Nasilje nad ženama i dalje problem crnogorskog društva

Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (OGCGO) koristi priliku da uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pozove nadležne institucije da razmotre rezultate primjene zakona i protokola koji uređuju oblast nasilja u porodici i Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015 i preduzme hitne mjere kako bi se obezbijedila njihova efikasna primjena u praksi, a nasilje nad ženama izmjestilo iz grupe najčešćih oblika kršenja ljudskih prava.

Podaci UN-a ukazuju da je 40% žena u svijetu prebijeno, prisiljeno na seksualni odnos ili je doživjelo neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja. Nasilje nad ženama rašireno je širom svijeta i ne poznaje državne granice, rasu, klasu, kulturu, tradiciju ili religiju. I istraživanja u Crnoj Gori ukazuju da su žene dominantno prisutne među žrtvama nasilja. »

Koalicija za REKOM podržala Izmjene Statuta REKOM

Koalicija za REKOM je na VII Skupštini, održanoj 14. novembra 2014. u Beogradu, podržala Izmjene Statuta REKOM koje su sačinili izaslanici predsjednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH , a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM, u svakoj zemlji pojedinačno.

Koalicija je pažljivo pregledala izmjene i ocijenila da je „suština prijedloga Statuta očuvana, da ukidanje represivnih ovlašćenja Komisije otklanja sumnje da REKOM preuzima nadležnost sudskih organa, i da je procedura kandidovanja i izbora selekcionih odbora i članova Komisije značajno pojednostavljena“. Koalicija za REKOM je pozdravila izmjene u finansiranju Komisije, kojima je predviđeno da se REKOM finansira domaćim i stranim donacijama, te sredstvima međunarodnih organizacija, a ne iz doprinosa država, kako je predlagala Koalicija. Koalicija posebno pozdravlja stav izaslanika da jedan od ciljeva Komisije bude da „doprinese unaprijeđenju obrazovnih programa u skladu sa činjenicama koje ustanovi Komisija“. Koalicija ističe da je među izaslanicima i predsjednicima/članovima Predsjedništva postignuta potpuna saglasnost o tome da Komisija treba da utvrdi činjenice o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava, izvršenim u periodu od 1. januara 1991. do kraja decembra 2001. O „istraživanju političkih i društvenih okolnosti koje su odlučujuće doprinijele izbijanju ratova, kao i činjenju ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava“ ima mišljenja da je ključno da REKOM istraži uzroke rata, ali i mišljenja da je istraživanje uzroka rata moguće preduzeti nakon utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima, što je u potpunom skladu sa prijedlozima Koalicije za REKOM. »

Komentari Centra za građansko obrazovanje (CGO) na Prijedlog Zakona o spriječavanju korupcije

Podgorica, 17.novembar, 2014.

 

Uvodne napomene
Verzija teksta o kojoj se raspravljalo, na javnoj raspravi 28.02.2014. godine, u mnogim svojim aspektima je neobična i ima niz izmjena i dopuna koje su se pojavile kao rješenja tek u tekstu Prijedlog zakona o sprecavanju korupcije usvojenog na Vladi Crne Gore. Time je obesmišljen rad Radne grupe u kojoj su učestvovali predstavnici/e NVO-a (među kojima i CGO-a), kao i javna rasprava održana o Nacrtu pomenutog Zakona. Treba napomenuti da članovi/ce Radne grupe iz NVO sektora nijesu učestvovali u konačnom kreiranju teksta predloženog Vladi.

CGO je učešće u ovoj Radnoj grupi vidio kao šansu da doprinese stvaranju kvalitetnog krovnog i izuzetno važnog zakona koji ima za cilj prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije, odnosno prevenciju i procesuiranje krivičnih djela sa koruptivnim radnjama. Nažalost, sam naziv Prijedloga zakona, kao i sadržaj, nije pružio potrebne smjernice za sistemsku borbu protiv korupcije. Spriječavanje korupcije se može vršiti samo ako se država izborila sa sistemskom korupcijom, što u Crnoj Gori nije slučaj, tako da bi u samom nazivu mjesto morale naći podjednako riječi borba i prevencija. »

CGO Festival filma o ljudskim pravima Ubrzaj nastavlja ranija i razvija nova partnerstva

U susret Festivalu filma o ljudskim pravima UBRZAJ, koji organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) od 10. do 14. decembra 2014. nastavljena je saradnja sa javnim servisom RTCG i uspostavljena saradnja sa Kulturnim centrom “Nikola Đurković” iz Kotora.

Odličan odziv publike i zainteresovanost, prvenstveno mladih, ljudi da na ovaj način uče o ljudskim pravima je ohrabrio CGO da nastavi sa ovim projektom i dalje ga programski i tehnički unaprijedi, a ove godine Festival ulazi u petu – jubilarnu ediciju koja će se obilježiti filmovima najnovije svjetske produkcije i brojnim gostovanjima autora filmova. »