Nema opravdanja za neodavanje počasti nevinim žrtvama

NVO Anima, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rad policije, izražavaju razočarenje i žaljenje zbog odluke većine odbornika Skupštine opštine Herceg-Novi da budu odsutni (SNP i Klub Demokrata) ili uzdržani (DPS, Izbor, Nova srpska demokratija) prilikom glasanja o inicijativi da se žrtvama zločina deportacije izbjeglica podigne spomenik ispred Centra bezbjednosti Herceg-Novi, gdje su 1992. nezakonito privođeni i odakle su organizovano izručeni njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba u svojstvu talaca.

Nesporne su žrtve ovog zločina, a da su nezakonito uhapšeni i izručeni kao taoci utvrđeno je i pravosnažnom presudom. Sporno je jedino što sud u tome nije prepoznao ratni zločin. »

I dalje bez preduslova za borbu protiv korupcije

U svojstvu članova radne grupe za poglavlje 23 izražavamo nezadovoljstvo izborom Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, koji je izvršen uz grubo kršenje zakona i sa očiglednom namjerom stvaranja uslova za dalju političku kontrolu borbe protiv korupcije u Crnoj Gori. I Vlada i Skupština su pokazale da su borba protiv korupcije i izgradnja nezavisnih institucija još uvijek preveliki zalogaj i za vlast i opoziciju.

Izglasavanjem ovakvog sastava Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, najprije Komisija za predlaganje kandidata, potom Odbor za antikorupciju, i, najzad, sama Skupština, prekršili su članove 41. i 45. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji koji propisuju zabranu članstva državnih revizora u organima upravljanja pravnih lica, na šta je jasno ukazano saopštenjem Instituta alternativa od 24. juna.(1) »

Zašto je premijerov brat prioritet u odnosu na obrazovanje?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog činjenice da će građani i građanke Crne Gore morati da plate više od 7,000 000 EUR odštete biznismenu i bratu premijera, A po osnovu pravosnažne presude nadležnog vijeća Višeg suda u Podgorici. Sudovi su odlučili u skladu sa svojim nadležnostima. Međutim, CGO smatra neophodnim da se utvrdi odgovornost za nastalu situaciju i štetu za budžet Crne Gore.

Prvo, problematično je da država, koja se nalazi u intenzivnim pregovorima sa EU, uopšte ulazi u poslovne aranžmane sa bratom predsjednika partije na vlasti i premijerom. Drugo, poražavujuće je da se sklopi posao na način da završi pred sudom i da na kraju država, odnosno građani i građanke Crne Gore, debelo plaćaju nečiju neodgovornost. Konačno, ovo budi osnovanu sumnju o postojanju brojnih elemenata korupcije na visokom nivou. »

Inicijativa za usvajanje nove Strategije za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti

Strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti je istekla 2012. i nikada nije inovirana. Nije urađena ni adekvatna procjena o njenom učinku, niti su predviđene nove mjere za naredni period. I pored niza aktivnih strateških dokumenata u oblasti socijalne i dječje zaštite, prava osoba s invaliditetom, prava izbjeglica, zdravlja, zapošljavanja koje su još uvijek aktivne, veliki broj mjera koje tretiraju ekonomski i socijalno najugroženije grupe stanovništva, nisu dale zadovoljavajuće rezultate.

Podaci MONSTATA pokazuju da je procenat siromašnih porastao od 9,3% u 2011, na 11,3% in 2014, dok je oštrina siromaštva uvećana duplo u istom periodu, od 0,7% u 2011, na 1,4% u 2014. U 2013, procenat nezaposlenih je dostigao 20%. I pored ovakvih rezultata, svjedoci smo da se usvaja još niz novih zakona, kao što su Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o radu i podzakonskih akata kojima se uvećavaju troškovi života, obaveze građana prema državi i koji će direktno imati negativne posljedice na ekonomski najugroženiji i socijalno najisključeniji sloj stanovništva. »

Tortura i dalje problem crnogorskog društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da uoči 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture – pozove nadležne institucije da razmotre dosadašnje rezultate i preduzmu mjere radi unaprijeđenja primjene zakona i ratifikovanih međunarodnih akata u ovoj oblasti.

Podaci iz međunarodnih izvještaja ukazuju na žrtave torture ili zlostavljanja u Crnoj Gori, ali i da crnogorski sudovi ne primijenjuju do kraja domaće zakone i da pogrešno tumače međunarodno humanitarno pravo u presudama. Primjeri torture prema osobama u zatvorima, policijskim stanicama, neuropsihijatrijskim i socijalnim ustanovama, ali i u izbjegličkim kampovima ostaju neadekvatno procesuirani. Takođe, vrijedi ukazati i na prijetnju od porasta novih pojavnih oblika torture koji se mogu prepoznati u slučajevima porodičnog i sve izraženijeg vršnjačkog nasilja. »