Katalogom usluga približiti rad lokalnih samouprava javnosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je juče Ministarstvu javne uprave, kao organu nadležnom za praćenje i sprovođenje poslova koji se odnose na poslove lokalnih samouprava, Inicijativu za izradu kataloga usluga koje lokalne samouprave u Crnoj Gori pružaju građanima i građankama.

CGO cijeni da bi najučinkovitiji način za jačanje transparentnosti rada, približavanje građanstvu i poboljšanje kvaliteta usluga opština bio kroz izradu kataloga usluga koje lokalne samouprave pružaju svim građanima i građankama u Crnoj Gori. Takva pristup je i u skladu sa nacrtom Strategije reforme javne uprave 2022-2026.

CGO podsjeća da član 157 Zakona o lokalnoj propisuje da u „cilju zadovoljavanja kulturnih, sportskih, obrazovnih, zdravstvenih, informativnih i drugih potreba, lokalno stanovništvo učestvuje u organima upravljanja javnih službi i drugim pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja i pružaju usluge građanima, na način propisan posebnim zakonima i drugim propisima“.

U tom kontekstu, CGO ovom inicijativom želi da utiče na poboljšanje stepena informisanosti javnosti i na efektivnije korišćenje usluga koje pružaju lokalne samouprave, a o čijem postojanju i mogućnostima koje nudi zainteresovana javnost nije dovoljno informisana.

Opštine imaju različite pristupe objavljivanja usluga koje pružaju, i u većini slučajeva podaci o svim ovim uslugama nisu javno dostupni na sajtovima, pa je javnost površno i nedovoljno upoznata sa istim, čime su im ugrožena prava i mogućnosti pravovremenog reagovanja u situacijama koje su im od značaja. Stoga, smatramo da bi izrada objedinjenog elektronskog kataloga usluga svih lokalnih samouprava bila korak ka unaprjeđenju rada samih opština i pružanju kvalitetnijih usluga, koji bi u konačnici doveli i do porasta zadovoljstva građana i građanki na lokalnom nivou. Uz to, taj registar je neophodno redovno ažurirati, odmah po nastanku promjene, kako bi građani i građanke imali tačne podatke u svakom datom trenutku.

Imajući u vidu ekspanziju tehnološki lakših i jednostavnijih načina informisanja, ali i da je E-uprava budućnost javnog sektora koji mora biti servis građanstva, CGO cijeni da bi ovaj objedinjen katalog mogao značajno doprinijeti budućem razvijanju sistema koji bi bio okrenut građanima i građankama na lokalu, koji najviše osjećaju posljedice dobrog ili lošeg upravljanja lokalnih samouprava.

Mira Popović Trstenjak, koordinatorka programa Demokratizacije i evropeizacije