Nema procesuiranja ratnih zločina, a ima statistika za EK

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom objavljivanja rezultata izviđajnih radnji Specijalnog državnog tužilaštva u predmetima ratnih zločina sadržanih u Izvještaju o radu Državnog tužilaštva, skreće pažnju javnosti na činjenicu da su tokom 2017.godine sve krivične prijave vezane za slučajeve ratnih zločina odbačene.

CGO ocjenjuje da je ovo obeshrabrujuće za ukupni proces suočavanja sa prošlošću u kojem Tužilaštvo ima važnu ulogu. Postojeći mehanizmi kojima bi procesi vezani za ratne zločine mogli biti ubrzani se nedovoljno i neefikasno koriste. Ovo je još jedan dokaz simuliranja reformskih zahvata crnogorskih institucija koje umjesto produkcije mjerljivih rezultata statistikom pokušavaju zamaskirati da posvećeno rade na ispunjavanju postavljenih mjerila u okviru Poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava).

Treba podsjetiti da su prethodni postupci, kroz neodržive optužnice i fingirane sudske postupke, rezultirali oslobađanjem najvećeg broja onih koji su bili obuhvaćeni optužnicama za ratne zločine. Inače, po pravilu se radilo samo o malom broju izvršilaca a nikad o onima koji su bili na višem komandnom nivou. Nakon donošenja Strategije o istraživanju ratnih zločina, koja je ništa drugo do izraz potrebe dokazivanja pred Evropskom komisijom, Specijalno tužilaštvo je tokom 2015. pokrenulo nove istrage i formiralo sedam predmeta zbog krivičnih djela koja se odnose na ratne zločine. To je ocijenjeno pozitivno od strane domaće i međunarodne ekspertske i zainteresovane javnosti i taj pomak je konstatovan i u Izvještaju EK za Crnu Goru za 2016.godinu.

Međutim, nije trebalo dugo da se pokaže da su nove istrage pokrenute kako bi se napravio privid u odlučnosti Tužilaštva da se bori protiv nekažnjivosti ratnih zločina. Na to ukazuju i podaci iz, nedavno objavljenog, Izvještaja o radu Državnog tužilaštva za 2017.godinu po kojima tokom 2017.godine nije bilo novoformiranih predmeta zbog krivičnih djela koja se odnose na ratne zločine. Osim toga, u Izvještaju se navodi da su iz prethodnog perioda ostale neriješene prijave protiv sedam lica, od čega protiv šest lica zbog krivičnog djela – genocid, a protiv jednog lica zbog krivičnog djela – ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Svih sedam krivičnih prijava su u 2017. godini riješene odbačajem ali su crnogorski nadležni organi izgleda propustili da o ovom izvjeste Evropsku komisiju blagovremeno kako bi se ovo našlo u ovogodišnjem Izvještaju EK.

Ovakav pristup ne doprinosi ni kvalitetu i kredibilitetu pregovaračkog procesa sa EU, ali ni procesu uspostavljanja pomirenja na kojem insistira i nova Strategija proširenja Evropske komisije za zapadni Balkan

Takođe, ovakav pristup je potpuno suprotan i kontinuiranim upozorenjima EK, koja se ponavljaju i u ovogodišnjem Izvještaju EK za Crnu Goru za 2018, a u kojima stoji da „Crna Gora mora dalje unaprijediti svoje napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina. Ona mora zauzeti  proaktivniji pristup u cilju efikasnih istraga, krivičnog gonjenja i kažnjavanja ratnih zločina u skladu sa međunarodnim standardima, kao i prioritizacije takvih slučajeva. Sudske odluke koje su do sada donešene sadrže pravne greške i nedostatnosti u primjeni međunarodnog humanitarnog prava. Optužnice na osnovu komandne odgovoronosti, saizvršenja i pomoći i podsticaanja do sada nisu podizane.

CGO ponovo apeluje na nadležne institucije da preispitaju dosadašnje odluke, koje su riješene odbačajem, i na pravno adekvatan način procesuiraju sve slučajeve ratnih zločina koji su počinjeni u Crnoj Gori ili slučajeva ratnih zločina u kojima su državljani Crne Gore učestvovali na bilo koji način, kako bismo konačno imali rezultate u ovoj oblasti. CGO poziva i poslanike Skupštine Crne Gore da se tokom diskusije o usvajanju Izvještaja o radu Državnog tužilaštva posebno osvrnu na ovaj dio kako zbog važnosti za crnogorsko suočavanje sa prošlošću, tako i za naše obaveze na putu ka EU i način na koji nadležni organi u ovoj oblasti prate preporuke EK.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u