Iskoristiti potencijale OCD-a za poboljšanje kvaliteta rada javne uprave

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas drugi po redu okrugli sto „Imam pravo da znam“ u Kotoru, u saradnji sa Televizijom Kotor, a na kojem je, između ostalog, zaključeno da je za poboljšanje kvaliteta rada organa lokalne samouprave neophodno iskoristiti potencijale organizacija civilnog društva.

Okrugli sto je otvorila Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u, koja je tom prilikom napomenula da „kroz projekat „Imam pravo da znam CGO“ želi da ukaže na onaj redosljed koji se kod nas često zaboravlja: organi javnog sektora su ti koji treba da budu u službi građanima a ne da postoje sebe radi ili pozicija koje se u njima kreiraju“.

cgo-imam-pravo-da-znam-KO_

Vladimir Jokić, predsjednik Opštine Kotor, ocijenio je da je iskustvo Opštine kad je riječ o ovom pitanju, za vrijeme njegovog mandata, sasvim zadovoljavajuće, uz napomenu da treba intenzivnije raditi na upoznavanju građana sa njihovim pravima i instrumentima koje mogu koristiti radi pribavljanja informacija. „Ali i pored svih zakonskih rješenja, povremeno dolazi do zloupotreba, čega smo i sami svjedoci“, naveo je Jokić.

Glavni aministrator Opštine Kotor, Veljko Vujović, naglasio je da „važnost ove teme utiče i na samu sadržinu i efikasnost sprovođenje odluka“. Vujović je kazao i da su u Opštini Kotor izuzetno otvoreni za saradnju, kao i da je broj zahtjeva na koje su odgovorili u porastu, uz napomenu da se na sajtu Opštine nalaze svi potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Ljiljana Popović Moškov, potpredsjednica Opštine Kotor, saopštila je da „niti jedan dokument lokalne samouprave ne bi smio biti označen stepenom tajnosti, iz razloga, što se radi o podacima koji moraju biti dostupni svim građanima“. Ona je podsjetila i da su kroz uspostavljanje servisa 48 sata, koji pruža tražene informacije u roku od 48 sati pokazali napredak i želju za većom transparentnošću u radu same Opštine.

Siniša Luković, novinar ND Vijesti, ocijenio je da je ova uprava u Opštini Kotor u odnosu na prethodne dvije, pokazala zavidan nivo transparentnosti u samom radu.

Radenko Lacmanović, član Svjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ocijenio je nova rješenja Zakona o slobodnom pristupu informacijam problematičnim, ali je, pritom i pojasnio na koje se sve načine mogu izbjeći česte greške koje podnosioci zahtjeva prave ali i organi, sa druge strane, u posjedu informacija.

Simeona Begović, odgovorno lice za donošenje rješenja po zahtjevu za slobodan pristup informacijama u Opštini Kotor, navela je da je „cilj rada lokalnih samouprava da podnosiocima zahtjeva daju provjerljive i tačne informacije koje treba učiniti lako dostupnim svim građanima“. Ona je saopštila i da je uloga NVO sektora od krucijalnog značaja u informisanju građana, kao i da u radu Opštine Kotor i pored napretka ima mjesta za unaprjeđenja.

Programska direktorka NVO EXPEDITIO – Centar za održivi prostorni razvoj, Biljana Gligorić, istakla je da se “radi o sistemu u kojem nemamo informaisane građane o osnovnim pitanjima koja se njih tiču, ali i da na drugoj strani imamo i isključivanje NVO iz rada organa i neuvažavanje njihovih prijedloga.“

cgo--imam-pravo-da-znam-KO

Tatjana Crepulja, odbronica SO Kotor, ukazala je da je neophodno uključiti što više građana u procese donošenje odluka na lokalnom nivou, ali i učiniti lokalne servise pristupačnijim i ažurnijim na potrebe građana.

Dragana Knežević, predsjednica MZ Kotor, istakla je da je neophodno „raditi na kontinuiranioj edukaciji i informisanosti građana o njihovim pravima i obavezama na lokalu“.

Dragica Perović, predsjednica SO Kotor, izrazila je nadu da će pitanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama unaprijediti i izmijeniti i istakla je da će službe Skupštine opštine Kotor raditi na pravovremenom obavještavanju svih podnosilaca zahtjeva o njihovom podnesku.

Okrugli sto je okupio 25 učesnika, predstavnika medija, institucija, predstavnika lokalnih NVO-a kao i zainteresovanih građana ove opštine.

Okrugli sto „Imam pravo da znam“ drugi je po redu ovakav događaja koji CGO organizuje sa partnerima u okviru projekta „Imam pravo da znam – Odgovorne opštine u službi građana!“ koji se finansira iz sredstava Evrpske unije i kofinansira iz sredstava Kraljevine Holandije, u okviru šireg regionalnog projekta WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform. Cilj projekta „Imam pravo da znam – Odgovorne opštine u službi građana“ je davanje doprinosa unaprjeđenju odgovornosti i transparentnosti lokalnih samouprava u Crnoj Gori u skladu sa principima dobrog upravljanja, koji će se ostvariti kroz osnaživanje saradnje između nacionalnih i lokalnih nevladinih organizacija i lokalnih medija, u zajedničkom praćenju sprovođenja i redovnom obavještavanju o stanju u oblasti primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Miloš Knežević, saradnik na programima