Tolerancija mora biti aktivan stav

U susret Međunarodnom danu tolerancije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ističe da je put do uspostavljanja društva tolerancije i ravnopravnosti dug i da zahtijeva mnogo truda i posvećenosti svih segmenata društva.

Tolerancija podrazumijeva slobodu izražavanja i uživanja različitih identiteta i pogleda na svijet koji u međusobnoj komunikaciji grade skladne odnose u društvu, preveniraju nasilje i promovišu kulturu mira. Često se i pogrešno tolerancija izjednačava sa trpljenjem, podnošenjem, uzdržavanjem od nasilja i diskriminacije, ali tolerancija mora biti aktivan stav i postupanje koje doprinosi afirmaciji ljudskih prava. Isto tako, važno je istaći da je tolerancija društvene nepravde ili njeno opravdavanje nedopustivo.

CGO - Međunarodni dan tolerancije

Tolerancija je vrijednost koja se gradi konstantno sa osloncem na ljudska prava i slobode, a uvijek i lako vrlo može biti ugrožena. Pored zakona i institucija koje neposredno obezbjeđuju zaštitu prava, neophodno je stalno ulaganje u razvoj vaspitanja i obrazovanja novih generacija u duhu razumijevanja i tolerancije.

Crnogorsko društvo je još daleko od društva za koje bi se moglo reći da njeguje toleranciju kao ključnu vrijednost i princip funkcionisanja. Brojni su građani, pripadnici različitih grupa koji su i dalje isključeni iz društva, žive na margini i nemaju ravnopravan pristup resursima društva i jednake mogućnosti da učestvuju u životu zajednice i donošenju odluka koje su važne za njih i budućnost zajednice u kojoj žive. A društvo u kojem se pripadnici seksualnih manjina, osobe sa invaliditetom, siromašni, stari, etničke grupe poput Roma i mnogi drugi građani i građanke suočavaju sa predrasudama i neprihvatanjem, nemaju ravnopravan položaj u društvu niti adekvatan životni standard, predstavlja društvo deklarativne a ne praktične tolerancije.

Tolerancija se uči kroz najširi društveni kontekst, to je učenje kroz život u školskoj i široj društvenoj sredini koja poštuje princip uvažavanja drugog i drugačijeg, njeguje kulturu dijaloga i različitih mišljenja i stavova. Obrazovanje igra dominantno važnu ulogu u postavljanju temelja na kojima se gradi stabilno društvo koje toleranciju razumije ne kao racionalno i proračunato prihvatanje razlika, već kao istinsku vrijednost koja se živi kao jedini ispravan pristup zajedničkom života u otvorenom društvu.

CGO cijeni da se danas u Crnoj Gori nedovoljno promišljeno i principijelno radi na promociji ovog važnog obrazovnog koncepta i njegove uloge u razvoju vrijednosti slobode i antidiskriminacije. Nedavnim reformama koje su ukinule Građansko vaspitanje kao obavezan predmet u školama učinjen je korak unazad u ukupnoj demokratskoj reformi zemlje. Ograničavanjem djece i mladih da stiču društvene, građanske i interkulturalne kompetencije, usvajaju demokratske vrijednosti i razumiju fundamentalna prava, dugoročno se otežava socijalna inkluzije i uspostavljanje tolerancije u društvu.

Zabrinjavajuće je da rezultati istraživanja stavova mladih pokazuju sve veću zatvorenost ove grupe prema razlikama u društvu i njihovo prihvatanje, sve veću socijalnu i etničku distancu i ukorijenjenost homofobije, tradicionalističke i autoritarne stavove mladih. Na drugoj strani, alarmatne su i dimenzije apatije mladih i njihove nezainteresovanosti za aktivno učešće u izgradnji povjerenja u društvu, političkom aktivizmu i volontarizmu. Ovo su trebali biti indikatori obrazovnim vlastima da razmisle o osnaživanju građanskog obrazovanja, a ne da ga redukuju i ukidaju.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) je 1996. pozvala države članice da obilježe Međunarodni dan tolerancije 16. novembra. Države članice UN su 16. novembra 1995. godine usvojile Deklaraciju o principima tolerancije.

Petar Đukanović, koordinator programa Ljudska prava