Rad crnogorskih opština da bude transparentniji

Rad crnogorskih opština trebao bi biti transparentniji i otvoreniji prema građanima, zaključeno je danas na okruglom stolu „Imam pravo da znam“ koji je u Pljevljima organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Bonum.

Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u, istakla je da je pravo na slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori značajno ograničeno, a suprotno preporukama Evropske unije. „Podaci nisu dostupni ni na druge načine koje propisuje Zakon, a to su samo neki od problema sa kojima se susreću građani u obavljanju svakodnevnih obaveza, ali i organizacije civilnog društva koje se fokusiraju na istraživanja i nijesu u mogućnosti da dođu do određenih podataka, obzirom da ih organi najčešće oglase kao tajne, što će, ubuduće, biti sve češće, zbog ukidanja obaveze sprovođenja testa štetnosti“ zaključila je Popović.

cgo-cce-Imam pravo da znam-2

Šefica službe Glavnog administratora u Opštini Pljevlja, Milojka Pupović, naglasila je da je Opština Pljevlja veoma ažurna u svom radu na ovom polju i tom prilikom posebno je istakla rad Sekretarijata za društvene djelatnosti. Ona je napomenula da „treba raditi na poboljšanju trenutnog stanja ali da u lokalnoj samoupravi postoje odgovrni i stručni ljudi koji rade svoj posao“.

Ruždija Strujić, predsjednik Upravnog odbora NVO Bonum, podsjetio je da je „neophodno iskoristiti potencijale organizacija civilnog društva za poboljšanje rada organa lokalne samouprave“. On je ukazao da „nevladine organizacije mogu animirati građane da uzmu aktivnije učešće u procesima donošenju odluka na lokalno nivou“.

Dejan Miličić, direktor RTV Pljevlja, saopštio je da Televizija Pljevlja dobro sarađuje sa lokalnom samoupravom i da je evidentan pomak u dijelu kvartalnih konferencija za medije koje organizuju, na kojima se objavljuju informacije koje i nijesu toliko povoljne po samu Opštinu.

Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i sloboda pristup informacijama, predočio je da je Agencija od januara primila 3.600 žalbi na rad organa uprave, i ukazao je na činjenicu da zemlje u regionu – Slovenija i Hrvatska imaju daleko manji broj žalbi, u odnosu na Crnu Goru. Pored toga što se treba omogućiti pristup informacijama, on je insistirao i na obavezi organa da prilože i obrazoloženje uz dato rješenje kako bi taj podatak bio upotrebljiv. „Organi koji žele da poštuju Zakon, moraju poći od proaktivnog pristupa informacijama i to je najisplativije i za sam organ ali i za državu po sebi“ istakao je Ivanović.

cgo-cce-imam pravo da znam-3

Direktorka Službe za evropske integracije u Opštini Pljevlja, Nermina Bašić, istakla je da zaposleni u toj službi „zaista revnosno ispunjavaju svoje obaveze i trude se da odgovore u zakonski predviđenom roku na sve Zahtjeve o slobosnom pristupu informacijama koje su upućene ovom organu“.

Ismeta Žakić, iz NVO Građanske incijative, saopštila je da je neznanje i neprofesionalizam službenika, sa jedne strane i nepoznavanje svojih prava od strane samih građana često uzrok brojnih žalbi. „Svaka informacija koja se daje građanima mora biti jasna i mora se utvrditi odgovornost u radu službenika i nadležnih i njihova etičnost u samom radu“, ocijenila je ona.

Okrugli sto je okupio 20 učesnika, predstavnika medija, institucija, predstavnika lokalnih NVO-a kao i zainteresovanih građana ove crnogorske opštine.

cgo-cce-Imam pravo da znam-1

Okrugli sto „Imam pravo da znam“ prvi je u nizu ovakvih događaja koji CGO organizuje sa partnerima u okviru projekta „Imam pravo da znam – Odgovorne opštine u službi građana!“ koji se finansira iz sredstava Evrpske unije i kofinansira iz sredstava Kraljevine Holandije, u okviru šireg regionalnog projekta WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform. Cilj projekta „Imam pravo da znam – Odgovorne opštine u službi građana“ je davanje doprinosa unaprjeđenju odgovornosti i transparentnosti lokalnih samouprava u Crnoj Gori u skladu sa principima dobrog upravljanja, koji će se ostvariti kroz osnaživanje saradnje između nacionalnih i lokalnih nevladinih organizacija i lokalnih medija, u zajedničkom praćenju sprovođenja i redovnom obavještavanju o stanju u oblasti primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Miljan Lalović, asistent na projektima