Potrošači ostaju nedovoljno informisani i zaštićeni

Povodom 15. marta, Međunarodnog dana prava potrošača, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na donosioce odluka da stvore neophodne uslove koji osiguravaju prava na bezbjednost života i zdravlja, kao i ekonomska prava potrošača. CGO apeluje i na proaktivno sprovođenja politike zaštite potrošača u Crnoj Gori kroz adekvatnu primjenu Nacionalnog programa zaštite potrošača i Akcionog plana za njegovu realizaciju (NPZP).

Potrošači ostaju nedovoljno informisani i zaštićeni

Crna Gora je usvojila zakonodavstvo kako bi osigurala usklađenost s pravnom tekovinom Evropske unije o zaštiti potrošača, ali problem ostaje neadekvatna primjena te normative.

Posebno zabrinjava neuređenost onlajn prodaje koja, u vrijeme pandemije korona virusa, bilježi kvantne skokove u cijelom svijetu, pa i kod nas. Ovaj oblik trgovine doprinosi suzbijanju širenje virusa, ali nosi i brojne opasnosti sa kojima potrošači nijesu upoznati jer tržišni subjekti ne primjenjuju zakon, etičke principe i najbolje prakse. To zahtijeva hitno usklađivanje novog Zakona o zaštiti ličnih podataka sa Opštom regulativom EU o zaštiti podataka iz 2016. godine, ali i inoviranje strateških dokumenata u oblasti suzbijanja sive ekonomije kako bi efektivnije bila zaštićena prava potrošača.

U Crnoj Gori se ovaj dan obilježava u nedovoljnoj informisanosti potrošača o sopstvenim pravima, nepovjerenju u nadležne institucije i sve većim kršenjima njihovih prava u praksi. Većina potrošača u Crnoj Gori ne zna svoja prava pa čak ni da su Ustavom garantovana, a mehanizmi zaštite svedeni su na sudske procese koji su dugi i neizvjesni.

CGO cijeni da je potrebno raditi na ustanovljavanju ujednačene sudske prakse, podizanju svijesti potrošačke javnosti, ali i trgovaca koji sve češće sprječavaju potrošače da reklamiraju neispravnu robu, obavještavajući ih da prigovor mogu da podnesu u rokovima koji nijesu u skladu sa zakonom i na način koji predstavlja teži put za ostvarivanje prava potoršača, odnosno efektivno im uskraćujući prava.

Međunarodni dan prava potrošača je ustanovljen odlukom Ujedinjenih nacija i obilježava se od 1983. godine. Porijeklo ima u Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Ovaj dan predstavlja i priliku za zagovaranje temeljnih prava svih potrošača i postavljanje zahtjeva da se ta prava efektivnije poštuju.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava