“Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija” – konsultativni treninzi u 14 opština

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa partnerima, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, u okviru projekta „Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija“, realizovao je šest konsultativnih treninga u opštinama Tivat, Kotor, Bar, Herceg Novi, Budva i Pljevlja, a do kraja mjeseca je planirano još osam i to u opštinama Plužine, Rožaje, Mojkovac, Kolašin, Danilovgrad, Cetinje, Nikšić i Podgorica.

"Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija" - konsultativni treninzi u 14 opština

Ovi sastanci sa glavnim administratorima, odbornicima/cama, članovima/icama lokalnih odbora za ekonomiju, finansije i budžet, službenicima/cama lokalne samouprave, te predstavnicima/cama lokalnih nevladinih organizacija, u sklopu šireg okvira projekta, imaju za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i nadležnih državnih organa u razvoju politika, monitoringa i sprovođenja kampanje za smanjenje korupcije u lokalnim zajednicama Crne Gore. Konkretnije, projekat teži jačanju sprovođenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, kao i povećanju svijesti građana i građanki o značaju efektivnih antikorupcijskih mehanizama i postupaka u 14 crnogorskih opština.

Tokom ovih sastanaka u opštinama, posebna pažnja se posvećuje sljedećim temama:
Javno-privatna partnerstva – odgovornost, transparentnost i efikasnost; Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori; Suzbijanje korupcije u zapošljavanju na lokalnom nivou;
Rad i mogućnosti lokalnih parlamenata;
Kontrola lokalnih budžeta;
Politička korupcija: definicija i uzroci, politička korupcija i vladavina prava
Uvodna izlaganja na ove teme imaju: Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu Alternativa (IA), Damir Nikočević, saradnik na programima u CGO-u, Marko Sošić, istraživač javnih politika IA, i Boris Marić, viši pravni savjetnik CGO-u.

Sastancima je do sada prisustvovalo 97 odbornika/ca, službenika/ca lokalne samouprave, predstavnika/ca lokalnih nevladinih organizaciji, a naredni konsultativni treninzi se održavaju u Plužinama (16. jul), Kolašinu (17. jul), Rožajama (18. jul), Mojkovcu (19. jul), Nikšiću (22. jul), Danilovgradu (23. jul), na Cetinju (24. jul) i u Podgorici (25. jul).

Pored konsultativnih treninga, aktivnosti u okviru projekta su i monitoring lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije u ovih 14 opština, 3 kvartalna izveštaja i 1 godišnji izvještaj, publikaciju “Jačanje borbe protiv korupcije na lokalnom nivou – praćenje i ocjena ispunjenosti lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije u 14 crnogorskih opština”, kampanja za podizanje svijesti građana i građanki kako bi postali aktivni učesnici u borbi protiv korupcije, upoznavanje sa građanskim karticama za prijavu (citizens report cards), sprovođenje istraživanja za studije politika u šest problemskih oblasti (javne nabavke, javno-privatna partnerstva, urbanizam, zapošljavanje, politička korupcija i rad lokalnih parlamenata), organizovanje 6 tematskih panel diskusija za svaku kritičnu oblast korupcije u cilju predstavljanja javnosti studija pratkičnih politika sa preporukama, kao i izrada priručnika za odbornike i predstavnike NVO-a u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Projekat „Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!“ realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut Alternativa (IA) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Nada iz Herceg Novog, a podržava ga Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011.

Nikola Đonović, koordinator programa