Žene se još uvijek bore za svoja prava u Crnoj Gori

Predstavnici/ce Centra za građansko obrazovanje (CGO) pružili su podršku protestnom Maršu žena povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, koji je danas održan u Podgorici, u organizaciji NVO Anime i Centra za ženska prava, a sa ciljem da ukaže na nizak nivo poštovanja prava žena, posebno u oblasti rada, te podzastupljenosti žena u oblasti političkog učešća što su sve korijeni neravnopravnosti u svim ostalim oblastima života.

Danas, više od pola vijeka od kad su žene Crne Gore dobile pravo glasa, borba za ostvarenje osnovnih prava još ima težinu početnih koraka.

Žene su godinama na vrhu lista najdiskriminisanijih grupa u crnogorskom društvu, a statistika nasilja je dominantno ženska, odnosno svaka treća žena u državi je iskusila neku vrstu nasilja.

Politička i društvena marginalizacija žena je vidljiva i kroz skromno učešće žena u institucijama u kojima se donose najvažnije odluke za crnogorsko društvo, poput Skupštine i Vlade. Mizoginija u medijima i ranije nezabilježene prljave kampanje i obračuni sa ženama neistomišljenicama i aktivistikinjama civilnog društva su postale dio crnogorske svakodnevnice, a sa ciljem da se dodatno obeshrabri društveni aktivizam žena.

Takođe, teška ekonomska situacija najteže najteže pogađa žene, a mnoge u nastojanju da obezbijede osnovnu egzistenciju sebi i svojim porodicama rade na crno, bez osiguranja i drugih doprinosa, što ih dodatno izlaže rizicima u pristupu pravima, dok izostaje adekvatna rekacija i zaštita od strane nadležnih institucija.

Konačno, posljenje istraživanje CGO-a o diskriminacija ukazuje da je više od 70% građana/ki saglasno sa stavom da je najvažnija uloga žene u društvu da bude dobra supruga i majka, što je i ilustracija težine ambijenta u kojem žene u Crnoj Gori, u XXI vijeku treba da se bore za svoja prava.

CGO će nastaviti da kroz svoje obrazovne programe podiže nivo svijesti i razumijevanje o značaju poštovanja ženskih prava, te paralelno kroz monitoring javnih politika u ovoj oblasti doprinositi njihovom učinkovitijem sprovođenju.

Na današnji dan, prije 106 godina na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena Socijalističke internacionale, održane u Kopenhagenu 1910, Klara Cetkin predložila je da se 8. mart proglasi Međunarodnim danom žena sa ciljem da podsjeća na rezultate borbe za prava žena i podstiče na njihovo stalno unapređivanje.

Petar Đukanović, koordinator programa