Struktura nove Vlade ne bi smjela biti žrtva partijskih apetita

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči formiranja nove Vlade i najava da će to pratiti značajno uvećanje broja ministarstava, ukazuje da bi ta Vlada, koja će izvjesno imati oročeno trajanje od godinu dana, trebalo da zadrži postojeću strukturu kako ne bi sama sebe nepotrebno administrativno usporila, a što bi imalo negativan uticaj i na njenu efektivnost.

CGO naglašava da postojeća struktura, koja je nastala bez ikakve prethodne analize, nije dobro rješenje. No, podjednako bi bilo loše u ovim okolnostima, i ponovo bez adekvatnih analiza potreba i strateškog pristupa, ući u stihijsko uvećanje broja ministarstava samo da bi se zadovoljili partijski apetiti, a na šta je CGO već opomenuo kroz primjer jednog pomenutog planiranog ministarstva.

CGO predlaže da se prilikom izglasavanja nove Vlade usvoje i izmjene i dopune Zakona o državnoj upravi, a kojima bi se uvela mogućnost da ministar/ka odredi onoliki broj državnih sekretara koliko je potrebno za pojedina ministarstva glomaznije ili manje logične strukture. Ti državni sekretari bi faktički bili „doministri“ i njihovim radom bi se mogli odblokirati oni resori koji su bili zapostavljeni od ministara/ki koji su imali u Vladi Zdravka Krivokapića preširok portfolio. Istovremeno, ne bi bilo potrebno formiranje novih ministarstava čime bi se izbjegli brojni, javnosti često nevidljivi, ali u radu tih ministarstava važni administrativni problemi.  Na ovaj način bi došlo do rasterećenja unutar Vlade i do učinkovite preraspodjele nadležnosti, i fokus bio na prioritetnim pitanjima, a ne na brojnim internim usaglašavanjima sa kojima se do kraja svog mandata nije izborila ni odlazeća Vlada.

U međuvremenu, tokom svog trajanja, nova Vlada bi trebalo da pokrene široke konsultacije sa svim zainteresovanim stranama i uradi prateće analize za pripremu Zakona o Vladi, kojim će se sistemski riješiti organizaciona struktura Vlade.

Crna Gora, ni 16 godina nakon obnove nezavisnosti, nema zakonski regulisan rad zakonodavne i izvršne vlasti, u smislu postojanja Zakona o Vladi i Zakona o Skupštini. Na ovo je često ukazivao nevladin sektor, ali se stiče utisak da svim partijskim subjektima odgovara da ova pitanja ostaju neregulisana jer taj prostor koriste za partijske trgovine a na štetu javnog interesa. Donošenjem ovih zakona odredio bi se jasan odnos između ove dvije grane vlasti, ojačala kontrolna uloga Skupštine nad Vladom, te obezbijedila ravnoteža vlasti, koja je srž svakog razvijenog demokratskog sistema.

Takođe, time se bi se okončala situacija neizvjesnosti koju imamo pred svako formiranje Vlade, gdje se ne zna unaprijed njena struktura, a što se kontinuirano zloupotrebljava zarad različitih interesa. Takvi neodgovorni eksperimenti ne doprinose modernizaciji, profesionalizaciji niti učinkovitosti javne uprave, ali obezbjeđuje plodno tlo za hranjenje partijskih apetita, iako se glasno zaklinju u javni interes.

CGO smatra da će odnos prema strukturi Vlade biti jedan od prvih pokazatelja koliko nova Vlada želi da radi kvalitetno, efikasno i sistemski, a ne samo da nastavi loše prakse zasnovane na uskopartijskim i ličnim ambicijama.

Milica ZINDOVIĆ, saradnica na programima