23 projekta organizacija civilnog društva podržana kroz M’BASE program

Aktivno civilno društvo čuva građansko tkivo Crne Gore, fundamentalno je u davanju glasa građanima, pokretanju pozitivnih promjena i uspostavljanju balansa u društvu, i važane je partner u evropeizaciji Crne Gore, pa stoga i ima snažnu podršku EU”, naglašeno je danas tokom ceremonije potpisivanja ugovora sa organizacijama čije projekte finansira Evropska unija kroz M’BASE program koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima i saradnicima.

Treći konkurs u okviru ovog programa objavljen je 13. septembra, a do njegovog zaključenja, 13. oktobra, na adresu CGO-a stigle su 82 prijave projekata, pretežno od organizacija iz centralnog dijela Crne Gore (43), zatim sa sjevera (16) i juga (13). Tokom trajanja konkursa, radi dodatnih pojašnjenja organizovane su dvije info sesije – u Rožajama i na Cetinju. Teme podržanih projekata su raznovrsne, a adresiraju kroz specifične intervencije niz ciljnih grupa sa prožimajućim osnaživanjem kapaciteta civilnog društva.

Ingve Engstrom, šef Odsjeka za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, ocijenio je da M’BASE program dobra prilika za crnogorske organizacije civilnog društva da dobiju pristup EU fondovima koji će im pomoći da izgrade svoje kapacitete i da igraju važnu ulogu u svojim zajednicama. „Kroz M’BASE su dodijeljena sredstva EU za različite projekte, kao konkretna podršku lokalnim zajednicama u oblasti kulture, pitanja mladih, pravosuđa i osnovnih prava, obrazovanja, zaštite životne sredine, nauke itd. Raduje nas što svjedočimo velikom interesovanju OCD iz čitave zemlje i nadamo se da ćemo dalje širiti mogućnosti za finansiranje crnogorskih OCD”, kazao je on. “Civilno društvo predstavlja ključni element svakog demokratskog sistema i njegovog balansa. Aktivno civilno društvo je fundamentalno u davanju glasa građanima i pokretanju pozitivnih promjena u društvu,” poručio je Engstrom čestitajući korisnicima odabranih projekata.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, kazala je da su kroz ovaj poziv, kroz tri kategorije, podržana 23 projekata u ukupnom iznosu od 725,350.04 EURAktivno civilno društvo čuva građansko tkivo Crne Gore. Okruženje u kojem djelujemo nije podsticajno, ali to nas ne smije obeshrabriti. Mi smo ti koji otvaramo sve one teme koje donosioci odluka izbjegavaju, jer sa vrijednostima i javnim interesom ne kalkulišemo kao što to oni nerijetko rade“, naglasila je ona. „Veoma sam sretna što danas počinje realizacija 23 nove projektne ideje koje na različite načine i iz različitih programskih područja, ali i u različitim dijelovima Crne Gore, adresiraju potrebe građana i građanki. Posebna zahvalnost EU koja je i u ovim turbulentnim vremenima ostala snažan oslonac istinskog civilnog društva u Crnoj Gori“, navela je Uljarević, najavljujući da je za korisnike ovog programa tokom novembra i decembra pripremljen i program jačanja kapaciteta.

Ksenija Medenica, programska direktorka CZIP-a, izrazila je uvjerenje da će podržani projekti biti uspješno realizovani, doprinoseći na razne načine oblikovanju politika i izvršavanju obaveza u procesu integracija u EU. “Iz ugla organizacije koja se primarno bavi zaštitom životne sredine i prirode, posebno mi je drago što je i ovaj put pristiglo više odličnih ideja koje će nesumnjivo osnažiti reforme u ovoj oblasti“, kazala je ona. „Civilni sektor je dokazao da ima kapacitete, dobre ideje, kvalitetan kadar, te da je važan partner na putu EU integracija. Nadam se će upravo vaši postignuti ciljevi i ostvareni rezultati biti inspiracija i drugim organizacijama koje će imati priliku da se prijave na još dva poziva i tako, takođe, ostvare značajnu ulogu u monitoringu reformi, sprovođenju standarda kojima težimo i zalaganju za javni interes“, poručila je Medenica.

M’BASE je jako značajan za organizacije civilnog društva i ova podrška dolazi u pravom trenutnu, imajući u vidu da konkursi nadležnih ministarstava kasne i da je upitna raspodjela sredstava za ovu godinu. Kroz naš projekat biće obuhvaćeno oko 200 djece sa raznim vrstama poteškoća u razvoju kojima će biti pružena pomoć od strane 11 stručnih lica (defektologa, logopeta, fizioterapeuta, psihologa). Time ćemo, nadam se, uspjeti da unaprjedimo zdravstveno stanje i položaj ove ranjive grupe u društvu”, kazao je Mimo Korać, izvršni direktor NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju.

„Naš projekat „Neka se čuje glas mladih Roma i Egipćana“ doprinijeće da se kod mladih Roma i Egipćana poveća svijest o volonterizmu i da se podstakne aktivizam kroz kreativan izraz. Na taj način, želimo da razbijemo predrasude i stereotipe prema Romima i pomognemo da budu dio zajednice koja će donijeti promjenama društvu, prvenstveno kroz neformalno i formalno obrazovanje i našu kulturu. Želimo da mladi Romi budu autentični predstavnici svoje kulture i zajednice”, kazao je Nardi Ahmetović, izvršni direktor NVO CAREP iz Nikšića.

„Više puta smo aplicirali na konkurse kroz M’BASE program koji sprovodi CGO i srećni smo što nijesmo odustali, jer nama odustanje nije opcija jer ljudi iz naše organizacije žive sa multiplom sklerozom. Ovo je važna podrška za sve naše buduće aktivnosti, radićemo na dobijanju licence za pružanje usluga iz oblasti servisa socijalne zaštite, konkretno psiho-terapijskih usluga licima sa invaliditetom, uz prioritet prema ženama koje žive sa multiplom sklerozom u ruralnim područjima i koje su višestruko i dugotrajno diskriminisane. Finansijska i mentorska podrška nam takođe puno znači, jer očekujemo da naučimo kako da kvalitetnije radimo, a u cilju poboljšanja kvaliteta života ljudi koji žive sa multiplom sklerozom”, navela je Lidija Guberinić iz Udruženja oboljelih od multiple skleroze iz Bijelog Polja.

“Danas su trans osobe jedina zajednica u Crnoj Gori koja je primorana da prođe kroz sterilizaciju da bi ostvarila svoja prava. Projekat “Pravno prepoznanje roda – korak ka inkluzivnim politikama” koji ćemo sprovesti je od ključnog značaja ne samo za transrodne osobe, već čitavo društvo, zbog doprinosa koji daje otvaranju mogućnosti da svi građani i građanke imaju pravo na samoodređenje kroz podršku zagovaranju za Zakon o pravnom prepoznanju roda. Dodatno, fokus će biti i na osnaživanju trans zajednice za vršnjačku podršku i grupe samopodrške, kao i organizaciji radionica za srednjoškolce/ke sa kojima ćemo razgovarati o rodu i dijeliti lične priče”, objasnio je Jovan Ulićević, izvršni direktor asocijacije Spektra.

„Za nas u ANIMI je ovo važna podrška u ovim teškim vremenima kada pokušavamo održati svoj rad. Naša je ideja da sa ljudima iz četiri opštine razgovaramo o značajnim temama koje se tiču građanstva i da budemo spona između onog što je formalno i onog što je vezano za potrebe ljudi na terenu. Drugi aspekt je istraživanje o ženama i rodnoj ravnopravnosti, koje ćemo porediti sa našim prvim istraživanjem tog tipa iz 2005.godine kako bi vidjeli poslije više od 15 godina vidjeti šta muškarci i žene u Crnoj Gori misle o rodnoj ravnopravnosti i u kojoj su razvojnoj fazi rodne politike sada”, pojasnila je Ervina Dabižinović, programska koordinatorka ANIME iz Kotora.

“Iako dosta doprinosimo društvu, mladim preduzetnicima i razvoju preduzetništva, potrebna nam je dalja podrška za razvoj. Do sada nijesmo uspijevali da napravimo strukturu i produkt kakav ćemo imati kroz ovaj projekat, a to je strategija i agenda za razvoj omladinskog preduzetništva u Crnoj Gori koja može biti instruktivna i institucijama i samim korisnicima”, kazao je Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore.

„Za nas je ovaj projekat dobra prilika da detaljnije adresiramo pitanje upravljanja šumama u zaštićenom području u NP Prokletije i u Parku prirode Komovi, jer smo tu prepoznali puno problema i neadekvatno korišćenje šuma. Kroz sam projekat želimo da doprinesemo jačanju civilnog sektora koje je aktivno na ovom području, ali i da uradimo analizu praksi koje se primjenjuju, odnosno ne primjenjuju, na ovom području kako bismo doprinijeli, kroz različite aktivnosti, da se te prakse poboljšaju. Takođe, projekat sadrži i edukativnu komponentu, u dijelu osnaživanja znanja o ovim važnim staništima, odnosno ekosistemima, pa kroz ovakav sveobuhvatan pristup doprinosimo unaprjeđenju stanja na ovom području“, ističe Azra Vuković, izvršna direktorica NVO Green home.

„Temu online nasilja smo otvorili još 2019. godine kada smo sproveli prvo istraživanje u Crnoj Gori. Još uvijek ne postoje adekvatni mehanizmi zaštite djevojaka i žena u Crnoj Gori od online nasilja, i zato nam je drago što ćemo imati priliku da kroz ovaj projekat nastavimo raditi na toj temi. Ovim projektom želimo da doprinesemo stvaranju kulture nulte tolerancije na online nasilje usmjereno prema djevojčicama i ženama kroz obezbjeđivanje pravne i psihološke pomoći, kao i usluga povjerljivog lica za 50 žena i djevojaka koje su preživjele online nasilje, a zatim i sprovođenjem kampanje o online nasilju u koju ćemo uključiti i javne ličnosti”, pojasnila je Mira Saveljić iz Sigurne žeske kuće.

„Mi smo dobili priliku da realizujemo jednu ideju koju smo razvili sa našim partnerom Caritas Crne Gore. Kroz ovaj projekat ojačaćemo servise podrške za veliki broj migranata koji prolaze preko teritorije Crne Gore i podržaćemo pravno, informativno, savjetodavno i humanitarno najugroženije među migrantskom populacijom – strance koji traže međunarodnu zaštitu i one koji su dobili međunarodnu ili privremenu zaštitu. Ovo je, takođe, prilika da nastavimo i naše aktivnosti koje smo ranije započeli projektima koje je podržala Delegacija EU”, istakao je Luka Kovačević iz NVO Pravni centar.

Na sajtu CGO-a i partnerskih organizacija, u naredna tri dana, biće objavljen pregled podržanih projekata.

Program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi CGO u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Monika Mrnjačević, asistentkinja na programima