U interesu je svih medija da pomoć države bude zasnovana na jasnim pravilima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva Agenciju za zaštitu konkurencije (AZZK) da ocijeni i javno obrazloži da li je Odluka Vlade Crne Gore o pomoći komercijalnim TV emiterima sa nacionalnom pokrivenošću, od 8. aprila, zakonita. Pozivamo i Vladu da objasni po kojim procedurama je odlučila da podrži tri medija, a ostale ne.

CGO naglašava da selektivna finansijska podrška medijima, od strane Vlade, jača tzv. meku cenzuru u medijskom sektoru, a nije podsticajna ni za tržište koje će se zasnivati na jednakim šansama. Dodjelom državne pomoći medijima diskreciono i netransparentno, ova Vlada je nastavila, i u ovom domenu, lošu praksu prethodnih, koja je često i sa pravom kritikovana.

Naime, preuzimanjem dugova tri televizije – Vijesti, Nova M i PRVA TV – od 200,000 EUR prema Radio difuznom centru (RDC) Vlada je kroz direktnu intervenciju na tržište medija, između ostalog, stavila u neravnopravan položaj druge medije koje imaju dugove prema RDC-u ili drugim subjektima. Ostaje nejasno i da li i po kojoj proceduri, kao i kojim kriterijumima, mediji imaju pravo da se obrate Vladi sa istim zahtjevom i očekivanjima, i kako će se Vlada odnijeti prema svim sličnim ad hoc zahtjevima.

Takođe, obaveza je Vlade bila i da objavi da li je ta njena posljednja odluka u skladu sa pravilom pomoći male vrijednosti (de minimis), tj. da li su ove televizije pojedinačno u posljednje tri fiskalne godine dobile pomoć koja sa ovom uplatom iznosi 200 000 EUR ili više.

CGO uvažava činjenicu da obaveza plaćanja usluga RDC-u predstavlja značajno opterećenje za rad elektronskih medija u Crnoj Gori koji, inače, posluju u teškim okolnostima, a što posljedično dovodi do gomilanja dugovanja. Zbog nerazvijenog medijskog tržišta i nelojalne konkurencije, komercijalni elektronski emiteri ne ostvaruju dovoljne prihode koji bi im omogućili redovno servisiranje ovih obaveza. Dodatno, postavlja se pitanje i svrsishodnosti plaćanja usluga RDC-a u vrijeme digitalizacije, kao i utvrđeni iznosi cijena usluga koje mediji godinama spore kao previsoke, a zbog čega se sve veći broj njih i okreće prenosu signala preko kablovskih sistema. Ipak, bez obzira na navedeno, pomoć medijima mora biti transparentna i zasnovana na principu jednakih šansi.

CGO podsjeća da je i Vlada bivšeg premijera, Duška Markovića, finansijski pomagala medije, a što su, takođe, pratile kontroverze u dijelu transparentnosti. Tako je, na primjer, Vlada tokom 2020. godine izdvojila značajna sredstva za medije, ali podaci o tome koliko je novca precizno opredijeljeno kroz razne vidove pomoći medija nijesu sistematizovani. U cilju ublažavanja ekonomskih posledica izazvanih pandemijom koronavirusa, ranija Vlada je pomagala medije i kroz subvencije za plate, kredite za obrtna sredstva, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, odlaganje plaćanja i oslobađanje od dijela naknada regulatornim agencijama, jednokratnu bespovratnu pomoć, itd.

CGO se godinama zalaže za kreiranje jasnih mehanizama kontrole javnog finansiranja medija, u skladu sa propisima EU i najboljim međunarodnim praksama i standardima. Crna Gora je ušla i u fazu čestih promjena vlasti, pa je u najboljem interesu svih medija da ovo pitanje bude riješeno na način koji nikoga ne privileguje i u kojem nijedan medij ne zavisi od toga ko će biti na vlasti.

Damir Nikočević, koordinator za razvoj