Vlada kontinuiteta u odnosu na kritički orijentisan dio civilnog sektora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava razočarenje odbijanjem premijera Duška Markovića da uspostavi sistem personalizovane odgovornosti unutar sistema Vlade, a o čemu svjedoči i odbijanje Inicijative CGO-a da premijer donese odluku kojom obavezuju starješine organa državne uprave, da sva obavještenja, saopštenja za javnost i informacije bilo koje sadržine koje se žele saopštiti javnosti, moraju biti potpisani od strane ovlašćenog službenika, načelnika odjeljenja, sektora ili samog starješine organa.

Odgovor koji je CGO dobio iz kabineta premijera, više od mjesec dana od podnošenja Inicijative, i potpisan od strane šefa kabineta Dragoljuba Bulatovića, krajnje je kontradiktoran i ukazuje na nekoliko važnih indikatora odnosa novog premijera prema civilnog društvu, ali i prema uspostavljanju davno zaboravljenog instituta odgovornosti u crnogorskom sistemu vlasti.

Iz odgovora je jasno da inicijativa CGO-a nije pomno razmatrana, jer je CGO ukazao na konkretan i učestao problem iz prakse, koji nije adekvatno adresiran u samom sistemu.

U odgovoru se se citira član 96 Zakon o državnoj upravi kojim je propisano da su “organi državne uprave dužni odrediti lice koje daje izvještaje, informacije i podatke o vršenju poslova organa državne uprave, a da su državni službenici koji su ovlašćeni za pripremu odgovarajućih izvještaja, informacija i podataka lično odgovorni za njihovu tačnost i blagovremenost”. A upravo taj član ukazuje da je logički i zakonski slijed radnji da izvještaji, informacije i podaci o vršenju poslova moraju biti i potpisani od strane određenog (ovlašćenog) lica koje ih sačinjava i priprema za objavu, jer se u suprotnom ne može ni utvrđivati lična odgovornost za njihovu tačnost i blagovremenost, i na čemu se CGO insistirao.

Premijerov šef kabineta, pozivanjem na odredbe Zakona o državnoj upravi, direktno priznaje opravdanost Inicijative, ali istovremeno istu i odbacuje. CGO je u svojoj inicijativi dokumentovano dokazao da se taj član Zakona ne primjenjuje u cjelosti i da mu je potrebno ojačanje u vidu odluke predsjednika Vlade, a što je i u skladu sa obećanjima iz premijerovog ekspozea.

Iz svega gore navedenog, CGO sa žaljenjem konstatuje da se nastavlja sa pristupom Vladinog automatskog odbijanja svega onog što dolazi od strane kritički orijentisanog NVO sektora, nezavisno od toga što se radi o utemeljenim i konstruktivnim prijedlozima. Ukoliko ovakva inicijativa nije prihvaćena i prepoznata kao potrebna onda je već jasna sudbina i planiranih zahtijevnijih prijedloga za unaprijeđenje javnih politika i pravnog okvira, ali i nedosljednost premijerovih obećanja u smislu otvorenosti prema civilnom sektoru.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa