Rad i mogućnosti lokalnih parlamenata

U okviru projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija! Centar za građansko obrazovanje je (CGO), u saradnji sa Institutom alternativa (IA), NVO Bonum i NVO NADA organizovao je juče panel diskusiju u Kotoru pod nazivom “Rad i mogućnosti lokalnih parlamenata”.

Panelisti su bili prof. dr Zoran STOJILJKOVIĆ, sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Marko SOŠIĆ, istraživač u Institutu alternativa (IA), Boris MARIĆ, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO), a panelom je moderirao Nikola ĐONOVIĆ, koordinator programa u Centru za građansko obrazovanje (CGO).
kolaz1

Prof. dr Zoran STOJILJKOVIĆ je govorio na temu Uloga lokalnih parlamenata u prevenciji korupcije i borbi protiv korupcije – regionalna iskustva. On se u okviru toga posebno osvrnuo na potrebe malih sredina i lokalnog stanovništva, kao i one elemente u relacijama građana/ki sa vlastima na lokalnom nivou koji otvaraju prostor za korupciju. Takođe je govorio o problemu tzv. razmjene prijateljskih usluga u malim sredinama koja se nerijetko teško može odvojiti od korupcije. Polazeći od objašnjenja da je korupcija jednaka monopolu kojem su dodata diskreciona ovlašćenja a kojem manjka bilo kakav oblik odgovornosti, on je zaključio: “Da bi se izborili sa korupcijom ovu formulu moramo tretirati u obrnutom redu”.

Boris MARIĆ je govoreći o temi Lokalni parlamenti u sistemu vlasti u Crnoj Gori – šanse i ograničenja ocijenio da su akcioni planovi za borbu protiv korupcije malo postigli u smislu borbe protiv korupcije na ovom nivou, ali da je njihova dobra strana što su doprinijeli pravljenju mape korupcije u Crnoj Gori. “Izvještaji opština o realizaciji akcionih planova su nekvalitetni, u većini izvještaja se ne tretiraju javne nabavke, zapošljavanje i urbanizam kao tema, iako su to najrizičnije oblasti za pojavu korupcije. Lokalni parlamenti upravo moraju imati najveću ulogu kako u donošenju budžeta tako i u praćenju realizacije budžeta”, dodao je Marić.

Marko SOŠIĆ je detaljno govorio o Kontroli lokalnih budžeta, i pritom je naglasio da do skoro nije postojala mogućnost da se dođe do prijedloga budžeta opština jer nijesu bili transparentno objavljeni na sajtovima, a kao najveće probleme u mehanizmima kontrole trošenja budžeta on je naveo poziciju odbornika, nedostatak kapaciteta, netransparentnost procesa, kao i probleme tehničke prirode kao što su dostavljanje prijedloga budžeta u novembru.

Pored navedenih panelista, na panelu su učestvovali odbornici/e opštine Kotor, službenici/e opštine, predstavnici nevladinih organizacija, kao i zainteresovani građani/ke.

Projekat „Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija“ ima za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i nadležnih državnih organa u razvoju politika, monitoringa i sprovođenja kampanje za smanjenje korupcije u lokalnim zajednicama Crne Gore. Konkretnije, projekat teži jačanju sprovođenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, kao i povećanju svijesti građana/ki o značaju efektivnih antikorupcijskih mehanizama i postupaka u 14 crnogorskih opština: Podgorica, Cetinje, Nikšić, Danilovgrad, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Rožaje, Pljevlja, Mojkovac, Kolašin, Plužine. Projekat finansira Evropska unija kroz IPA 2011, a sufinansira Norveška ambasada.

U okviru projekta su u navedenim crnogorskim opštinama organizovani konsultativni treninzi na teme iz sljedećih oblasti: javno-privatna partnerstva, korupcija i javne nabavke, suzbijanje korupcije u zapošljavanju, rad i mogućnosti lokalnih parlamenata, kontrola lokalnih budžeta i politička korupcija. Kao prateća aktivnost predviđene su panel diskusije i studije praktične politike na teme koje su se pokazale gorućim, a rad lokalnih parlamenata je prepoznat kao jedna od oblasti naročito osjetljivih na pojavu korupcije.

Svetlana Pešić, saradnica na programima