Vlada da utiče na ukidanje školarina, jer UCG ima novca

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas predsjedniku Vlade Crne Gore, Dušku Markoviću, inicijativu za ukidanje naknade školarine za studente specijalističkih studija u akademskoj 2020/21.

CGO je Inicijativom tražio da premijer preduzme sve mjere i utiče na ukidanje Odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe UCG za studijsku 2020/21 godinu i visinu naknade za studiranje na tim studijskim programima, u dijelu u kojem se propisuje da studenti specijalističkih studija moraju uplatiti iznos od 1.000,00 EUR  za upis na postdiplomske specijalističke studije.

Podsjećamo da je tu odluku donio Upravni odbor, na sjednici održanoj 2. i 3. jula 2020. godine, u kojem sjedi pet predstavnika Vlade kao osnivača UCG.

CGO je tražio da se uvaži postojeća situacija koja je mnoge društvene kategorije stavila u nepovoljan položaj, a od čega nijesu izuzeti ni studenti sa svojim roditeljima. S obzirom da su određene kategorije već dobile podršku, nema razloga da Vlada ne podrži i studente. Suštinski,  samo izglasavanje ovakve Odluke, uz učešće predstavnika Vlade, bilo je protivno javno iznešenom stavu Vlade da će pomoći različite grupe da lakše prebrode ovu krizu.

CGO napominje da UCG ima sredstava i za ove studente, jer je na kraju 2019. godine imao čak 13.420.400,00 EUR deponovanih sredstava na svojim računima, a što je daleko više od 2.299.000,00 EUR koje, po našoj procjeni na osnovu planiranih mjesta, namjerava prihodovati od školarina ovih studenata. Takođe, naši podaci ukazuju da UCG revnosno troši sva sredstva iz državnog Budžeta dok čuva ona iz sopstvenih prihoda, pa takva ušteđevina mora da se preusmjeri na one zbog kojih UCG treba da postoji, iako je današnje rukovodstvo UCG više okrenuto sebi nego studentima.

CGO izražava nadu da će premijer prioritetno razmotriti i podržati ovu Inicijativu, kao i da će predstavnici Vlade u Upravnom odboru UCG inicirati hitnu izmjenu dijela ove Odluke odnosno da će biti ukinuta školarina za studente specijalističkih studija u akademskoj 2020/21.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica