DIK mora da ispravi javni poziv

Centar za građansko obrazovanje (CGO) skreće pažnju javnosti da je JAVNI POZIV za izbor trenera za obuku edukatora i članova biračkih odbora koji je raspisala Državna izborna komisija (DIK) 22.07.2016. godine, pozivajući se na Zakon o izboru odbornika i poslanika i Pravilnik o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora, nezakonit.

Naime, u javnom pozivu DIK-a, između ostalog, od zainteresovanih kandidata se kao uslov traži “visoka stručna sprema (najmanje VI-2 nivo obrazovanja”). Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, u članu 10, propisuje nivoe i podnivoe obrazovanja. Međutim, “VI-2 nivo obrazovanja” u Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija ne postoji. Regulisan je samo VI nivo kao kvalifikacija visokog obrazovanja (180 kredita CSPK-a) ili stručna kvalifikacija ili dio stručne kvalifikacije visokog obrazovanja sa minimum jednim kreditom CSPK-a. »

Saradnju NVO i Skupštine urediti poslovnikom

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za građansko obrazovanje (CGO), i Institut Alternativa (IA) neće potpisati predloženi sporazum o saradnji sa Skupštinom Crne Gore, koji je potekao kao inicijativa od strane predsjednika Skupštine, Darka Pajovića.

Naime, CRNVO-a, CGO-a i IA smatraju da sporazum, kao pravno neobavezujući akt, danas ne predstavlja osnov na kojem se dalja saradnja dva sektora treba temeljiti. Takav opšti sporazum je imao svoj smisao prije nekoliko godina, kada je trebalo pokazati postojanje dobre volje za saradnjom Skupštine i NVO, kao i otvaranje zakonodavnog tijela prema civilnom drustvu. Učincima tog sporazuma nijedna strana nije mogla biti posebno zadovoljna jer su efekti njegove realizacije ostali ograničeni, ali je taj prvi korak u uspostavljanju institucionalnog odnosa Skupštine i NVO sektora njime napravljen. »

O autentičnosti Rakočevićevog doktorata da sudi javnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava iznenađenje povodom informacije da je komisija Pravnog fakulteta, kojim rukovodi Velimir Rakočević, utvrdila da isti Velimir Rakočević nije plagirao svoj doktorat. Tu informaciju javnosti je saopštila rektorka Radmila Vojvodić, na konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni dosadašnji dometi reformi na UCG. A jedan od indikatora starnih dometi tih reformi i spremnosti da se kvalitet i znanje stavi ispred drugih neakademskih pojava svakako predstavlja slučaj Rakočević.

CGO je od februara upozoravao rukovodstvo UCG i Pravni fakultet da postoje spornosti u autentičnosti Rakočevićevog udžbenika, ali i doktorske disertacije. U konstruktivnom pokušaju da pomogne organima UCG i Pravnog fakulteta, CGO je uredno dostavio i obimnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na Rakočevićev slučaj. Na žalost, umjesto da ažurno i u skladu sa ovlašćenjima ovaj slučaj procesuiraju i time dokažu praktičnu posvećenost reformskim procesima, organi UCG i Pravni fakultet su mjesecima ćutali. Onda je CGO obavijestio Univerzitet u Beogradu i Pravni fakultet u Beogradu, na kojem je Rakočević odbranio svoj doktorat, o čitavom slučaju. Nakon Rakočevićevog stupanja na dužnost dekana Pravnog fakulteta u Podgorici, naprasno se promijenio raniji stav ovog fakulteta odnosno Vijeće fakulteta kojim rukovodi Rakočević je formiralo komisiju koja je trebalo da utvrdi da li je on Velimir Rakočević plagirao doktorat, a o čemu je CGO posredno obaviješten od strane Pravnog fakulteta u Beogradu.

vrakocevic »

Kakva nam organizacija Vlade treba?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas predstavio analizu Kakva nam organizacija Vlade treba?, koja je dio redovnih aktivnosti CGO-a u okviru potprograma Odgovornost i transparentnost vlasti.

Svetlana Pešić, saradnica na programima u CGO-u je istakla da „organizacija, funkcionalnost i transparentnost izvršne vlasti dominantno utiču na kvalitet političkih odluka, a samim tim i na kvalitet života svih građana i građanki izražen kroz domaćinski odnos vlasti prema resursima i javnom interesu.“

Kakva to Vlada treba Crnoj Gori? Što je uloga užih kabineta, koje su njihove prednosti i mane? Koliko nas koštaju savjetnici užeg kabineta? Kako do učinkovite organizacije vlade odgovorne građanima? bila su neka od polaznih pitanja koja su motivisala tim CGO-a da se osvrne na postojeći sistem organizacije Vlade u Crnoj Gori, uz korišćenje komparativne analize sa pojedinim državama u okruženju, kao i državama članicama EU, ali i onima koje to nijesu a iz drugih razloga mogu biti uzor Crnoj Gori. Primjer Crne Gore uporedili smo sa Srbijom, Hrvatskom, Slovačkom, Njemačkom i Islandom. Takođe, CGO će dati prijedlog nove organizacije Vlade Crne Gore koji može biti koristan i akterima koji će u oktobru 2016. godine učestvovati na parlamentarnim izborima, dodala je Pešić.

CGO - Vlada »

Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas predstavio izvještaj Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?, koji je izrađen u okviru CGO potprograma Mediji i demokratija sa ciljem da doprinese podizanju nivoa svijesti o ulozi javnog servisa i poštovanju jednog od osnovnih načela – objektivnom i balansiranom izvještavanju

Na prezentaciji, Isidora Radonjić, asistentkinja na programima u CGO-u, istakla je: „,Fokus ove analize bio je na pregledu gostovanja predstavnika/ca političkih partija, javnih institucija i organa državne uprave, sindikata, privrede, nevladinih organizacija i akademske zajednice, u informativno-političkim emisijama RTCG“. Ona je dalje pojasnila: „Obrada podataka obuhvatila je analizu dnevnih i nedjeljnih informativno-političkih emisija koje su u okviru godišnjih izvještaja Savjeta RTCG uvrštene kao sastavni dio informativnog programa Televizije Crne Gore odnosno Dnevnik 2, U centar, Okvir, Otvoreno, Replika, Izazov, Robin Hud, Intervju s povodom. Ukupno je tokom 2013, 2014, i 2015. analizirano 596 emisija na kojima je učestvovalo 1392 gostiju predstavnika/ca političkih partija, javnih preduzeća, Vlade, Skuštine, državnih organa i institucija, lokalne samouprave, sindikata, nevladinih organizacija, akademske zajednice, nezavisnih institucija, sudstva, poslodavaca/privrednika, potom analitičara i eksperata itd.“

IMG_8376 »