Da li Vlada Crne Gore namjerno usporava proces evropskih integracija?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče ukazao na izrazito slab učinak primjene Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2014 – 2018. U tom dijelu, i analiza Izvještaja o realizaciji obaveza iz ovog Programa, pripremljenih od strane MVPEI-a, koje je Vlada Crne Gore usvojila, jasno osvijetljavaju slabe tačke u sistemu, kad je riječ o realizaciji preuzetih obaveza u postavljenim rokovima.

Gledano po resorima, u neispunjavanju preuzetih obaveza, u zakonodavnom okviru, a posebno imajući u vidu odnos prepoznatih problema od strane Evropske komisije i nadležnosti koji pokriva, prednjači Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), sa svega 11 realizovanih od 53 planiranih zakona i podzakonskih akata (ili skromnih 20%). Uvidom u nerealizovane obaveze, može se uočiti da se u najvećem dijelu radi o podzakonskim aktima odnosno uredbama, pravilnicima, odlukama. Ovi podzakonski akti ne utvrđuju nova prava i obaveze subjekata, već ih samo razrađuju i dopunjuju. Stoga, nema racionalnog objašnjenja za neispunjenje obaveza, jer se ovi akti pripremaju na nivou ministarstva. Uz to, treba naglasiti, da je njihova priprema od ključne važnosti za adekvatnu primjenu brojnih i važnih zakonskih tekstova. »

Velike ambicije a preskromni učinci

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na činjenicu da su brojni planovi i programi koji se izrađuju u procesu pristupanja Crne Gore EU ambiciozno zamišljeni, često i van realnih mogućnosti, a da učinci u njihovoj primjeni hronično izostaju. Pri tom, niko ne snosi odgovornost što budi dodatnu zabrinutost u ozbiljnost opredjeljenja vlasti da rade na demokratizaciji i evropeizaciji crnogorskog društva.

Revizija, odnosno ispitivanje tačnosti, potpunosti, zakonitosti i objektivnosti najvažnijeg strateškog dokumenta u procesu pregovaranja Crne Gore sa EU – Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2014 -2018 – samo deset mjeseci od usvajanja i predstavljanja javnosti istog, pokazuje da odgovorni u Vladi nijesu planirali u okviru realnih osnova, ali ni uložili adekvatne napore u realizaciju Programa. Ovaj dokument je trebao da omogući brže, jasnije i operativnije praćenje i koordinaciju aktivnosti od strane svih učesnika u pregovaračkom procesu, kao i da pokaže spremnost i zrelost institucija sistema da preuzete obaveze u datim rokovima ispune. Međutim, već sada, nepunih godinu od početka primjene, jasno je da su rezultati vrlo skromni. »

Kome se i zašto žurilo sa usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je iznenađen brzinom usvajanja prijedloga Zakona o visokom obrazovanju od strane Vlade Crne Gore i slanjem istog u Skupštinu, gdje je prošao podjednako ekspresan postupak u nadležnom Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, a posebno imajući u vidu da isti nije ni predviđen Programom rada Vlade za 2014, kao i da je rađen u vrlo netransparentnoj proceduri.

Iako je privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje 26 (Obrazovanje i nauka), ovakav pristup usvajanju jednog od ključniih zakonskih tekstova u ovoj oblasti može otvoriti nova pitanja. Ostaje nejasno kome se i zašto toliko žurilo da se ovaj zakonski tekst što prije usvoji, i po cijenu kršenja cjelokupnog formalno-pravnog djelokruga počev od propuštene javne rasprave, do kršenja čl. 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona koji predviđa da rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, ne može biti kraći od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a da naravno može biti duži. »

I Izvještaj EK ukazuje na neustavno presuđivanje sudija za prekršaje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zadovoljstvo činjenicom da je Evropska komisija uvažila argumente koje je CGO iznosio kada je riječ o problemima u sprovođenju Zakona o prekršajima, uključujući to pitanje u godišnji Izvještaj o napretku Crne Gore.

Evropska komisija u Izvještaju o napretku za 2014. godinu konstatuje: “Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka treba biti prenešena na sudove bez daljeg odlaganja. Ozbiljnu zabrinutost predstavlja to što prema sadašnjem sistemu, zatvorske kazne za prekršaje mogu izreći tijela koje imenuje izvršna vlast”. »