Brojne nepravilnosti u finansijskom poslovanju Filozofskog fakulteta bez sankcija

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u skladu sa naporima da se poslovanje Univerziteta Crne Gore i njegovih fakultetskih jedinica dovede u red, ukazuje na dodatne podatke o nepravilnostima u finansijskom poslovanju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji su dokumentovani i u CGO-u dostupnim revizorskim izvještajima.

Memorandumom revizije Filozofskog fakulteta (nalog br. 07-2255, 07-2255/1) i Zaključka UO (br. 07-183), pored nepravilnosti koje je CGO juče objavio, navode se i brojni drugi.

Jedan set tih nepravilnosti se odnosi na malverzacije prilikom angažovanja i isplata nadoknada saradnicima.
Na primjer, tokom 2011. vršena je isplata gotovine spoljnim saradnicima na ime kotizacije i usavršavanja. Dalje, osim naknada za realizovanu nastavu, saradnicima su isplaćivane dnevnice, putni troškovi i smještaj, čiji je iznos u 2011. bio 117.780,86€ od čega je gotovinski isplaćeno 96.701,00€, a u 2012. ukupan iznos po ovom osnovu iznosio je 118.289,12€ od čega je gotovinski isplaćeno 75.037,04€. Generalno, gotovinska isplata tolikog dijela troškova negativno je uticala na transparentnost poslovanja i bolje uslove kontrole a istovremeno je značajno uvećala prostor za zloupotrebe.

Takođe, saradnicima za realizaciju nastave na studijskom programu u Beranama i za studijski program Psihologije naknade su isplaćivane shodno pojedinačno donešenim odlukama dekana u većem iznosu nego što je to predviđeno zaključenim ugovorima o angažovanju i Kolektivnim ugovorom, iz čega se stiče utisak da je dekan upravljao sredstvima Fakulteta kao ličnim sredstvima!

Konačno, uvidom u spiskove angažovanih spoljnih saradnika utvrđeno je za 2011. angažovanje 9 lica mimo internog i javnog oglasa kojima su isplaćene naknade u bruto iznosu od 15.959,46€. Ova tendencija se nastavlja i u 2012, kad je 15 lica angažovano mimo internog i javnog oglasa, a ni revizija nije mogla utvrditi način njihovog angažovanja, ali je utvrđeno da su im isplaćene naknade u bruto iznosu od 26.363,40€.

Brojne su i nepravilnosti blagajničkog poslovanja. Tako se za 2012. konstatuje nepostojanje dokaza – blagajničkog naloga za isplatu o preuzimanju gotovine po osnovu naknade za stanovanje, računi za gorivo su potpisivani različitim potpisom vozača, računi za nabavku sredstava za higijenu nisu naslovljeni na Filozofski fakultet i sl. U 2011. je utvđen manjak od 9.341,95€ koji je prikrivan kroz neusklađenost stanja sredstava na žiro računu i u blagajni sa stanjem istih u Glavnoj knjizi, kao i izostanak evidentiranja pravdanja troškova po osnovu primljenih akontacija, čime su troškovi isplata iz blagajne manje iskazani u iznosu od 10.027,75€. Takođe, utvrđena je 2011. i neadekvatna dokumentacija za putne troškove odnosno putne naloge ne prati pozivno pismo, odluka dekana za službeno putovanje, potvrde o učešću na seminarima, itd. Pojedini putni nalozi su upitni sa stanovišta vjerodostojnosti, npr: putnim nalogom je isplaćena dnevnica, prevoz na relaciji NK- Pale-NK i kotizacija, a uz isti je priložena dokumentacija za rad sekcije koja je organizovana na Filozofskom fakultetu u NK!

Filozofski fakultet je pored ovog 2011. završio i sa dugom prema dobavljačima u iznosu od 82.059,50€.

Analizom revizorskih izvještaja, moglo bi se zaključiti da maltene nijedna javna nabavka nije sprovedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Tako su nezakoniti postupci javnih nabavki za sredstava za higijenu, kancelarijskog materijala, usluga prevoza, radova itd. konstatovani u 2011. U 2012. se brojni primjeri nezakonito dostavljenih ponuda za nabavku hotelskih usluga, usluga taksi prevoza, prevoza profesora, itd. a bez povezanog jemstvenika i pečatnog voska tako da se naknadno mogu ubacivati, odstranjivati ili mijenjati pojedinačni listovi, odnosno prilozi a da se vidno ne ošteti vosak ili listovi dostavljene ponude. U istoj godini su primjeri prekoračenja nabavki po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, nesprovođenje postupka javnih nabavki (npr. za nabavku avio karata u iznosu od 39.396,00€ sa agencijom Miross nije sproveden postupak javnih nabavki, kao ni za nabavku ugostiteljskih usluga u iznosu od 8.826,00€ sa dobavljačem Vajoma sistem).

Na kraju, dramatična su neslaganja u realizovanim javnim nabavkama i troškovima koji su evidentirani u računovodstvu u 2012, jer su realizovane javne nabavke shodno dostavljenoj dokumentaciji revizoru iznosile 86.500,00€, dok su troškovi po podacima iz računovodstva na pozicijama na kojima su evidentirani troškovi nabavke roba, usluga i radova iskazani u iznosu od 316.739,53€, uz iskazanu rezervu revizora da kod izdataka za službena putovanja nijesu razdvojeni troškovi dnevnica, upotrebe sopstvenog vozila i usluga prevoza.

CGO će nastaviti da ukazuje na ove i slične podatke i negativne prakse koji ne samo da nijesu primjereni akademskoj instituciji koja treba u svemu da daje primjer studentima koje obrazuje, već treba da budu predmet hitnog procesuiranja odgovornih kako na Filozofskom fakultetu, tako i u rukovodstvu Univerziteta Crne Gore. Ostaju i pitanja: zašto je rukovodstvo UCG ovo držalo interno umjesto da pozovu nadležne organe da reaguju? Da li je to izraz straha rukovodstva UCG plaši da otvori “Pandorinu kutiju” koja može da u svoj vrtlog povuče i mnoge iz tog istog rukovodstva?

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka