Komentari na portalima – gdje su granice?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je vodič Komentari na portalima – gdje su granice? koji je namijenjen moderatorima na portalima, ali služi i svima onima koji žele da se bolje upoznaju sa ovim sve značajnim pitanjem u oblasti medija.

Komentari na portalima gdje su granice

Pitanje komentara na internet portalima još uvijek je nedovoljno regulisano u nacionalnim i međunarodnim okvirima, ali je potreba intenzivirana zbog sve masovnijeg kreiranja štetnih i nezakonitih sadržaja. Medijski pluralizam, čiji danas značajan dio predstavljaju i internet portali, doprinio je ne samo slobodnom i većem protoku informacija, već i zloupotrebi interneta. Mogućnost dijeljenja sadržaja sa drugim korisnicima i postavljanje komentara promijenila je prirodu konzumacije medija i pasivnim korisnicima dala prostor za kreiranje vidljivog sadržaja, a time i uticaj. Pojava komentara na internet portalima sa sobom je donijela i brojne izazove koji se tiču mogućnosti olakšane distribucije dezinformacija, širenja govora mržnje, kršenja prava na prezumpciju nevinosti, itd.

Vodič, čiji su autori Siniša Gazivoda, advokat i ekspert za slobodu izražavanja i Nikola Mugoša, doktor evropskog prava, daje pregled istorijskog razvoja, presjek relevantnih međunarodnih izvora, sa fokusom na praksu Evropskog suda za ljudska prava, zatim detaljan uvid u nacionalni zakonodavni okvir, različite forme moderacije komentara, kao i svojevrsni semafor ocjene komentara i prateće konkretne primjere.

U susret objavljivanju vodiča, CGO je nedavno održao trening za administratore i moderatore na internet portalima na kojem su učestvovali medijski poslenici 11 internet portala u Crnoj Gori.

Takođe, CGO je, od 15. februara do 15. marta 2021, sproveo monitoring komentara na portalima u Crnoj Gori, a kako bi se napravila kvalitativna i kvantitativna procjena poštovanja novih odredbi Zakona o medijima koji se se odnose na komentare na portalima. Detaljni nalazi ukazuju da ovo zakonsko rješenje, nažalost, nije još uvijek dalo planirane efekte.

Regulacija postavljanja komentara na internetu sigurno će biti predmet brojnih rasprava, ali i novi test za slobodu izražavanja u izmijenjenom medijskom okruženju. CGO je inicirao da se ovo pitanje jasno zakonski prepozna, uz prateće efektivne sankcije za neblagovremeno neuklanjanje  nezakonitih sadržaja, a ovim nastavljamo podršku adekvatnoj primjeni Zakona o medijima u ovom segmentu.

CGO će nastaviti ukazuje na značaj ove teme, a pozivamo još jednom informativne portale da rade na unaprjeđenju internih procedura i kapaciteta kako bi uspješnije moderirali komentare da budu u interesu argumentovane javne debate.

Vodič je dio projekta projekta „Mediji za mene!“, koji CGO sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Holandije, ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju njemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj