Kome je u interesu gašenje studijskih programa na FPN-u?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da je nedopustivo da uprava Univerziteta Crne Gore (UCG) gasi tri ključna studijska programa na Fakultetu političkih nauka. Upravo ta tri programa – novinarstvo, međunarodni odnosi i evropske studije – čine bazu svih fakulteta političkih nauka u regionu i šire, a sadržajno i suštinski definišu Fakultet političkih nauka UCG zbog kojeg je isti i osnovan.

CGO će uvijek pozdraviti napore rukovodstva UCG u pravcu reformi koje bi vodile unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja, a ti procesi su naročito važni u susret (re)akreditaciji UCG koja slijedi 2017. No, reforme zahtijevaju sistemski pristup, zasnovan na ozbiljnim analizama i širokim konsultacijama sa stručnom i zainteresovanom javnošću. Na žalost, u slučaju najavljenih promjena na FPN-u to je izostalo i samim tim je opravdan revolt studenata ali i dijela onog nastavnog kadra koji ima integriteta da se javno usprotivi proizvoljnom odlučivanju uprave UCG. Uprava UCG nije, ni akademskoj ni široj, javnosti jasno i argumentovano objasnila razloge pokušaja gašenja tri smjera i planiranu transformaciju FPN-a. Dodatno, iako je zakonom obavezan Savjet za visoko obrazovanje, od svog osnivanja, nije izvršio rangiranje visokoškolskih ustanova, niti kategorizaciju i rangiranje studijskih programa unutar univerzitetskih jedinica u odnosu na potrebe tržišta rada, pa se studijski programi ni ne mogu gasiti ili osnivati bez tih procjena.

Otvara se i niz dodatnih pitanja: da li je rukovodstvo UCG analiziralo odnose ponude i tražnje za ovim profesijama prije zaključka da se ova tri studijska programa ugase; koji su eksperti političkih nauka, domaći i međunarodni, predložili rješenja da se ugase navedeni smjerovi na FPN-u; ko su članovi radne grupe ili komisije koja je vršila procjenu ovog pitanja i na osnovu kojih kriterijuma su odabrani; da li su u dijalogu o gašenju studijskih programa učestvovali studenti i nastavnici FPN-a i ako nijesu, ko ih je isključio; kakva će biti vrijednost prethodno stečenih diploma smjerova koji se planiraju ugasiti?

Vrijedi podsjetiti da je FPN sistemski urušavan kroz negativnu selekciju nastavnog kadra, kroz marginalizaciju onih kadrova koji su obrazovne reference stekli u političkim naukama a posebno ako nijesu bili po volji rukovodstvu UCG, kroz stihijsko otkazivanje angažmana gostujućih profesora i izostanak strategije razvoja ove fakultetske jedinice. Danas svjedočimo pokušaju posljednjih udaraca gašenja FPN-a, a posebno imajući u vidu da se gase smjerovi za kojima postoji potreba i koje nemaju drugi univerziteti a otvaraju oni koji postoje na drugim univerzitetima i još vode neizvjesnu borbu za pozicioniranje na tržištu rada.

Proces fuzije pojedinih studijskih programa ili otvaranja novih na državnom univerzitetu, zahtijeva ozbiljnu analizu pružaoca znanja i potreba tržišta rada, strateški pristup, dugi vremenski period, kreiranje uslova da studenti steknu kvalitetno znanje ali i praksu, a svako ishitreno rješenje vodi daljem snižavanju inače niskog nivoa kvaliteta obrazovnog sistema u Crnoj Gori, odlivu mozgova, produkciji lošeg a nerijetko i tržištu nepotrebnog kadra, padu povjerenja u instituciju obrazovanja i dobro očišćenom putu privatnoj konkurenciji.

Mira Popović, saradnica na programima