Poslanici da na primjeru funkcionerskih naknada poslije okončanja funkcije pokažu odgovoran odnos prema budžetu i građanima

Centar za građansko obrazovanje (CGO), shodno ranijim najavama, uputio je juče svim poslaničkim klubovima, ali i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, Inicijativu za izmjenu člana 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Inicijativom se predlaže skraćenje perioda primanja tzv. funkcionerske naknade sa sadašnjih godinu dana na tri mjeseca, ali i ukidanje mogućnosti produženja isplate naknade do jedne godine ukoliko funkcioner u tom periodu stiče pravo na penziju. Takođe, CGO je predložio promjenu u iznosu ove naknade, odnosno da umjesto iznosa u visini zarade koju je funkcioner primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije to sad bude ograničeno na iznos u visini prosječne neto zarade u Crnoj Gori.

Inicijativa predviđa i ograničenja u pogledu ostvarivanja ovog prava. Ukoliko bi se usvojio prijedlog CGO-a, pravo na naknadu po prestanku funkcije ne bi imali funkcioneri koji su na funkciji proveli manje od tri mjeseca, koji su razriješeni sa funkcije, kao i oni funkcioneri koji su razriješeni dužnosti na lični zahtjev.

CGO je predložio i izmjenu u pogledu prestanka prava na naknadu prije utvrđenog roka. Naime, dosadašnja norma je predviđala „ostvarivanje prava na penziju“ kao jedan od razloga prestanka, a što nije bilo u skladu sa potrebama štednje i domaćinskog ophođenja prema javnim resursima. Shodno tome, inicirana je izmjena ove formulacije u „ispunjavanjem uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju“, a što znači da sticanjem prava na penziju, korisnik (javni funkcioner) gubi pravo na naknadu, i postaje irelevantno da li on želi da ostvari pravo na penziju ili ne.

Inicijativa predviđa da se licima kojima je prestao mandat ako se državni organ ukine ili ukine dio poslova koji ne prelaze u djelokrug drugog državnog organa ili ako radno mjesto tog lica bude ukinuto donošenjem novog ili izmjenom postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji pripada naknada u periodu od šest mjeseci po prestanku funkcije u nivou prosječne zarade u Crnoj Gori, umjesto ranije naknade tokom godinu dana u visini posljednje funkcionerske zarade.

Radi usklađivanja, CGO je predložio izmjene člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, u dijelu iznosa naknade na koji imaju pravo imenovana i postavljena lica kojima je prestao mandat a koja nisu raspoređena u periodu od godinu dana. Tako se umjesto naknade u visini zarade koju je funkcioner imao u posljednjem mjesecu vršenja poslova, ta naknada spušta na nivo prosječne neto zarade u Crnoj Gori. Predloženom izmjenom se ukida mogućnost produženja ove naknade na još godinu dana ako u tom vremenu funkcioner stiče pravo na penziju.

Ova Inicijativa donosi spoj dobrih zakonskih rješenja iz zemalja regiona, koje su dodatno modifikovane u skladu sa realnim mogućnostima Crne Gore u pogledu izdvajanja za ovu vrstu privilegija. CGO izražava nadu da će poslanici u Skupštini Crne Gore prioritetno staviti ovu Inicijativu na dnevni red i pokazati da je svijest o značaju javnog interesa iznad partikularnih interesa koje nose funkcionerske naknade nakon prestanka funkcije.

Vasilije Radulović, saradnik na programima