Javnost ima pravo da zna što i kako rade institucije

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna 28. septembra, podsjeća na važnost punog ostvarenja ovog prava kao snažnog oruđa za borbu protiv korupcije i demokratizaciju crnogorskog drušva.

Državni službenici/e moraju imati izgrađenu svijest o odgovornosti prema građanima/kama, a samim tim i učiniti svoj rad transparentnim, kako kroz proaktivno objavljivanje podataka, tako i kroz učinkovito postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.

Donošenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama osnažen je normativni okvir koji može obezbijediti transparentnost rada državnih organa. Na žalost, u primjeni su otpori otvaranju sistema prema javnosti jaki. Dodatno, praksa ukazuje i na potrebu dalje dorade i samog Zakona kako bi se izbjegla različita tumačenja od strane različitih organa. Prije svega, potrebno je unaprijediti sistem sankcija, jer su česte situacije u kojima subjekti koji su podnijeli zahtjev ne dobiju odgovor a Zakon ne obezbijeđuje efikasne mehanizme daljeg procesuiranja. Ovo se, na primjer, odnosi na činjenicu da Zakonom nije do kraja precizirano kome se subjekti mogu obratiti u slučaju da se usvoji žalba Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kako bi odluka ovog drugostepenog organa bila sprovedena. U konkretnom slučaju, kao osnov zloupotrebe se pojavljuje ćutanje administracije, a samim tim i opstrukcija uspostavljanja transparentnosti, za što se u narednom periodu mora naći efikasan odgovor kroz unaprijeđenje upravnih postupaka u dijelu izvršenja upravnog akta.

Crna Gora se i dalje nalazi nisko na listi zemalja koje javno objavljuju podatke o radu svoje administracije, što je sa zabrinošću konstatovala i EK u Izvještaju o napretku za 2013. Takođe, još uvijek je velika diskrepanca između prava na slobodan pristup informacijama i ograničavajuće moći pravila o zaštiti ličnih podataka. Naime, smjernice u Zakonu po kojima će se odrediti koje informacije imaju sadržaj od izuzetne važnosti za državu i čiju dostupnost treba ograničiti ili čiju pristupnost treba u potupnosti onemogućiti zbog mogućih zloupotreba nijesu često jasne i onemogućavaju da pravo javnosti da zna bude svima dostupno.

Mira Popović, asistentkinja na programima