gradnju ovih minihidroelektrana. S obzirom da je Vlada, na sjednici krajem godine,  usvojila Informaciju o prijedlozima za raskid ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja mHE na vodotocima Raštak, Ljeviška i Reževića rijeka, za očekivati je da  takva odluka bude konačno  i hitno donešena i za ove tri rječice. Naime, koncesionar „Dekar“ i „Dekar energy“ povrijedio je zaštićeno prirodno dobro i izvršio krađu vode rijeke Čestogaz u Regionalnom parku Komovi na način što je doveo u zabludu nadležne inspekcije. On je prikazao da se radi o izgradnji mHE „Crni potok“, te da su sve ove rječice u jednom slivu i vodotoku rijeke Crnje što nije tačno jer se radi o rijekama različitih vodotoka i slivova.  U slučaju ovog kontroverznog posla su „zakazale“ službe i inspekcije, počev od procesa davanja koncesionih i građevinskih do praćenja njihove realizacije. Stoga sa nestrpljenjem očekujemo i odluku nadleženog Tužilaštva u Kolašinu po podnešenoj krivičnoj prijavi za krađu rijeke Čestogaz.

Napominjemo da se čak i izvještajima Vlade i nekadašnjeg Ministarstva ekonomije jasno vidi konstantna sumnja da ovaj investitor nema kapacitet da dalje radi i gradi, ali mu to isto Ministarstvo krajem 2019. godine, iz nejasnih razloga, produžava rokove za završetak gradnje koja faktički nije bila ni započeta do jula 2020.godine, što ukazuje na niz zakulisnih i moguće koruptivnih radnji.

CGO ukazuje da je Vlada nakon prvog protesta građana aktiviranjem članova 9, 18 i 23 Ugovora o koncesiji sa „Dekar“ i „Dekar energy“ mogla raskinuti koncesione ugovore za ove tri mHE i time zaštiti javni interes. Naime, jedan od važnih razloga za zakonit raskid ugovora od strane Vlade predstavlja protivljenje lokalnog stanovništva za tu gradnju, jer u slučaju izostanka saglasnosti  mještana koncesija se mora raskinuti.

CGO i javno poziva Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma da hitno na prvoj narednoj sjednici Vlade razmotre i usvoje Informaciju o prijedlozima za raskid ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Crnje, Ljubaštice i Crnog potoka u Kraljskim Barama. Vlada mora prioritetno riješiti ovaj problem jer odlaganje takve odluke dovodi u pitanje i zdravlje i ljudska prava mještana koji su šest mjeseci na terenu i u ovakvim vremenskim uslovima.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica