U RG o procjeni inicijative Otvoreni Balkan za Crnu Goru uključiti i kritički orijentisan civilni sektor

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja najavu potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović, da će Vlada Crne Gore formirati Radnu grupe koja će vršiti procjenu (ne)usklađenosti inicijative Otvoreni Balkan sa našim putem ka EU, kao i dobrosusjedskim odnosima i potencijalnim ekonomskim koristima. CGO poziva potpredsjednicu Marović da učini sve što je u njenoj moći da se ova radna grupa otvori za učešće civilnog društva, a posebno onih predstavnika civilnog društva koji imaju i drugačije viđenje od dominantnog narativa u Vladi.

CGO podsjeća javnost da je insistiranje pojedinih članova Vlade na ovoj inicijativi u proteklom periodu izazvalo različite reakcije zainteresovanih strana i podstaklo brojne polemike u javnosti, uz veliki potencijal da dodatno podijeli crnogorsko društvo, koje je već umorno od dubokih podjela po raznim osnovama. Na svakodnevnom nivou se čuju argumentacije koje idu protiv ili u prilog ove inicijative, ali se još ne vode kvalitativno sadržajne rasprave na kojima bi se stručni argumenti ukrstili, uprkos tome što ima stručnjaka koji izlaze sa utemeljenim analizama.

Stoga raduje najava Vlade da se ovo pitanje temeljno analizira kroz multisektorski pristup, ali to bi moralo uključiti i civilno društvo kako bi imali ozbiljan a ne simulirani dijalog unutar ove radne grupe. Iz tog razloga, CGO poziva Vladu Crne Gore, da prilikom formiranja planirane Radne grupe omogući i formalnu i suštinsku inkluziju reprezentativnih predstavnika civilnog sektora, te da bude otvorena za kritičke stavove, doprinose i ekspertizu ovog sektora. Jedino na taj način proces izrade ove analize može biti transparentan, inkluzivan i kredibilan.

Uz to, CGO cijeni da se inicijativi Otvorenog Balkana mora pristupiti vodeći se isključivo javnim i državnim interesom Crne Gore, a to podrazumijeva sistemski, odgovoran, otvoren i dijaloški proces u kojem se argumenti ozbiljno analiziraju. Upozorenja da ova inicijativa može imati opasan potencijal da skrene ili uspori Crnu Goru u procesu pridruživanje EU se ne smiju olako odbacivati od strane Vlade jer to može imati dalekosežan uticaj.

CGO izražava nadu da će Vlada Crne Gore uvažiti ovaj javni apel i u najkraćem roku, u skladu sa pozitivnim propisima, raspisati poziv za učešće predstavnika civilnog društva, a zatim da će radna grupa početi sa radom kad se okonča taj izbor. Vjerujemo da je prije brzine ovdje važan kvalitet, inkluzivan proces, kao i demonstriranje iskrene posvećenosti i dobre namjera Vlade da se dođe do rješenja koje će osnažiti, a ne obremeniti našu evropsku perspektivu.

Milica Zindović, saradnica na programima