Filozofski fakultet u zoni krivične odgovornosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je analizirajući dostupne revizorske izvještaje za Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore (UCG) konstatovao zabrinjavajući obim nezakonitosti koje zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih organa, utvrđivanje odgovornosti i sankcionisanje odgovornih.

Podaci do kojih je CGO došao poznati su od ranije rukovodstvu UCG-a koje nije pokrenulo odgovarajuće postupke za utvrđivanje odgovornosti, pa je CGO iste dostavio u integralnoj verziji i Tužilaštvu na dalje postupanje.

Naime, na osnovu Memoranduma revizije Filozofskog fakulteta (nalog br. 07-2255, 07-2255/1) i Zaključka UO (br. 07-183) revizijom su utvrđeni brojni nedostaci u poslovanju za 2011 i 2012. Među njima su i neki koji su zaprepašćujući u svom obimu.

Tako se, na primjer, Filozofski fakultet godinama nedomaćinski kreditno zaduživao bez ikakvih prethodnih ozbiljnih analiza koje bi ukazale na mogućnosti Filozofskog fakulteta da te kredite vraća. U 2011, Filozofski fakultet je uzeo 120.000,00€ u CKB-u a u 2012. ukupno 108.890€ kod Erste banke. Oba kredita su računovodstveno iskazana kao prihod, čime su prekršena osnovna računovodstvena pravila i procedure. Pored toga, kreditna sredstva su korišćena za isplatu troškova koji nemaju karakter nužnosti.

Ovom treba dodati, nenamjensko trošenje sredstava opredijeljenih za poreze i doprinose. U 2011. to je bilo u iznosu od 186.732,57€ i to: na ime otplate kredita u iznosu od 66.129,62€ koje je CKB prinudno naplatila a 120.602,95€ su preusmjerene na druge pozicije rashoda! U 2012. se nastavlja praksa otplate kredita umjesto uplate poreza i doprinosa, pa je tako 74.494,32€ kredita otplaćeno iz budžetski opredijeljenih sredstava na ime poreza i doprinosa. U 2012, ovo dostiže nevjerovatne razmjere, jer je od 883.334,92€ koji su bili opredijeljeni za ove svrhe nenamjenski utrošeno 419.828,74€ preusmjeravanjem na druge pozicije rashoda, odnosno 47.53% sredstava opredijeljenih za poreze i doprinose je u 2012.nenamjenski potrošeno!

Upravo je obim neplaćenih poreza i doprinosa jedna od stavki koja je iznenadila i istraživački tim CGO-a koji je analizirao dokumentaciju, jer se radi o iznimno visokoj cifri za koju, koliko je CGO-u poznato, još nije niko podnio nikakvu sankciju. Naime, u 2011. neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa su iznosile 255.678,11€. Akumulirani dug neizmirenih obaveza na ime poreza i doprinosa za 2011. i 2012. po Glavnoj knjizi je iznosio 726.111,42€, koji se javljaju kao posljedica nenamjenske potrošnje u obje godine u iznosu od 606.561,31€ i manje prenešenih sredstava od strane Univerziteta u iznosu od 119.550,11€. Znači, 83,54% duga za neizmirene poreze i doprinose u 2011. i 2012. nastalo je zbog nenamjenske potrošnje!

Nije se rukovodstvo Filozofskog fakulteta mnogo osvrtalo ni na svoje obaveze iz Statuta UCG, pa je tako u 2011. prenio Univerzitetu na ime dijela prihoda od školarina 83.831,23€ manje nego što je Statutom utvrđeno, a u 2012. 10.185,12€ manje nego što je Statutom utvrđeno.

Pored ovog, očite su i druge nezakonitosti poput nezakonitog izdavanja kluba na Filozofskom fakultetu u 2012. za koji Filozofski fakultet nije u skladu sa Zakonom o državnoj imovini pribavio prethodnu saglasnost Vlade, a klub površine 100m2 sa pripadajućom terasom izdavan je za 1.000,00€ mjesečno kada Filozofski fakultet radi, dok je nadoknada za jul, avgust i januar 250,00€.

CGO napominje da se radi samo o dijelu nepravilnosti jer je spisak gotovo neiscrpan. Ovim se potvđuju višegodišnja upozorenja CGO-a o potrebi detaljne kontrole finansijskog poslovanja UCG i svih fakultetskih jedinica UCG.

CGO poziva rukovodostvo UCG da sve nepravilnosti sa kojima su upoznati javno objave i da sami direktno upoznaju nadležne istražne organe sa tim podacima, jer u protivnom rukovodstvo UCG postaje saučesnik u prikrivanju ovih nezakonitih radnji, kao što je to nerijetko bilo i do sada.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka