Mladi bolje zastupljeni u ovogodišnjim izbornim programima, ali postoji značajan prostor za bolje pozicioniranje mladih

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da su, za razliku od nekih prethodnih izbornih ciklusa, učesnici nedavno održanih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, posvetili određen nivo pažnje poziciji djece i mladih u Crnoj Gori kroz izborne programe, predlažući mjere koje se odnose na poboljšanje kvaliteta njihovog života. Ovo se odnosi na skoro 80% od ukupnog broja učesnika, odnosno 12 izbornih lista, uz napomenu da jedna lista nije imala pisani izborni program.

Procentualna zastupljenost mladih u programima izbornih listi varirala je od najviše 17.40% (HGI), preko 11% (lista predvođena DPS-om i koalicija „Složno i točka“), zatim 9.75% (Albanska alijansa) i 9.15% (SNP-DEMOS), pa 5.80% (Pokret Evropa sad), 4. 80% (Albanski forum), 3.8% (PzP), 3.50% (Preokret), do najmanje 2.40% (Bošnjačka stranka) i 1.30% (građanska lista DA. Mi možemo za građansku Crnu Goru). Varirala je i sadržajnost mjera.

Mladi su najviše prostora dobili u izbornom programu Hrvatske građanske inicijative (HGI), kroz koji se poručuje da mladi osim sticanja znanja treba da razvijaju sposobnost da budu samostalni, da razmišljaju kreativno i da kvalitetno komuniciraju. HGI dalje navodi da će se zalagati za finansijska ulaganja u sport, obrazlažući da se sport kod djece i mladih može razvijati jedino uz podršku države. Uz konstataciju da je društvo izloženo medijskom senzacionalizmu, HGI obećava da će se zalagati da se mladi uče toleranciji, razumijevanju, empatiji i moralu. Takođe, poručuju da je njihova obaveza da jačaju hrvatski identitet kod mladih.

U programu koalicije „ZAJEDNO“, predvođene Demokratskom partijom socijalista (DPS), obećava se brže dolaženje do posla mladima, kao i transformacija Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca u Program kreditiranja (bespovratnih sredstava) za dugoročno zapošljavanje visokoškolaca. Dalje, govori se o uspostavljanju posebnog fonda za finansiranje biznis projekata mladih, većim ulaganjima u razvojne projekte mladih kroz podršku kreditno-garantnog fonda za rizične projekte, koji bi trebao da generiše podršku za mlade preduzetnike i mlade inovatore. Program predviđa i stipendije za 100 najboljih doktoranada i postdoktoranada u iznosu od 1000 eura, 10.000.000 eura za studiranje na top svjetskim univerzitetima kroz Fond za akademsku izvrsnost, kao i veće zarade za mlade kroz oslobađanje dijela poreza i doprinosa za zapošljavanje lica do 30 godina starosti.

U izbornom programu koalicije „Složno i tačka“ (Prava Crna Gora, Slobodna Crna Gora, Demohrišćanski pokret, Demokratska srpska stranka i Pokret za Pljevlja) fokus je na naknadama za novorođenčad. Tako se obećavaju naknade za drugorođeno dijete od 2.400 eura uz isplatu u 24 mjesečne rate, za trećerođeno dijete 9.000 eura isplaćenih u 60 mjesečnih rata, i za četvrtorođeno dijete 12.000 eura a što bi se isplatilo u 60 mjesečnih rata. Ova koalicija navodi da se zalaže za škole bez vršnjačkog nasilja. Takođe, obećavali su uvođenje novčanih nagrada za studente svršenih master studija u roku, kao mjeru podsticaja za pokretanje malih biznisa i dodatno usavršavanje.

U programu Albanske alijanse naglašava se unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja, podsticanje nauke i transfera tehnologije, jačanje stručnog obrazovanja i sticanja prenosivih vještina mladih, dok rješenje za smanjenje nezapošljenosti mladih vide u fiskalnim olakšicama i nagradnim paketima za kompanije koje zapošljavaju mlade. Dodatno, ističu da će im prioritet biti razvoj preduzetništva kod mladih, priprema i podrška u ekonomskim aktivnostima, kao i programi obuke u menadžerskim i administrativnim vještinama. Obećavaju i da će investirati u specijalizovane strat-up inkubatore kako bi olakšali otvaranje i funkcionisanje preduzeća mladih. Ovo je i jedan od rijetkih programa koji prepoznaje važnost učešća mladih u politici i javnom životu, jer među prioritetima postavljaju uključivanje mladih kroz njihovu zastupljenost na listama kandidata za skupštine opštine i ulaganje napora da mladi budu dio procesa odlučivanja.

Program koalicije SNP – DEMOS „Za tebe“ akcenat stavlja na predstavljanju dosadašnjih rezultata, odnosno uspješnoj realizaciji stipendija za 150 mladih sportista. U obećanjima ove koalicije stoji da će obezbijediti školski prevoz za svako dijete sa sela, a najavljuju i izgradnju novih studentskih domova, vrtića i škola, kao i povećanje dječijeg dodatka – za prvo dijete 50 eura, a za svako sljedeće 100 eura.

Pokret „Evropa Sad“, u posebnom odjeljku za mlade, navodi da će se ova partija zalagati za unaprijeđenje platformi gdje će mladi moći da diskutuju važna pitanja za zajednicu i komuniciraju sa izabranim predstavnicima građana na lokalnom i državnom nivou, poput projekta Omladinskog parlamenta. Dalje, poručuju da će omogućiti da mladi svoje kulturne, društvene i naučne potencijale ostvaruju u svojoj zemlji, kao i da će im obezbijediti uslove za profesionalni i lični uspjeh. Pored toga, ističu da će adekvatnim podsticajnim mjerama unaprijediti tranziciju mladih iz sistema obrazovanja na tržište rada.

U programu Albanskog foruma ističe se da će promovisati mlade, dati im prilike i prostor da doprinesu kulturnom, drušvenom, ekonomskom i političkom životu. Poručuju da će posebnu podršku dati talentovanim mladim ljudima, bez obzira na oblast, a kako bi svoj uspjeh ostvarili u domovini, i tako spriječili „odliv mozgova“.

Pokret za promjene je predlagao određene mjere za poboljšanje kvaliteta života mladih, uz naznaku da na mlade treba gledati kao na društveni potencijal, a ne kao na problem, kao i da moraju biti više uključeni u procese donošenja odluka koje se tiču te populacije. Ova partija predlagala je i povećanje iznosa studentskog kredita, posebno za studente koji studiraju deficitarne fakultete van zemlje. Predviđa se i uvođenje podsticajnih mjera za poslodavce koji zapošljavaju mlade, kao i stambeno zbrinjavanje mladih kroz različite programe za kupovinu stanova pod povoljnim uslovima, direktno od investitora ili izvođača, sa tačno utvrđenim anuitetima uz minimalnu kamatnu stopu, značajno povoljniju u odnosu na one koje nude komercijalne banke.

U izbornom programu pokreta Preokret navodi se određeni set mjera koji bi uticao na poboljšanje kvaliteta života mladih. Tako se, između ostalog, predviđa kreiranje omladinskog razvojnog fonda/haba koji za cilj ima pružanje pomoći kreiranju biznisa kroz obezbjeđenje početnog kapitala i mentorstvo tokom prve dvije godine poslovanja. Takođe, jedna od mjera odnosi se na stambenu politiku i predviđa otvaranje komponente usmjerene na podršku mladima da riješe to životno važno pitanje.

Bošnjačka stranka (BS) kroz svoj program predlaže subvencije na lokalnom nivou kako bi se obezbijedila podrška za rješavanje stambenih pitanja mladih bračnih parova. Takođe, navode da će se zalagati za obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, kao i za veća ulaganja sredstava u održavanje postojećih predškolskih i školskih objekata, posebno u ruralnom području, izgradnju novih objekata u urbanim područijima i opremanje novim učilima i nastavnim sredstvima. U BS smatraju da su potrebna i veća ulaganja u sportske sadržaje, opremanje postojećih i izgradnja novih objekata, posebno u nerazvijenim sredinama.

U programu Socijaldemokratske partije (SDP) navodi da je osnovna obaveza države da obezbijedi besplatan vrtić za svu djecu i tako pokaže brigu i za roditelje koji često nijesu u stanju da obezbijede potrebna sredstva.

U program koalicije „DA. Mi možemo za građansku Crnu Goru“ obećava se kreiranje stimulativnog institucionalnog okvira za razvoj preduzetništva posebno kod mladih.

CGO konstatuje da su političke partije, učesnice održanih parlamentarnih izbora, posvetile određeni nivo pažnje mladima u svojim izbornim programima, ali i da je dosta prostora za sadržajno, a posebno akciono, unaprjeđenje pozicioniranosti mladih. Ostaje da se vidi i da li će oni politički subjekti koji budu vršili vlast u narednom periodu sprovesti u djelo data obećanja koja se odnose na mlade i njihov položaj u Crnoj Gori, i time popraviti narušeno povjereje koje mladi imaju kada su u pitanju političke partije.

Osvrt na izborne programe u ovom dijelu napravljen je kroz program Centra za građansko obrazovanje (CGO), podržan kroz Core grant regionalni projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanja i javne politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost autora i ne odražava nužno stavove CPCD, CRPM, IDM i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Nikola Obradović, asistent na projektima