Ministar da javno objasni selektivnost u razriješenju i reizboru direktora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je dobro što konačno imamo i neko razriješenje direktora škola koji zloupotrebljavaju javnu funkciju i ne poštuju naloge prosvjetnih inspektora, poput slučaja razrješenja direktorke OŠ “Braća Labudović” u Nikšiću. CGO poziva ministra prosvjete, Damira Šehovića, da ovom pitanju pristupi dosljedno i neselektivno u odnosu na sve naloge prosvjetnih inspektora i utemeljene prijave drugih subjekata.

Na žalost, razrješenje direktora kao mjera sankcionisanja zbog nepoštovanja zakona i naloga prosvjetne inspekcije su izostala od strane ministra Šehovića u brojnim slučajevima, a posljednji je bio u Tuzima. Naime, Redžep Đokaj, direktor OŠ “Mahmut Lekić” u Tuzima, sam je podnio ostavku na tu funkciju. Njega nije smijenio ministar iako su mu bile poznate pritužbe na rad Đokaja od strane nastavnika te škole, zatim nalaz inspekcije a imao je i urgenciju CGO-a za njegovo razriješenje. Tako u dvije situacije, o kojima je javnost skoro bila informisana, imamo suprotna postupanja ministra koji je u slučaju Đokaja ignorisao dokazni materijal, a u slučaju Biljane Mićković, direktorke OŠ “Braća Labudović”, pokrenuo potrebne postupke.

CGO poziva ministra Šehovića da javnosti objasni zašto ne postupa po podnešenim prijedlozima za razrješenje direktora od strane nadležne inspekcije. Javnost ima pravo da zna zašto ministar ne razrješava direktore škola koji kontinuirano zloupotrebljavaju službeni položaj, ne rade u interesu unaprijeđenja nastave, o čemu postoje dokazi koje je i CGO uredno dostavljao kad god su se našli u našem posjedu, i zašto je mnoge direktore sa teškim prekršajima u radu ponovo reizabrao.

Ministar Šehović  je do sada ignorisao izvršne akte Prosvjetne  inspekcije, što je dalo direktorima koji zakon krše osjećaj superiornosti, ohrabilo i njih i sve ostale koji imaju takvu vrstu zaštite da nastave vršiti zloupotrebe a javnosti poslalo poruku da je partijska pripadnost i lojalnost iznad kvaliteta direktora škola.

Podsjećamo da smo tokom 2017. godine dobili, na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama, devet prijedloga za razrješenje direktora škola za 2016. i 2017. godinu koje su prosvjetni inspektori podnijeli ministru na izvršenje. Iz nama nepoznatih razloga, ministar ni u jednom slučaju nije postupio po tim prijedlozima nadležne inspekcije, iako su čak pojedini direktori predloženi za razrješenje i više puta. Njih je redom ministar reizabrao na tu funkciju, osim u rijetkim slučajevima kada su sticali starosni osnov za penziju.

Tako je, na primjer,  prošle godine reizabrana direktorka OŠ“Dušan Korać” u Bijelom Polju, Fatima Mehović, protiv koje je podnešen prijedlog prosvjetnog inspektora za razrješenje zbog nezakonitog rada. Protiv Mehović postoje i pritužbe roditelja jer nije  primjereno reagovala na vršnjačko nasilje u školi. Na njeno nedomaćinsko upravljanje školom ukazivala je i Državna revizorska institucija, ali i dio uprave škole, sindikalne organizacije škole i roditelji učenika koji pohađaju tu školu, ali je na kraju ispalo da su joj sve pritužbe i negativni nalazi bili preporuka da je ministar ponovo izabere.

Takođe, i pored više inspekcijskih  prijedloga za razrješenje direktora Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” u Podgorici, Veselina Pićurića, na čije zloupotrebe službenog položaja ukazuju i pravosnažne osuđujuće presude i brojne krivične prijave nastavnika te škole podnešene protiv njega, ministar ga je ponovo izabrao na tu funkciju.

Konačno, CGO je još u aprilu 2018. godine podnio ministru Šehoviću i Inicijativu za razriješenje direktora Srednje pomorske škole u Kotoru, Veljka Botice, zbog zloupotrebe službenog položaja i svjesnog kršenja članova 6. i 7.  Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju o kojoj do danas nije postupano, iako je poslat niz urgencijaNavedenom Inicijativom CGO je tražio da se kazni i svaki direktor koji dozvoli zloupotrebu školskih ustanova u političke svrhe, nezavisno od toga koja je politička partija u školama održavala skupove, ali nije poznato ni da je ministar u vezi sa tim preduzeo bilo kakve radnje.

Ovi primjeri, a nijesu izolovani, naglašavaju da je važno pristupiti izmjenama zakona u dijelu izbora i razriješenja direktora kako bi se izbjeglo diskreciono odlučivanje ministra kojim se štite oni koji ne poštuju zakonski okvir i uticalo na uspostavljanje odgovornosti direktora i unaprjeđenje kvaliteta rada u samim školama.

CGO traži od ministra da javno objavljuje kompletnu dokumentaciju o izboru svih direktora, nalaze inspekcije o njihovom radu, kao i dokumentaciju o razriješenjima, a kako bi najšira zainteresovana javnost mogla cijeniti da li se radi o objektivnom pristupu. CGO će nastaviti da insistira da se protiv svih koji su zloupotrebljavali službeni položaj, shodno propisima, sprovedu sankcije i utvrdi disciplinska i krivična odgovornost, i da se prekine sa praksom nagrađivanja reizborom a za kršenja propisa i zloupotrebu službenog položaja.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica