Glas civilnog društva u zagovaranju promjena

Stepen saradnje sa NVO sektorom može se uzeti kao jedan od pokazatelja stepena demokratskog dostignuća jednog društva, Vlada treba da prihvati da organizacije civilnog društva igraju važnu ulogu između administracije i građana a NVO da  budu dio neprestanih borbi za odgovorno društvo svih građana i građanki”, poručeno je na otvaranju diskusionog foruma „Glas civilnog društva u zagovaranju promjena“ koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Maraš Dukaj, ministar javne uprave Vlade Crne Gore, istakao je da “nema jedne vlade, ili jednog ministarstva, ili jedne partije, koja može samostalno dovesti do uspješne integracije društva u evropsku zajednicu. Pokazalo se da se u taj proces mora uključiti civilni sektor, kao i sve društvene snage, koje pozitivno utiču na promjenu stanja u društvu“.  On je mišljenja se  stepen saradnje sa NVO sektorom može uzeti kao jedan od pokazatelja stepena demokratskog dostignuća jednog društva, ali i da je saradnja između NVO i njihovo jedinstvo oko ključnih tema od izuzetnog značaja. „Ministarstvo javne uprave vidi nevladine organizacije kao strateške partnere u reformama, promišljanju i realizovanju javnih politika. Unaprjeđujemo zakonodavni okvir, kofinansiramo programe i projekte NVO koje odobrava Evropska komisija, sarađujemo u Savjetu i u radnim grupama, zajedno radimo u Partnerstvu za otvorenu upravu,“ pojasnio je on, obećavajući da će MJU nastojati da saradnja sa NVO sektorom bude i dalje suštinska i kontinuirana. „Od vas očekujemo kritičko sagledavanje, ali i saradnju u vidu konkretnih predloga kako da unaprijedimo naše javne politike, kako da naša javna uprava bude još bolja. Vjerujem da prepoznajete i vi i šira društvena zajednica, da smo odlučni da stanje mijenjamo na bolje, bez obzira na sve prepreke. Pozivam vas i ovom prilikom da zajedno osmišljavamo nova rješenja za dobrobit naše zemlje i građana. Vi ste se uhvatili teškog posla – da mijenjate crnogorsko društvo. Ključni zadatak nas, iz državne administracije jeste – da mijenjamo sami sebe. Ciljevi su nam vrlo zahtijevni, pa hajde da ih zajedničkim naporima lakše dostignemo“, zaključio je on.

Maraš Dukaj

Liselotte Isaksson, zamjenica šefa Odjeljenja za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, ukazala je na značaj tematskih diskusija unutar civilnog društva i naglasila da je civilno društvo poveznica između građana i institucija. “Vi ste, takođe, oni koji olakšavaju proces pristupanja Crne Gore EU, kroz monitoring i podršku reformama u ključnim oblastima”, poručila je predstavnicima NVO Isakson, dodajući da u dijelu jačanja demokratije postoji već tradicionalna saradnja između civilnog društva i EU, kao i finansijska podrška od strane EU civilnom društvu, uključujući i sve veći fokus na male organizacije širom zemlje, a sa ciljem da se i one izgrađuju i imaju uticaj kako na razvoj lokalnih zajednica, tako i na nacionalni nivo. “Kontinuirana podrška koju mi obezbjeđujemo za NVO sektor ima za cilj da vas snaži da budete nezavisni, učinkoviti i profesionalni akteri u crnogorskom društvu, a kako bi na najbolji način zastupali interese građana, učestvovali u reformama i ubrzavali proces pristupanja Crne Gore EU,” objasnila je Isakson, uz podsjećanje da sadržajno uključivanje civilnog društva u procese donošenja odluka zahtijeva istinski napor civilnog društva i vlasti. “Vlada treba da prihvati da organizacije civilnog društva igraju važnu ulogu između administracije i građana. Istovremeno, NVO treba da budu odgovorne i proaktivne, kao i da teže konstruktivnom dijalogu sa Vladom, institucijama i drugim akterima, poput privatnog sektora”, zaključila je ona. Isakson je navela i da u tom duhu EU podržava napore Ministarstva javne uprave da unaprijedi zakonodavni okvir za rad sa civilnim društvom.

Liselotte Isaksson

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, naglasila je da cijeni da je NVO sektor akter koji značajno može doprinijeti evropeizaciji društva, kako kroz zagovaranje u određenim oblastima, posebno kada je to zagovaranje sistemsko, organizovano i solidarno, tako i kao korektivni faktor u odnosu na vlasti. „Političke promjene koje su se desile posljednjih godina, na žalost, nijesu donijele kvalitativne pomake u demokratskoj konsolidaciji društva. Čak suprotno – čini se da je nivo odgovornosti i dijaloga, pa posljedično i tolerancije i demokratskih izraza značajno niži. Sva obećanja posljednje dvije Vlade o unaprijeđivanju saradnje sa OCD ostala su mrtvo slovo na papiru. Održivost OCD je na istom, ako i ne i nižem nivou nego ranije, a suštinska inkluzija je izostala, ili je rezervisana za vlastima blizak i neuticajan civilni sektor. Podsjetiću da imamo i problem nepoštovanja jasnih zakonskih obaveza koje se odnose na podršku OCD, kao i na dostupnost informacijama, što je u izazovnu situaciju dovelo brojne NVO, posebno one koje pružaju dragocjene servise, ali i druge koje rade na različitim pitanjima od značaja za proces pristupanja EU“, kazala je Uljarević. Ona je ukazala i na potrebu dosljedne kritike. „Latentno stanje uspavanosti odgovara nosiocima najznačajnijih funkcija u državi kojima su interesi pojedinca ili grupa pojedinaca iznad opšteg dobra.“, pojasnila je ona. Uljarević je podsjetila i da civilno društvo ima veliko povjerenje javnosti. „Naša je uloga da govorimo u ime onih koji to ne mogu, da otvaramo prostor građanima da se aktivno uključe u procese i budu dio tih neprestanih borbi za odgovorno društvo svih građana i građanki“, poručila je ona.

Daliborka Uljarević

Cilj diskusionog foruma je da doprinese osnaživanju dijaloga institucija i civilnog društva, razmjeni mišljenja i otvaranju prostora za konstruktivnu saradnju radi unaprjeđenja okruženja za djelovanje i razvoj civilnog sektora.

Diskusioni forum je okupio 65 učesnika iz nevladinog sektora, Vlade i međunarodnih organizacija.

Diskusioni forum je jedna od aktivnosti projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE“, koji sprovodi CGO u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Maja Marinović, saradnica na programima