Zapošljeno deset osoba sa invaliditetom

Deset osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih zapošljeno je u okviru projekta „Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom“ koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u saradnji sa kompanijom doo New Page, a uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Kroz projekat, čiji je cilj poboljšanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz neformalnu obuku usmjerenu ka razvoju ključnih kompetencija, radnu praksu i promociju koristi i dobrih praksi zapošljavanja ovih lica unutra same grupe, ali i prema potencijalnim poslodavcima i opštoj javnosti, deset lica sa invaliditetom je prošlo dvomjesečno obučavanje u razvoju informatičkih vještina, preduzetništvu, razvoju biznis planova i start-apa, kao i u pisanju i upravljanju projektima finansiranim iz fondova Evropske unije. Nakon toga su započeli radni angažman.

CGO je kroz intenzivnu komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima i sklapanjem ugovora o saradnji sa zainteresovanima obezbijedio zaposlenje za osobe sa invaliditetom kod organizacija civilnog društva, privatnih preduzeća i institucija. Tako se Andrea Pavićević, učesnica projekta zaposlila u doo Arhimed, Ranko Vojvodić u Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), Tamara Radenović u Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), Ivana Radulović u NVO CAZAS, Slađana Stijepović u NVO Green Home, Dragica Vujović u Udruženje paraplegičara Nikšić, Dragan Pejović u doo Moja knjiga, Jupo Babačić u doo New Page, Andrea Rogošić u NVO CGO i Marko Otašević u Instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Sposobnosti osoba sa invaliditetom moraju imati prevagu nad barijerama koje nameću različite vrste invaliditeta. Stoga je potrebno uložiti društvene i institucionalne napore kako bi im se omogućilo da daju svoj doprinos društvenom i ekonomskom razvoju. Na žalost, ne mali broj poslodavaca u Crnoj Gori ne razumije potencijale osoba sa invaliditetom i očito je neophodno jačati svijest biznis sektora o tome da osobama sa invaliditetom, koje imaju poslovnu sposobnost, daju šansu da se pokažu i dokažu. To uključuje aktivnosti na podsticanju svih institucija, a naročito onih kojima tematika ljudskih prava nije u fokusu rada, te samim tim ne pridaju potreban značaj pravu na zaposlenje i ranjivijim grupama crnogorskog društva.

CGO iskazuje zadovoljstvo što je ostvario i nastavlja saradnju sa desetoro učesnika ovog programa – osoba sa invaliditetom koje prepoznaju značaj radnog iskustva i trude se da povećaju sopstvenu konkurentnost na tržištu rada. Nadamo se da će primjer poslodavaca koji učestvuju u projektu „Razvojem vještina za bolju zapošljivost OSI“, prepoznati i slijediti i drugi poslodavci kako bi se u Crnoj Gori stvorila inkluzivna klima za poboljšanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom, a samim tim i doprinijelo većoj socio-ekonomskoj uključenosti osoba sa invaliditetom u društvo.

Željka Ćetković, saradnica na programima