Odbor za ljudska prava i slobode bi trebalo da ima širi pristup bavljenju ljudskim pravima

„Stanje ljudskih prava još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou uprkos određenom napretku zbog čega je veoma važan dijalog svih zainteresovanih strana koji može produkovati kvalitetnija rješenja i pristupe“, istakao je Petar Đukanović, koordinator na programu Ljudska prava u Centru za građansko obrazovanje (CGO) na današnjoj 63. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Crne Gore, pozdravljajući dobru praksu Odbora da na svoje sjednice poziva NVO sektor.

On se osvrnuo na Izvještaj o radu Odbora za 2015. i istakao da je obuhvatan i da daje jasan pregled rada Odbora u prethodnoj godini, ali i iskazao zabrinutost zbog izostanka jednog broja članova/članica Odbora velikom broju zasijedanja.

Govoreći o Planu rada za 2016. primijetio je da je vrlo važno što Odbor nastavlja da se u oslanja na ocjene međunarodnih izvještaja i rezolucija, ali i da bi Odbor morao biti i proaktivniji, odnosno da ne čeka da se određena pitanja nađu u ovim dokumentima da bi se njima bavio. U tom kontekstu, Đukanović je podvukao da bi se Odbor više morao baviti pitanjem slobode izražavanja i medija koje se, i po ocjenama međunarodnih subjekata, urušavaju u Crnoj Gori. „Sloboda izražavanja osnovno je ljudsko pravo i Odbor svakako ima svoju obavezu da doprinese kroz iskazano mišljenje unapređenju poštovanja ovog prava“, podvukao je Đukanović. Takođe, Đukanović je ukazao da i pitanje stranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću treba da bude u fokusu Odbora. „Sa aspekta ljudskih prava, ali multietničkog i multikonfesionalnog konteksta u Crnoj Gori, bitno je i pitanje tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću, a posebno okončavanja nekažnjivosti ratnih zločina i utvrđivanja odgovornosti počinilaca i nalagodavaca. Pitanje nekažnjivosti ratnih zločina se godinama unazad nalazi u rezolucijama i izvještajima institucija EU, ali njega nema u onim pitanjima kojima Odbor ima namjeru da se bavi. Želio bih da naglasim da ovo nije pitanje samo istražnih i pravosudnih organa, već i predstavnika građana u Skupštini pa samim tim i ovog Odbora, pri čemu, naravno, svako u skladu sa svojim mogućnostima može doprinijeti učinkovitijem suočavanju sa prošlošću.”

Takođe, Đukanović je u susret nastupajućim izborima savjetovao da bi Odbor trebao više da se bavi i političkom podzastupljenošću žena, ali i drugih aspekata ugrožavanja ljudskih prava žena i nasilja nad ženama.

“Podsjetio bih i da posljednje istraživanje percepcije diskriminacije u Crnoj Gori, koje je CGO sproveo u februaru 2016, ukazuje na zabrinjavajući nivo homofobije, koja se snažno opire svim do sada uspostavljenim institucionalnim i zakonodavnim rješenjima, strategijama, kampanjama… Obrazovanje je ključni faktor na koji bi trebalo djelovati, a mi sad trenutno imamo formalni sistem čiji su programi i udžbenici “očišćeni” od ovih tema, a na visokoškolskoj ustanovi kakav je Filozofski fakultet u Nikšiću zabranjena je javna tribina o LGBT pravima. Vjerujem da Odbor može dati određene preporuke i za naš formalni obrazovni sistem kako bi se kvalitet života LGBT osoba unaprijedio,” poručio je Đukanović.

Istraživanje percepcije diskriminacije pozicionira kao najdiskriminisanije grupe siromašne i stare osobe, pa je Đukanović savjetovao da se više pažnje u radu Odbora posveti i ovim kategorijama stanovništva koje se u ostvarivanju i zaštiti prava susrijeću sa brojnim problemima. “Siromaštvo postaje ključna prepreka u pristupu pravima, pravdi i ostvarivanju osnovnih potreba, te je stoga problematizovanje procesa koji dovode do ovakvog stanja nužno što prije kako bi se razvile efektne i sveobuhvatne politike. Osobe sa invaliditetom, Romi, seksualne manjine, žene, HIV pozitivne osobe, bivši ovisnici o narkoticima, bivši zatvorenici takođe su u vrhu liste diskriminisanih po percepcijama građana“.

CGO cijeni da pored dobre prakse uključenja NVO sektora od strane Odbora u raspravu o izvještaju o radu i planu rada, Odbor mora napraviti i korak naprijed odnosno više uključivati sugestije iz NVO sektora kako se ovakvi susreti ne bi pretvorili u formu bez sadržaja.

Svetlana Pešić, saradnica na programima