Poboljšanje krivično-pravnog sistema u Crnoj Gori zahtijeva više od izmjene i dopune krivičnog zakonika

Centar za građansko onrazovanje (CGO) pozdravlja izmjene i dopune Krivičnog zakonika, naročito u dijelu kojim se predviđa da se kazna umjesto u zatvoru može služiti i u kućnim uslovima. No, za ovaj oblik resocijalizacije i humanizacije izvršenja sankcije, prije samog normiranja i primjene, društvo se mora pripremiti, informisati i edukovati kako bi takav sistem sankcije imao svoj smisao i svrhu.

Rješenje da se pritvor postavi kao izuzetak koji će se primijenjivati restriktivno je pozitivno. Naime, činjenica je da u crnogorskim zatvorima boravi mnogo više pritvorenih i osuđenih lica od broja koji ove ustanove mogu primiti po standardima koji obezbijeđuju adekvatne uslove života samim zatvorenicima. Stoga, ovakav oblik sankcije osim što predstavlja mnogo humanije rješenje za osumljičenog ili optuženog, značajno rasterećuje i krivični postupk. U većini slućajeva relativno laka krivična djela opterećuju pravosuđe uz velike troškove čiji su ishod najčešće blage sankcije, pa bi ovakvo rješenje trebalo donijelo i uštedu državnom budžetu.

Unaprijeđenje postojećih rješenja i uvođenje novih krivičnih djela svakako treba pozdraviti, ali i napomenuti da pravosudne institucije moraju odgovornije postupati prilikom sprovođenja ovih rješenja. Da bi se konačno napravio otklon od jednog ozbiljno urušenog pravosudnog sistema, koji produkuje nedopustiv stepen pravne nesigurnosti u crnogorskom društvu, potrebno je mnogo više od usklađivanja zakonskih normi. Naime, potrebno je nezavisno pravosuđe sa profesionalcima koji će svojom stručnošću i kredibilitetom biti garant pune primjene i na kraju vladavine prava u Crnoj Gori.

Usaglašavanje sa principima koji postoje u zakonodavstvu Evropske unije, kao i sa ostalim međunarodnim dokumentima, mora biti u pravcu produkcije vidljivih rezultata. CGO cijeni da izmjena i dopuna Krivičnog zakonika predstavlja potreban osnov za jačanje crnogorskog krivično-pravnog sistema, koji mora pratiti konstantan rad na izgradnji kapaciteta, kada je uvođenje ovih mogućnosti kroz zakonske norme u pitanju.

Tamara Milaš, saradnica na programima