Naknade peglaju jaz između vlasti i opozicije u DIK-u

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da je Državna izborna komisija (DIK), na sjednici od 20. januara, usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad u DIK-u. Time je uvećana mjesečna naknada članovima DIK-a sa 300 na 450 eura i ograničena mjesečna naknada zamjenicima članova do iznosa mjesečne naknade članova. CGO cijeni posebno spornim to što Odluka daje pravo članovima DIK-a na uvećanu naknadu po raspisivanju izbora, kao i što se to pravo proširuje na predsjednika i sekretara DIK-a.

Izuzev predsjednika DIK-a, koji je podržao odlaganje, članovi DIK-a koji su predstavnici političkih partija odbili su moj zahtjev da se rasprava o ovoj tački odloži za sjednicu koja se planira za narednu sedmicu, a kako je prethodno i dogovoreno. Zahtjev za odlaganje rasprave za nekoliko dana uredno je bio obrazložen potrebom da se pripremi sveobuhvatnije i kvalitetnije podzakonsko rješenje, koje bi pratila i analiza uporedne prakse. Dodatno vrijeme za pripremu prijedloga po ovoj tački dnevnog reda dalo bi impuls konstruktivnosti rasprave, ali i otklonilo sumnju u to da se u izmjene i dopune ovakve odluke ulazi površno, tim prije i zato što su podzakonska rješenja DIK-a često bila predmet kritika u ranijem periodu upravo i u ovom dijelu.

Na sjednici su pojedini članovi koji su predstavnici političkih partija otvoreno izrazili bojazan da bi “rasprava o visini naknada na prvoj sjednici otvorenoj za medije stvorila pogrešnu sliku o radu DIK-a, čime je obrazložena potreba da se o tome raspravlja na posljednoj sjednici zatvorenoj za ovaj vid javnosti. Na taj način su predstavnici političkih partija u DIK-u izigrali proklamovanu transparentnost ove institucije radi odbrane partikularnih interesa, jer nema razloga da javnost nema informaciju i o ovom aspektu rada DIK-a.

CGO je ranije ukazivao na problematičnost naknada koje se isplaćuju za rad u DIK-u, a u vezi sa čim je, između ostalog, 2021. godine od strane Državne revizorske institucije (DRI) sprovedena revizija poslovanja DIK-a tokom 2020. godine. Izvještaj DRI je tada ukazao na niz nepravilnosti u radu DIK-a i dao uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

CGO smatra da je ovakav postupak predstavnika političkih partija ponovo ukazao da je pitanje naknada za funkcionere ono u kojem se gube sve partijske razlike, ali i javni interes. U apsurdnoj situaciji u kojoj članovi DIK-a sami određuju visinu sopstvenih naknada, predstavnici političkih partija su ponovo bili široke ruke za naknade i uskog vidokruga kada su u pitanju konstruktivne sugestije u javnom interesu.

Ovakve odluke štete ugledu DIK-a u domaćoj i međunarodnoj javnosti, na što je CGO i ranije opominjao, a svoj rad u DIK-u vidim i kao obavezu da štitim tu instituciju i da se zalažem za iste principe za koje smo se i CGO i ja zalagali i prije nego što sam postao član DIK-a.

Stoga ću, pored argumentacije koju sam iznio protiv ovakve Odluke i činjenice da za nju nisam glasao, kao ni predsjednik DIK-a, iskoristiti i poslovničku mogućnost da sljedeće sedmice podnesem zahtjev za dopunu dnevnog reda u vidu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad u DIK-u, kojim će biti predložene izmjene svih spornih djelova ove odluke.

Damir Suljević, saradnik na programima i član Državne izborne komisije (DIK)