Budući pedagozi, psiholozi i sociolozi učili o LGBT pravima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao trening za buduće profesionalce iz oblasti obrazovanja na temu „Prevencija i edukacija homofobije i transfobije u srednjim školama u Crnoj Gori“, a u okviru projekta NE diskriminaciji, DA različitosti, koji realizuje uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

CGO - Radionica NE diskriminaciji da različitosti

Željka Ćetković, saradnica na programima u CGO-u i koordinatorka projekta, podsjetila je na rezultate istraživanja CGO-a o stavovima javnog mnjenja o LGBT pravima i prenijela dio iskustava sa 11 radionica u 10 crnogorskih srednjih škola, naglašavajući da je za obrazovanje budućih psihologa, pedagoga i sociologa izuzetno važno da se sa senzibilitetom i pažnjom ophode prema učenicima koji su LGBT. Ona je navela i da je značajno LGBT problematiku adekvatno predstaviti i mladima  koji nijesu te orijentacije a da bi znali da se odrede prema svojim vršnjacima koji to jesu i da bi se prevenirale posljedice koje proizvodi neznanje. „Puno LGBT učenika i učenica u srednjim školama radije biraju da se ispišu iz škole ili završe vanredno jer trpe maltretiranja, čime se samo pojačava marginalizacija LGBT osoba i sužavaju njihove obrazovne, a posljedično i profesionalne,  mogućnosti“, naglasila je Ćetković.

Doc. dr Biljana Maslovarić, direktorica Pedagoškog centra Crne Gore i trenerica na današnjem treningu, ukazala je da obrazovni sistem mora da razvije mehanizme razvoja interkulturalne osjetljivosti, i da razumije kako se stereotipi i predrasude reflektuju u obrazovnoj praksi. „Inkluzivno obrazovanje je pristup koji podrazumijeva uključivanje svih postojećih različitosti a zasniva se na Konvenciji o ljudskim pravima, gdje svako ljudsko biće bez obzira na rasu, pol, seksualnu orijentaciju, jezik, rodni identitet i slično ima pravo na kvalitetno obrazovanje“, pojasnila je Maslovarić.

CGO - Radionica NE diskriminaciji da različitosti

Studentkinja i učesnica treninga sa odsjeka za pedagogiju, Andrea Cicmil, iz Danilovgrada, cijeni da je veliki posao na onima koji su završili humanističke nauke.  „Mi smo poslije porodice najvažnije ličnosti za razvoj djeteta, mi smo tu da prihvatimo sve vrste različitosti. Na žalost, nemamo mnogo edukacija na ovu temu na fakultetu, iako kroz studije provučemo par njih. Zato je važno da nevladine organizacije organizuju što više ovakvih edukacija.

Student i učesnik treninga sa odsjeka za psihologiju, Vladan Šturanović, iz Nikšića, navodi da  je „na treningu mogao čuti vrlo zdrave načine pristupa LGBT pravima, o životu LGBT osoba uopšte u Crnoj Gori i onom sa čim se susrijeću svakog dana. Mislim da bi u budućnosti bilo neophodno sprovođenje „zdrave“ kampanje koja će se fokusirati na srednje škole a koja bi za cilj imala prihvatanje kao prvi korak ka poboljšanju prava i uopšte stanja LGBT osoba u Crnoj Gori.

Studentkinja i učesnica treninga sa odsjeka za sociologiju, Jovana Šarčević, iz Bijelog Polja cijeni da su „ove radionice veoma poučne i treba ih češće organizovati i nastojati da se i učenici srednjih škola što više uključe u njih. Kao osoba koja će u budućnosti raditi sa njima, nastojaću da ih što više senzibilišem i da ih podučim da prihvataju i poštuju razlike i da ne odbacuju drugačijeg od sebe“.

CGO - Radionica NE diskriminaciji da različitosti

Na treningu je učestvalo 35 studenata Filozofskog fakulteta UCG, sa odsjeka Pedagogije, Psihologije i Sociologije, iz različitih crnogorskih opština. Oni su unaprijedili znanja iz oblasti osnovne terminologije vezane za aktivizam i ljudska prava LGBT osoba, zatim o specifičnostima, problemima i potrebama LGBT učenika/ca, kao i o uticaju različitih mišljenja i stavova o homoseksualnosti u srednjim školama na rad sa mladim LGBT osobama. U konačnici, učesnici treninga su kroz metod dijeljenja iskustava, interaktivne vježbe, projekciju filma i diskusije usvajali nove pristupe i načine podrške LGBT učenicima, kako bi bili dio kontinuiranog obrazovanja o ljudskim pravima LGBT osoba.

Maja Marinović, asistentkinja na projektima