Nikola Djonović, savjetnik

Nikola Djonović, koordinator programa DemokratijaNikola Djonović je završio specijalističke studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je na smjeru evropskih studija ranije stekao Bečelor diplomu. Završio je Školu za ljudska prava u organizaciji Crnogorskog helsinškog komiteta, zatim ljetnu školu „Menadžment, upravljanje i uloga mreža civilnog društva“, u organizaciji Instituta za istočnu i centralnu Evropu i Balkan, uz podršku Centralnoevropske inicijative (CEI) i Evropske komisije, kao i regionalnu “Političku akademiju socijaldemokratije” u organizaciji fondacije Friedrich Ebert i NVU Novo društvo iz Zagreba. Usavršavao se kroz razne seminare o procesu evropskih i euroatlantskih integracija. Dodatno obrazovanje iz oblasti ljudskih prava stekao je kao učesnik regionalne škole „Edukacija za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu“ u organizaciji Norveškog helsinškog komiteta. Prošao je TACSO obuke u upravljanju projektima finansiranim iz fondova EU i izgradnje kapaciteta organizacija u pisanju javnih politika. Studijski je boravio u Poljskoj, Njemačkoj, Belgiji, Italiji i Hrvatskoj gdje je imao prilike da proširi znanja iz oblasti ljudskih prava, razvoja nevladinih organizacija, evropskog koncepta obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja, suočavanja sa prošlošću, političke kulture i regionalnog razvoja. Bio je posmatrač izbora na lokalnim i parlamentarnim izborima na Kosovu, kao i na predsjedničkim izborima u Ukrajini, u okviru tima CEMI-ja i međunarodne posmatračke mreže ENEMO. Autor je studije “Uticaj političke korupcije na proces donošenja odluka na lokalnom nivou”, i koautor publikacija “Činjenice i predrasude – finansiranje nevladinih organizacija i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova”, “Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma?”, “Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose”, “Lokalne samouprave u Crnoj Gori u borbi protiv korupcije” i priručnika za odbornike/ce i predstavnike/ce organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou “Počistimo korupciju: kreni od svoje ulice!”. Takođe, član je redakcije publikacije “Kako Evropski parlament vidi Crnu Goru u procesu pridruživanja EU?”. Maternji jezici su mu albanski i crnogorski, odlično govori engleski i njemački, a služi se i italijanskim i francuskim jezikom.