Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom – OGLAS

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa New Page doo i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), objavljuje

O G L A S

za učešće u projektu

Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom

kroz sistem besplatnih neformalnih obuka i zapošljavanja kod poslodavca

Oglas je namijenjen osobama sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetskim obrazovanjem sa evidencije Zavoda za zapošljavanje iz Podgorice, Danilovgrada, Nikšića i Cetinja.

Uslovi prijavljivanja:

  • Potvrda o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje
  • Potvrda o vrsti i stepenu invaliditeta
  • Kopija diplome srednje škole i/ili fakulteta
  • CV ili biografija

Ispunjenu biografiju sa skeniranim potvrdama i kopijom diplome neophodno je najkasnije do16. decembra 2018, do 00:00h, dostaviti elektronskom poštom na info@cgo-cce.orgili na adresu Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96  III/6, 81 000 Podgorica.

Prijavljeni kandidati/kinje će biti pozvani na intervju nakon čega će biti obaviješteni o rezultatima oglasa.

Osobe sa invaliditetom koje budu odabrane od strane Komisije za odabir učesnika/ca, će nakon uspješno završenih obuka biti zapošljene na period od šest (6) mjeseci u organizacijama civilnog društva i privatnim firmama – poslodavcima kao učesnici/ce projekta. Proces zapošljavanja podrazumijeva sklapanje ugovora o radu i prijavljivanje zapošljenih na obavezno osiguranjei raspoređivanje na rad kod poslodavca.

U periodu sprovođenja radne prakse, korisnici imaju pravo na mjesečnu neto zaradu u iznosu od 179,70 eura (bruto 300,00 eurakao i na neoporezivi iznos od 70,00 eura, što ukupno na mjesečnom nivou po korisniku/ci iznosi 249,10 eura. Predviđeno radno vrijeme na dnevnom nivou je 6 sati. Korisnici su obavezni da se pridržavaju odredbi ugovora o radu, da svoje zadatake ispunjavaju u roku i u skladu sa najboljim svojim mogućnostima, kao i da prisustvuju monitoring sastancima sa poslodavcima i organizatorima kako bi se pratio uspjeh realizacije radnog angažmana. Korisnici će, takođe, na kraju mjeseca pisati izvještaje o svom radu na mjesečnom nivou (satnice), a u skladu sa propisanom formom i zahtjevima ZZZCG.

Sistem obuka:

  • Prvi program obuka namijenjen je razvoju informatičkih kompetencija i sadrži sljedeće module: Modul 1 – Osnove korišćenja računara (Windows Pro 10); Modul 2 – Osnove korišćenja interneta (MS Outlook 2016, Internet Explorer, Google Chrome); Modul 3 – Obrada teksta (MS Office – Word 2016); Modul 4 – Tabelarne kalkulacije (MS Office – Excel 2016) i Modul 5 – Digitalna arhiva (Elektronska baza)Obuke će se održavati dva puta nedjeljno u trajanju od po 90 minuta. 
  • Drugi program obuka posvećen je usvajanju tehnika pisanja i upravljanja projektima finansiranim iz fondova EU i sadržaće sljedeće module: Dostupni fondovi; Projektni ciklus; Razvoj logičke matrice; Pisanje projektnih prijedloga; i Upravljanje projektima (monitoring i evaluacija)Obuke će se održati u 2 dijela od po 3 radna dana, u ukupnom trajanju od dvije sedmice sa izradom domaćih zadataka između.
  • Treći program obuka je posvećen preduzetništvu kroz koncept start upova i usvajanje vještina razvoja i upravljanja biznis idejama i sadržaće sljedeće module: Razvoj razumijevanja preduzetničke kulture; i Osnovni koncept razvoja strat up biznisa i osnovne tehnike i vještine razvoja i upravljanja biznis planovima kao osnovama pokretanja privatne inicijative i samozapošljavanja u prevladavanju izazova nezapošljenostiObuke će se održati u 2 radna dana.

Informacija o vremenu i mjestu održavanja obuka će biti blagovremeno dostavljena učesnicima/ama. Sve troškove održavanja i putne troškove učesnika/ca obuka pokriva CGO.

Za više informacija zainteresovani kandidati se mogu obratiti CGO-u na broj telefona 020 228 479 ili mejlom na info@cgo-cce.org, ili kontakt osobi na ZZZCG Bojani Vuković na broj telefona 20 406-808, odnosno mejl bojana.vukovic@zzzcg.me.