Sistemski pristupiti borbi protiv korupcije u obrazovanju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je pisane komentare i sugestije Ministarstvu pravde na Operativni dokument za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.

Ministarstvo pravde je 23.marta 2016. održalo konsultativni sastanak sa predstavnicima NVO sektora, a nakon toga 7. aprila i javnu raspravu, na kojima su predstavnici CGO-a učestvovali.

CGO je posebno iskazao zabrinutost zbog činjenice da prilikom izrade ovog važnog dokumenta, koji će biti aneks Akcionog plana za Poglavlje 23, NVO sektor nije bio uključen. Takođe, CGO smatra da nacrtna verzija Operativnog dokumenta sadrži spisak načelnih obaveza, ali ne i cio niz mjera koje detaljno razrađaju primjenu zakona i povećanje kapaciteta nadležnih državnih organa uz precizno definisanu odgovornost koja bi doprinijela efikasnoj borbi protiv korupcije.

CGO se, u okviru svojih komentara, opredijelio za intervencije u oblasti javnih nabavki, urbanizma, obrazovanja i lokalne samouprave, pri čemu je fokus stavljen na oblast obrazovanja.
Naime, CGO se od 2009. bavi problemom korupcije u obrazovanju i cijeni da je veoma bitno što se ovo pitanje konačno našlo adekvatno pozicionirano u Operativnom dokumentu, kako bi se stvorile osnove za preveniranje, smanjenje i suzbijanje korupcije u mjeri mogućeg u ovoj oblasti, tim prije što iz godine u godinu raste percepcija, ali iskustveni doživljaj, građana o postojanju korupcije u obrazovanju.

U tom kontekstu, CGO je predložio da iste mjere koje se odnose na borbu protiv korupcije bude obaveza ne samo državnog Univerziteta Crne Gore, već i postojećih privatnih univerziteta i fakulteta. Naime, privatni univerziteti imaju javna ovlašćenja za sprovođenje obrazovnog procesa, a uzimajuću u obzir da građani ukazuju na postojanje korupcije i na njima, nema nijednog razloga da ne budu obavezani ovih Operativnim dokumentom. Konkretno, to se odnosi na jednake obaveze svih visokoškolskih ustanova da pripreme i donesu planove integriteta, kao i da nad primjenom ovih planova kontrolu vrše nadležne institucije.

Takođe, CGO cijeni da uvođenje softvera protiv plagijarizma treba da bude obaveza kako Univerziteta Crne Gore tako i privatnih univerziteta i to do kraja godine, s obzirom da ovaj prilično jednostavan i tehnički proces već traje predugo, a proizvodi nesagledive štete za crnogorski obrazovni sistem.

Dalje, neophodno je izvršiti izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju u dijelu preciznog definisanja instituta akademske čestitosti, ali i pitanja plagijata. Uz to, potrebno je donijeti Pravilnik o kriterijumima, uslovima i jasnim smjernicama za pisanje naučnih radova shodno članu 78 Zakona o visokom obrazovanju kako bi se borba protiv plagijata učinila efikasnom. Konačno, svi zapošljeni u visokom obrazovanju treba da prođu provjeru autentičnosti naučnih radova koje ih preporučuju za akademsku karijeru.

CGO ističe da bi važan način za suzbijanje plagijarizma bilo i propisivanje mjere da se svi magistarski i doktorski radovi akademske strukture zapošljenih na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, kao i nosilaca javnih ovlašćenja, učine javnim i lako dostupnim, u elektronskoj formi.

Takođe, CGO smatra da Zakon o visokom obrazovanju treba mijenjati i u dijelu preciznog definisanja dopunskog rada kako bi se izbjegli dupli angažmani bez saglasnosti poslodavca, koje smo imali u proteklom periodu na državnom univerzitetu.

Imajuću u vidu praksu finansijskog rukovođenja na UCG, CGO cijeni da se moraju sprovoditi godišnje interne revizije poslovanja fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore i uprave UCG.

U cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba koje mogu voditi sistemskoj korupciji, CGO je ciljano predložio da se uvedu i mjere sprovođnja kontrole regularnosti raspodjele studentskih kredita, svih vrsta studentskih i đačkih stipendija, kao i stipendija za izvrsnost koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore, kontrole kvaliteta hrane u studentskim i đačkim menzama, kontrole konkursne raspodjele sredstava po projektima za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje.

CGO se nada da će Ministarstvo pravde prepoznati vaznost predlozenih mjera i da će ih uključiti u konačnu verziju Operativnog dokumenta.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa