Obrazovanje za ljudska prava i građanski aktivizam – kako do akcije?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas u Podgorici prvi Forum Škola ljudskih prava na temu Obrazovanje za ljudska prava i građanski aktivizam – kako do akcije?

Forum je okupio 20 bivših učesnika/ca Škola ljudskih prava koji su u okviru četiri radne grupe razgovarali i dali preporuke za unaprijeđenje obrazovanja za ljudska prava i toleranciju, društveni aktivizam, političku participaciju i volonterizam, preduzetništvo i programe mobilnosti. Polaznicima Foruma su predstavljeni i nalazi istraživanja CGO-a “Mladi – društveni dekor ili društveni kapital?” koji pokazuju da su mladi sve više apatični, nezainteresovani za društveni i politički aktivizam, te da je socijalna distanca mladih prema ranjivim i marginalizovanim grupama u društvu izuzetno izražena, posebno prema LGBT osobama, osobama sa invaliditetom, Romima, HIV pozitivnim osobama.

cgo-cce-forum-sljp-8

Forum je nova inicijativa CGO-a čiji je cilj da osnaži komunikaciju i saradnju sa polaznicima prethodnih generacija Škole ljudskih prava. U toku 13 godina trajanja, Školu ljudskih prava je kroz 23 generacije, uspješno završilo više od 800 građana i građanki koji danas rade u institucijama sistema, organizacijama civilnog društva, medijima, obrazovnim ustanovama i omladinskim organizacijama. Cilj Foruma je da taj vrijedni resurs znanja, informacija, vještina i kontakata bude korišćen za osmišljavanje preporuka i inicijativa kako bi se stalno unapređivala ljudska prava u Crnoj Gori.

cgo-cce-forum-sljp-12

Današnji Forum prethodnica je i velike nacionalne konferencije koja će biti organizovana krajem mjeseca i okupiće predstavnike obrazovnih institucija, civilnog društva, medija, omladinskih organizacija i organizacija koje se bave ljudskim pravima, te donatorske zajednice kako bi se diskutovalo o mogućim pravcima kretanja ka djelotvornom sistemu obrazovanja o ljudskim pravima i građanskom aktivizmu u svijetlu nalaza navedenog istraživanja CGO-a.

Preporuke radnih grupa biće predstavljene na konferenciji donosiocima odluka i kreatorima obrazovnih politika koje su u funkciji razvoja mladih. Planirano je da se Forum u buduće organizuje na različite teme i sa različitim ciljnim grupama učesnika/ca Škola ljudskih prava.

Svetlana Pešić
, saradnica na programima