Mladi nedovoljno uključeni u proces odlučivanja

Povodom Međunarodnog dana mladih, Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (OGCGO) ukazuje ne nedovoljnu uključenost mladih u procese donošenja odluka u Crnoj Gori. Participacija mladih jedan je od vodećih principa Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i bitan činilac procesa demokratizacije i društveno-ekonomskog razvoja svake zemlje. U Crnoj Gori, mladi (od 15 do 29 godina) čine 21,4% ukupnog stanovništa, ali ostaju na marginama procesa odlučivanja.

Istraživanja pokazuju da najveći procenat mladih (33%) smatra da se njima manipuliše, 21% cijeni da se čine minimalni napori kako bi im se ponudile mogućnosti jednake onima koji imaju odrasli, a čak 20% konstatuje da mladi predstavljaju samo „ukras u društvu“.

Participacija mladih, u najširem smislu, predstavlja mogućnost učešća mladih u kreiranju, donošenju i monitoringu odluka u svim sferama i nivoima društva. Uključenje mladih u te procese koristi i nadležnim organima jer stiču uvid u realnu sliku stanja mladih, njihovih potreba i potencijala. Na taj način, mladi stiču osjećaj odgovornosti, pouzdanosti i kompetitivnosti, razvijaju svoje vrijednosti kroz izbore koje prave i inicijative koje podnose, a što je najbitnije postaju građanski opredijeljeni i spremni da doprinesu svojim vremenom, idejama i talentima poboljšanju zajednice u kojoj žive. »

Reagovanje Instituta alternativa (IA) i Centra za građansko obrazovanje (CGO) na saopštenje Glavnog grada o nalazima analize “Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?”

Institut alternativa (IA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) obaviještavaju javnost da su navodi PR službe Glavnog grada o “neargumentovanim, nestručnim i zlonamjernim” ocjenama IA i CGO-a izraz ishitrenosti i neobaviještenosti.

Smatramo da bi jednom utemeljenom, ozbiljnom i potkrijepljenom obraćanju javnosti morao prethoditi uvid u rezultate istraživanja, što, kada je PG Biroa u pitanju, nije bio slučaj. Sa žaljenjem ističemo da je i ovim reagovanjem Glavni grad pokazao isti stepen izostanka interesovanja za saradnju sa CGO-om i IA kao i tokom osamnaestomjesečnog sprovođenja projekta “Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!” u okviru kojeg je ova analiza pripremljena. Naime, neodgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, nedozvoljavanje uvida u ključne dokumente za borbu protiv korupcije (kao što je slučaj sa izvještajem o javnim nabavkama), ignorisanje pitanja prilikom priprema analiza, itd., su samo neki od tih “oblika saradnje” koje smo imali tokom ovog perioda. »

Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut alternativa (IA) su predstavili danas na konferenciji za medije analizu “Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?”. Analiza je pripremljena u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut alternativa (IA) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Nada iz Herceg Novog, uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011 i kofinansiranje Norveške kraljevske ambasade.

Boris Marić, viši pravni savjetnik u CGO-u se osvrnuo na projekat “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija” istakavši da isti ima za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i nadležnih državnih organa u razvoju politike, monitoringa i sprovođenja kampanje za smanjenje korupcije u lokalnim zajednicama Crne Gore. Jedan od rezultata ovog projekta jeste i šest publikacija koje se bave ključnim rizicima za pojavu korupcije na lokalnom nivou: javnim nabavkama, zapošljavanjem, javno-privatnim partnerstvima, urbanizmom, političkom korupcijom i položajem lokalnih parlamenata u sistemu borbe protiv korupcije. “Današnja tema – zapošljavanje, sa posebnim osvrtom na višak zaposlenih u lokalnim samoupravama se neminovno mora povezati sa političkim uticajem na sistem zapošljavanja i pojavom političke korupcije u cilju očuvanja stečenih pozicija vlasti na lokalnom nivou”, rekao je Marić. On je naveo da “Nijesu uspostavljeni potrebni nivoi kontrole vršenja lokalne vlasti i čitava lokalna samouprava je žrtva političkog sistema centralizovanog političkog sistema”, ocijenivši da je “izvorište problema viška zaposlenih u političkoj korupciji i politički motivisanim odlukama,” gdje morate da zapošljavate besomučno kako bi imali određen izborni rezultat”. On je zaključio da je “Depolitizacija glavni preduslov za rješavanje problema viška zaposlenih u lokalnim samoupravama, koji je posebno izražen u partijskom zapošljavanju, naročito u predizbornom periodu”.

cgo1 »

CGO dokazao zakonitost svog rada

Integralna izjava sa konferencije za medije Daliborke Uljarević, izvršne direktorke CGO-a, koja je predstavila ishod mjera i radnji koje je Tužilaštvo sprovodilo u proteklih 20 mjeseci protiv CGO-a kao i dalje aktivnosti CGO-a u vezi sa ovim pitanjem

Proces koji se vodio u Tužilaštvu po prijavi NN lica protiv CGO-a i mene kao odgovornog lica imao je sve elemente političkog procesa. Ne u onoj mjeri kao u Pekićevim godinama koje su pojeli skakavci, ali zaista više nego u ozbiljnom i zabrinjavajućem okviru u trenutku kada se Crna Gora nalazi u pregovaračkom procesu sa EU, i to protiv organizacije prepoznate po kritičkom odnosu prema donosiocima odluka i konstruktivnom djelovanju u afirmaciji evropskih standarda.

DSC08854 »

Pismo predstavnika Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Instituta alternativa (IA) predstavnicima Ministarstva pravde i Ministarstva inostranih poslova i evropskih integracija

Podgorica, 28.07.2014.

Obraćamo se u svojstvu članova Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 23, a sa namjerom da javnost detaljnije informišemo o poteškoćama sa kojima se, kao predstavnici nevladinog sektora u ovom tijelu suočavamo. Konkretan povod je činjenica da je Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. 07. 2014. godine usvojila Treći izvještaj o implementaciji Akcionog plana za poglavlje 23, a da mi – članovi radne grupe – nijesmo imali uvid u ovaj dokument prije formalnog upućivanja na usvajanje. Ovakav postupak smatramo nedopustivim, i on neminovno dovodi u pitanje naš status u ovom radnom tijelu.

Od samog početka djelovanja radne grupe, mi – predstavnici nevladinog sektora – nijesmo imali ravnopravan status sa ostalim članovima imenovanim ispred državnih organa. Ipak, ta nejednakost je u poslednjih godinu dana počela ozbiljno ugrožavati svrhu našeg članstva u ovom tijelu i mogućnost doprinosa ostvarivanju funkcije radne grupe. Riječ je o veoma konkretnim problemima i preprekama od kojih je zavisio i dalje zavisi naš rad u ovom tijelu. »