Loše stanje na UCG se prepoznaje i od strane fakultetskih jedinica

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na zabrinjavajuće nalaze sprovedenog procesa samoevaluacije na Univerzitetu Crne Gore (UCG), koji su uradile komisije na organizacionim jedinicama, a na osnovu čijih izvještaja je Odbor za upravljanje kvalitetom UCG-a studija donio i odgovarajuća mišljenja i preporuke.

Kako se navodi u dopisu Odbora dostavljenom Senatu, samoevaluacija je sprovedena po prvi put na UCG, iako Zakon o visokom obrazovanju i Statut UCG predviđaju da je UCG ovaj postupak dužan sprovoditi redovno. Zabrinjava i činjenica da ovo pitanje nije prioritetno uzeto u razmatranje od strane Senata UCG-a, kao krovnog tijela te institucije, već se našlo na posljednjem mjestu i to u okviru tačke koja se odnosi na informacije i pitanja. Imajući u vidu da je Upravni odbor nadležan za usvajanje konačnog izvještaja, prema neažuriranim informacijama sa sajta UCG-a, ovo još nije bilo na dnevnom redu, a samim tim nije poznat ni stav tog tijela. »

Pravna podrška medijima i novinarima

U okviru projekta „Mediji za mene“, Centar za građansko obrazovanje (CGO) obezbijeđuje besplatnu jednogodišnju pravnu podršku medijima i novinarima.

Medijskim poslenicima će na raspolaganju biti savjeti pravnog tima koji su povezani sa svakodnevnom poslom novinara, izazovima sa kojima se susrijeću tokom izrade istraživačkih priča, a oko kojih imaju dileme, kao i druge vezane nejasnoće. Pravna podrška podrazumijeva i pisanje različitih dopisa nadležnim institucijama u slučaju neadekvatnog postupanja, kao i zastupanje pred nadležnim sudovima i disciplinskim tijelima.

Važan dio pružanja pravne podrške odnosi se i na tumačenje pravnog okvira za istraživačke teme, kada se za tim ukaže potreba, ali i pravni savjeti da novinarski prilozi, tekstovi, članci koji su rezultat rada novinara, budu u skladu sa postojećim zakonodavnim okvirom i Kodeksom novinara Crne Gore. »

Protest zbog podrške države nasilju nad ženama i djecom

Nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima i zaštitom od nasilja nad ženama i nasilja u porodici izražavaju oštar protest zbog odluke predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića, donijete  na osnovu Mišljenja koje je potpisao rukovodilac Ministarstva pravde i ljudskih prava i ministar unutrašnjih poslova, Sergej Sekulović,  da pomiluje osuđivanog nasilnika u porodici Tomaša Boškovića, koji u kontinuitetu grubo zloupotrebljava roditeljsko pravo, ne poštuje zakon i sudske odluke  i radi protiv interesa svoje maloljetne djece, kojima već tri godine nastoji da onemogući kontakt sa majkom.

Protest zbog podrške države nasilju nad ženama i djecom »

Osjetljive teme kao izazov za profesionalni razvoj

Dvodnevni online seminar “Izučavanje i nastava osjetljivih istorijskih tema” koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao u sklopu projekta “Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve”, okupio je 80 profesora istorije i društvene grupe predmeta, istorijskih edukatora i istraživača.

Kroz četiri dvočasovna modula, polaznici su slušali predavanja i učestvovali u radionicama na temu metodološkog pristupa kontroverznim temama, načinu na koji udžbenici u Crnoj Gori i regionu obrađuju dešavanja 90ih. Takođe, bilo je riječi o pristupu izučavanju i predavanju kontroverznih tema (sa osvrtom na 90e) i izazova obrazovne prezentacije osjetljivih pitanja na mjestima ratnih zločina.

Prvog dana seminara, prva sesija pod nazivom “Kontroverzne teme u nastavi istorije“, koju je održao prof. Sait Šabotić, uključivala je metodološki pregled svih aspekata i izazova predavanja kontroverznih tema u učionici, kao i ulozi nastavnika i učenika u zajedničkom savladavanju ovih tema. Ovoj sesiji prisustvovao je i veliki broj studenata odsijeka Istorija, Filiozofskog fakulteta u Nikšiću. Druga sesija “Ratovi 90-tih u udžbenicima istorije u Crnoj Gori i regionu – analiza i poređenje“ koju je prezentovao istoričar Filip Kuzman, obuhvatila je evoluciju viđenja 90ih u regionalnim i nacionalnim udžbenicima kao i detaljno poređenje različitih tematskih i metodičkih pristupa. Nakon sesije otvorila se živa diskusija o valjanosti različitih pristupa kao i o korišćenju adekvatne terminologije pri kreiranju lekcija za 90e. »