Poništiti izbor direktora AZLP-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da izbor Ivana Medojevića, direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), nije bio sproveden u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka koji jasno propisuje uslove za imenovanje na ovu fukcije i traži od Savjeta AZLP-a da ovaj izbor poništi i raspiše novi konkurs.

Zakon o zaštiti ličnih podataka u članovima 53 i 54 propisuje uslove i ograničenja za imenovanje članova Savjeta Agencije. Među ograničenjima, u članu 54, jasno se navodi da za predsjednika i člana Savjeta Agencije ne može biti imenovano lice koje je “3) imenovala ili postavila Vlada Crne Gore”.

Vlada Crne Gore je na 142. sjednici, dana 7.novembra 2019.godine, odredila Ivana Medojević za v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma o čemu je i u sažetku sadržaja sjednice obavijestila javnost kroz saopštenje sa iste sjednice. Određivanje Medojevića na visoku poziciju unutar izvršne vlasti od strane Vlade Crne Gore, bez obzira što je u pitanju v.d. pozicija, predstavlja nesumnjivo njegovo imenovanje odnosno postavljenje a samim tim je prekršen stav 3) člana 54 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prilikom njegovom izbora na mjesto direktora AZLP-a. Dalje, odredbom člana 49 stav 2 istog Zakona propisano je da je Agencija u svom radu samostalna i nezavisna, a preduslov za ostvarivanje samostalnosti  i nezavisnosti je da se na čelne funkcije u AZLP imenuju lica koja su nesumnjivo nezavisna od izvršne vlasti. Činjenica je da se  kao član Kabineta ovog Ministarstva Medojević i prijavio za mjesto direktora AZLP, i da je na toj poziciji bio i na dan kad je Savjet AZLP-a većinom glasova odlučio da podrži njegovu kandidaturu 3.aprila 2020.godine. Zbog toga je očigledno da u trenutku izbora Medojević nije bio nezavisan od izvršne Vlasti i da je njegov izbor suprotan odredbi člana 54 stav 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Treba napomenuti i to da je sam Medojević, prilikom prelaska sa funkcije državnog tužioca na funkciju direktora direktorata u MORT-u, Agenciji za sprječavanje korupcije podnio dva izvještaja – jedan u vezi prestanka funkcije državnog tužioca, a drugi u vezi određivanja na funkciju u MORT-u. Iz navedenog nesumnjivo proizilazi i da je Medojević svjestan da je u trenutku izbora za direktora AZLP-a bio funkcioner Vlade Crne Gore. Prednje podržava i odredba člana 61 stav 5 Zakona o državnim službenicima i namještenicima koja propisuje da za vrijeme vršenja dužnosti, vršilac dužnosti ima ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti starješine organa uprave, odnosno službe ili lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra.

U saopštenju sa sjednice Savjeta AZLP-a, od 3.aprila 2020.godine, između ostalog se navodi: “Savjet je, cijeneći važnost budućeg rada Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i potrebu kadrovske promjene u ovoj instituciji, a polazeći od dosadašnjeg rada državnog tužioca Ivana Medojevića smatrao da gospodin Medojević može uspješno odgovoriti svim obavezama koje stoje pred ovom značajnom institucijom u narednom period”. Nejasno je da li su članovi Savjeta svjesno ignorisali činjenicu da se Medojević na tu poziciju nije prijavio sa mjesta državnog tužioca nego sa mjesta v.d.generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore ili im ta činjenica, iako javno široko dostupna, nije bila poznata.

Konačno, sam Medojević je prilikom predaje dokumentacije morao dostaviti i izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da ne postoje smetnje za njegovo imenovanja u skladu sa Zakonom. Stoga, pitamo članove Savjeta da li je Medojević dostavio takvu izjavu i da li u njegovoj dokumentaciji postoji informacija o imenovanju od strane Vlade.

Cijeneći sve navedeno, a posebno inače već ozbiljno poljuljan kredibilitet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, pozivamo Savjet da hitno poništi izbor Medojevića i da raspiše novi konkurs a Zakon dosljedno primijeni a ne da u situaciji kada je fokus javnosti na pandemiji novog virusa korona krši Zakon.

 

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava