Novi upitnici Ministarstva prosvjete u skladu sa primjedbama CGO-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Ministastva prosvjete da, prilikom izrade Prijedlog Upitnika koji popunjavaju roditelji u okviru procedure upisa djece u prvi razred osnovne škole, zatraže mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama o njihovoj usklađenosti sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Na taj način je Ministarstvo prosvjete priznalo, ali i ispravilo, grešku prethodnog rukovodstva koje je koncipiralo upitnik koji je zadirao u pravo privatnosti građana i bio potencijalno sredstvo partijskih zloupotreba.

Novi Upitnik je unaprijeđen u odnosu na raniji, a zbog čega je CGO argumentovano reagovao i pokrenuo Inicijativu za vršenje nadzora nad sastavljanjem i diseminacijom Upitnika o osnovnim podacima učenika i učenica kod Ministarstva prosvjete i Osnovnih škola „Štampar Makarije“ i „Radojica Perović”.

Sa žaljenjem konstatujemo ograničenja Agencije za zaštitu ličnih podataka koja nije imala profesionalne hrabrosti da nedvosmisleno konstatuje kršnjenje Zakon o zaštiti privatnosti ličnosti u slučaju ranijeg upitnika. Iz obimnog Zapisnika koji je CGO dobio od strane Agencije na podnešenu Inicijativu, ali i višemjesečne komunikacije CGO-a i Agencije, nije bilo moguće razumjeti decidan stav Agencije. No, odobravanjem nove verzije upitnika, Agencija je posredno takođe priznala nedostatnosti prethodnog, iako je svojim postupanjem u vezi sa ovim pitanjem nepotrebno ugrozila sopstveni kredibilitet.

Izmjene koje su učinjene u novom upitniku su u skladu sa primjedbama CGO-a na prethodnu verziju upitnika. Tako su iz nove verzije Upitnika isključena pitanja o zdravstvenom stanju članova porodice, mjestu rođenja roditelja i uvrštena je odredba da roditelji nijesu dužni da odgovore na postavljena pitanja. Ove izmjene, uz jasnu potvrdu Agencije da je upitnik zakonit, dokazuju da je CGO imao pravo kada je sadržaj i diseminaciju spornih upitnika ocijenio kao nezakonitu i opasan pokušaj neutemeljenog zadiranja u lične podatke učenika i njihovih roditelja.

CGO apeluje na Ministarstvo prosvjete da pažljivo prati način na koji će ovi upitnici/kartoni učenika biti čuvani u školama, kako bi se izbjeglo ostavljanje prostora za partikularna tumačenja i korišćenja ovih podataka.

Mira Popović, saradnica na programima