Održani informativni sastanci sa organizacijama civilnog društva u okviru projekta “Ubrzajmo ljudska prava!“

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 25. do 30. aprila održao tri informativna sastanka sa organizacijama civilnog društva (OCD) iz cijele Crne Gore u okviru projekta “Ubrzajmo ljudska prava!“. Ovi sastanci su održani radi detaljnijeg predstavljanja konkursa koji je CGO, u okviru projekta „Ubrzajmo ljudska prava!” raspisao, za podršku projektima OCD u Crnoj Gori iz oblasti ljudskih prava.

Kako bi informacije bile pristupačne organizacijama iz različitih dijelova Crne Gore, prvi informativni sastanak održan je u Podgorici, 25. aprila za OCD koje svoje djelovanje vezuju za centralni region Crne Gore, drugi u Beranama 28. aprila za organizacije sa sjevera Crne Gore i treći 30.aprila u Tivtu za organizacije iz južnog dijela Crne Gore. Na njima su predstavnici CGO-a svim zainteresovanim OCD predstavili konkurs, pojasnili ciljeve istog, oblasti i teme koje mogu biti podržane, zatim finansijski aspekt, uslove koje organizacije moraju zadovoljavati da bi prijavile prijedlog projekta, kao i potrebnu prateću dokumentaciju.

Prihvatljivi projekti za ovaj konkurs su oni koji doprinose jačanju uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u Crnoj Gori, te podršci mirnom usklađivanju grupnih interesa, kao i konsolidovanju učešća i predstavljanja građana/ki u političkom životu. Specifični cilj konkursa je da se unaprijedi praćenje i zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori kroz pojačano i aktivno učešće organizacija civilnog društva.

CGO je, zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedio sredstva za podršku manjim projektima u ukupnom iznosu od 50, 000 EUR, pri čemu je minimalni iznos koji se može dodijeliti za pojedinačne projekte 5, 000 EUR a maksimalni iznos je 8, 000 EUR. Ukoliko je riječ o partnerskim projektima maksimalni finansijski iznos je 12, 000 EUR.

Projekat UBRZAJMO LJUDSKA PRAVA, sprovodi CGO, u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI) iz Beograda, u periodu od novembra 2013. do januara 2015, a finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava 2013 (EIDHR).

Svetlana Pešić, saradnica na programima