Etikom protiv govora mržnje u komentarima na online medijima

Komentari na portalima imaju ozbiljnu težinu i predstavljaju paravan za obračun sa političkim neistomišljenicima, a najčešće mete su pojedinci drugačije nacionalnosti, vjere, seksualne orijentacije i političkog opredjeljenja. Uporedne prakse, kao i standardi Evropskog suda za ljudska prava, preporuke su kako preventivno djelovati protiv širenja mržnje u komentarima čitalaca, zaključeno je na jednodnevnom trening za administratore i moderatore na internet portalima koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u sklopu projekta „Mediji za mene“.

Etikom protiv govora mržnje u komentarima na online medijima

Trening, na kojem su predavači bili Siniša Gazivoda, advokat i ekspert za slobodu izražavanja i Nikola Mugoša, doktor evropskog prava, imao je za cilj da unaprijedi znanja i vještine novinara i moderatora koji se bave ovim pitanjima u svojim medijskim kućama. Polaznici/ce treninga su osim praktičnih savjeta, domaćih i međunarodnih primjera, upoznavanja sa nacionalnim zakonodavnim okvirom i praksom Evropskog suda za ljudska prava imali priliku da čuju koje su to uporedne prakse sa državama iz regiona, kao i državama članicama Evropske unije. Trening je otvorio diskusiju o teorijskim i praktičnim dilemama novog rješenja koje se tiče komentara na portalima, a koji su adresirani kroz Zakon o medijima, koji je stupio na snagu u avgustu 2020. godine.

Novi Zakon o medijima propisuje obavezu portala, pod prijetnjom prekršajne odgovornosti, da komentare nezakonite sadržine moraju ukloniti u roku od 60 minuta od saznanja, odnosno prijave nekog lica. Ovo zakonsko rješenje je predložio CGO, kako bi se uticalo na dekontaminaciju prostora koji se daje za komentare, kao i efektivnu zaštitu prava građana i građanki. Sam trening je dio aktivnosti CGO-a koje se odnose na podršku primjene ove zakonske odredbe. Takođe, CGO je, od 15. februara do 15. marta 2021, sproveo monitoring komentara na portalima u Crnoj Gori, a kako bi se napravila kvalitativna i kvantitativna procjena poštovanja ove odredbe Zakona. Detaljni nalazi ukazuju da ovo zakonsko rješenje, nažalost, nije još uvijek dalo planirane efekte.

Etikom protiv govora mržnje u komentarima na online medijima

Učesnici treninga bili su medijski poslenici sljedećih informativnih portala – Vijesti, Analitika, Gradskog portala, Pobjeda, Dan, Standard, Romanet, PCNEN, Kombinat, Onogošt i Makanje.

CGO poziva informativne portale da rade na unaprjeđenju internih procedura i kapaciteta kako bi se uspješnije bavili moderiranje komentara u cilju sprječavanja govora mržnje koji je posebno izražen u vremenima dubokih podjela u crnogorskom društvu.

Trening za administratore i moderatore na internet portalima organizovan je u okviru projekta “Mediji za mene!”, koji sprovodi CGO uz podršku ambasade Kraljevine Holandije, ambasadu Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju njemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj