Novi zakon o RTCG mora da osigura samostalnost i pluralnost Savjeta RTCG

Media centar i Centar za građansko obrazovanja (CGO) pozivaju poslanike Skupštine Crne Gore da intervenišu na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore u dijelu osiguranja samostalnosti i pluralnosti Savjeta RTCG.

Na nedavno održanoj sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Ministarstvo kulture je, kao predlagač ovog zakonskog teksta u ime Vlade, prihvatilo niz naših važnih sugestija čime je postojeći zakonski tekst unaprijeđen i mi to pozdravljamo. Međutim, da bi se napravio normativni okvir u kojem RTCG zaista može postati medijski javni servis oslobođen partijskog uticaja neophodne su i dodatne izmjene u dijelu koji se odnosi na Savjet RTCG.

Samostalnost RTCG je direktno određena samostalnošću Savjeta RTCG. A da bi Savjet RTCG bio samostalan moraju se propisati precizni kriterijumi za organizacije koje mogu predložiti kandidate, kao i za same kandidate kako se među njima ne bi našli skriveni predstavnici političkih partija, kao što je to slučaj sa sadašnjim Savjetom RTCG ili nekim prethodnim sazivima, ali i obezbijediti sudska zaštita u ovom procesu. 

Naime, Predlog zakona o RTCG, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđa da se članovi Savjeta RTCG biraju u Skupštini Crne Gore, a da Administrativni odbor sačini listu kandidata za članove Savjeta na osnovu biografije i iskustva kandidata, intervjua poslanika sa kandidatima i broja ustanova, odnosno nevladinih organizacija koje su podržale kandidaturu pojedinog kandidata. Biografije kandidata i intervjui poslanika sa kandidatima su simuliranje procesa jer poslanici na osnovu svojih uvjerenja glasaju o kvalitetu kandidata. Stoga, ovo praktično znači da će većina u Administrativnom odboru odlučiti o podobnim kandidatima i samo oni koji su po volji većine moći će ući u Savjet RTCG, što je lošije rješenje i od postojećeg za koje smo se već uvjerili da je bilo podložno partijskim manipulacijama. Na žalost, u ovoj oblasti ne postoje razvijeni evropski standardi već je svakoj državi ponaosob ostavljeno da reguliše ovo pitanje, a očekuje se da vlasti tu i pokažu potrebni senzibilitet i odgovornost.

Pitanje RTCG i Savjeta RTCG je u negativnom fokusu brojnih relevantnih domaćih i međunarodnih izvještaja, uključujući i posljednji Nezvanični papir EK o stanju u poglavljima 23 i 24. Zato će se odnos vlasti prema samostalnosti Savjeta RTCG pratiti i na njenom daljem evropskom putu.

Apelujemo na Ministarstvo kulture da na predstojećoj raspravi u plenumu pokaže otvorenost da se naprave izmjene koje će povećati samostalnost Savjeta RTCG.  U tom kontekstu, Media centar i CGO predlažu da Savjet RTCG ima 13 umjesto 9 članova, a da se njegov sastav proširi predstavnicima nacionalnih savjeta manjinskih naroda i NVO iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prava žena i zaštite prava potrošača. Takođe, mjesečne naknade za rad članova Savjeta RTCG treba prepoloviti kako se povećanjem broja članova ne bi povećao ukupan iznos sredstava za njihove honorare. U postupku imenovanja članova Savjeta RTCG mogu učestvovati samo NVO koje su prethodne tri godine imale budžet viši od 3,000 eura (čime dokazuju svoj kontinuirani aktivizam u određenoj oblasti djelovanja) i koje nisu iz državnog ili budžeta lokalnih samouprava finansirane u iznosu iznad 50% njihovog godišnjeg budžeta. Time se smanjuje mogućnost da vladajuće političke partije preko NVO, dominantno finansiranih iz javnih fondova ili potpuno neaktivnih NVO, ostvare uticaj u Savjetu RTCG. Koncept Media centra i CGO-a podrazumijeva da se, kao i do sada, u Savjet RTCG moraju imenovati predstavnici NVO koji dobiju najveću podršku kvalifikovanih NVO, tj. onih koje ispunjavaju kriterijume, bez ikakvog miješanja političkih partija (intervjua i glasanja o kandidatima NVO). Na ovaj način bi u Savjet RTCG ušli, za razliku od sadašnjih, istinski predstavnici NVO. Odbijanje ovih rješenja bi obesmislilo postupak imenovanja predstavnika NVO i onemogućilo da istinski predstavnici NVO uđu u Savjet RTCG, ali i zadržalo negativne ocjene ocjene Savjeta RTCG u relevantnim izvještajima koji utiču i na proces evropskih integracija Crne Gore.

Media centar i CGO su, takođe, predložili da postupak razrješenja člana Savjeta može pokrenuti isključivo Savjet RTCG, kako se ne bi ponovile situacije nezakonitih smjena od strane drugih institucija. Konačno, naglašavamo značaj osiguranja sudske zaštite u postupku imenovanja i razrješenja članova Savjeta RTCG radi preveniranja nezakonitih imenovanja ili smjena članova Savjeta RTCG kojima smo do sad svjedočili. Funkcionalna sudska zaštita u ovim procesima biće jedan od ključnih pokazatelja vlasti da pravi kvalitativni iskorak u ovom normativnom rješenju, a njen izostanak izraz opredjeljenja da želi da zadrži prostor za neprimjereni uticaj na RTCG.

Goran Đurović, direktor, Media centar
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje (CGO)