Škola građanskog aktivizma

 Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs

 Školu građanskog aktivizma
-sa fokusom na osobe sa invaliditetom-

Program Škole građanskog aktivizma sa fokusom na osobe sa invaliditetom uključuje sesije koje su kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom 3 mjeseca, jednom nedjeljno, u trajanju od sat i po.

Pravo učešća imaju kandidati sa navršenih 18 godina života i više, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednosti imaju svi oni koji pokazuju visok stepen građanskog i društvenog aktivizma, kao i kandidati/kinje koji iskazuju želju da doprinesu borbi za jednakost OSI. Škola građanskog aktivizma okupiće pola učesnika/ca OSI i pola iz opšte populacije.

Škola građanskog aktivizma je posvećena povećanju socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u crnogorskom društvu. Program je usmjeren ka osnaživanju potencijala osoba sa invaliditetom za politički i građanski aktivizam u crnogorskom društvu, ali i jačanju svijesti OSI i opšte javnosti o štetnosti predrasuda, stereotipa, diskriminacije i isključivanja OSI. Sa odabranim učesnicima/cama radiće ugledni predavači iz različitih društvenih sfera i sa različitim ekspertizama.

Škola, pored širokog teorijskog i praktičnog znanja o konceptu građanskog i političkog aktivizma i prava, afirmiše i ekonomska, socijalna i kulturna prava, demokratije i vladavine prava, ali i mogućnost ličnog učešća u građanskom i političkom aktivizmu, zagovaranje prava, građanske inicijative, itd.

Troškove organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program Škole građanskog aktivizma snosi CGO, uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, a u okviru projekta „Ravnopravnost za sve – diskriminacija NE!“. Detaljne informacije o  programu Škole dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Školu poslije procesa selekcije, a na osnovu procjene prijava.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara i slanjem istog na adresu info@cgo-cce.org sa naznakom „Za Školu aktivnog građanstva“, najkasnije do 28. februara 2021. do 16:00h. Prijave poslate nakon ovog roka neće biti razmatrane. O prijavama će odlučivati Komisija koja će o rezultatu konkursa obavijestiti sve prijavljene kandidate/kinje.