Profesori da potpišu izjave da su u radnom odnosu samo na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je rektoru Univerziteta Crne Gore (UCG) Inicijativu, da kao lice koje rukovodi radom UCG, zatraži od zapošljenih na UCG da se u pisanoj formi izjasne i dostave potpisanu Izjavu, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrde da se ne nalaze u radnom odnosu po ugovoru o radu ni na jednom drugom radnom mjestu, osim na UCG, bez obzira da li se radi o Crnoj Gori ili inostranstvu.

CGO je predmetnu Inicijativu podnio na liniji dopisa i Zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama koje je ranije prosljeđivao UCG. Ti dopisi i zahtjevi se odnose na problem postojanja dvojnih radnih odnosa i saznanja da je jedan broj profesora na UCG radio i radi na puno radno vrijeme, po ugovoru o radu, sa svim beneficijama koje taj status nosi iako imaju isti status na drugom mjestu u Crnoj Gori ili van Crne Gore.

UCG je skoro donio odluku da konačno raskida sa praksom zapošljavanja po ugovoru o radu “sa zaposlenim profesorima koji već imaju stalni radni odnos u nekoj drugoj instituciji, i što se isti više neće zakljucivati, dok se ne odluče profesori u kojoj instituciji žele da ima stalni radni odnos”, kako je to javno izjavio rektor Predrag Miranović.

CGO cijeni da je radi efikasnosti i konstruktivnog doprinosa utvrđivanju faktičkog stanja stvari – da li zaista neko od zaposlenih i dalje ima dvojni radni odnos ili ne – ovakva inicijativa opravdana i utemeljena. Takođe, vjerujemo da će rektor istu shvatiti kao naš pokušaj da pomognemo u daljem sistemskom rješavanju problema na koji već godinama ukazujemo.

CGO očekuje da će UCG hitno postupiti po ovoj Inicijativi, kao i da će obavijestiti zainteresovanu javnost o preduzetim radnjama, posebno imajući u vidu novi pristup ovom problemu od strane rukovodstva UCG koji je najavljen i koji CGO pozdravlja, jer je u cjelosti na liniji napora koje CGO jako dugo ulaže u pokušaju da utiče na podizanje svijesti o odgovornom rukovođenju UCG-a.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa