CGO predložio mjere za uspostavljanje veće otvorenosti i odgovornosti vlasti u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), kroz učešće u radu Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, dostavio je prijedlog šest mjera koje bi doprinijele značajno većoj transparentnosti i odgovornosti rada donosilaca odluka, efikasnijem upravljanju javnim resursima, ali i punom poštovanju zakona.

U okviru prve predložene mjere, sugeriše se proaktivan pristup informacijama kroz punu primjenu člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a što podrazumijeva jednostavan i pouzdan pristup portalima svih organa javnog sektora – pravnih lica i tijela koja su donosioci odluka, potrošačke jedinice Budžeta Crne Gore ili i jedno i drugo u dijelu javnih evidencija i javnih registara, nacrta, prijedloga i konačnih tekstova strateških dokumenata, pojedinačnih akat i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom, i drugim informacijama od javnog značaja. Realizacije ove mjere bi vodila postizanju potrebne otvorenosti i transparentnosti raspolaganja javnim finansijama, državnom imovinom, privatizacionim procesima, kao i povećanju javnog integriteta i učešća građana u donošenju odluka od javnog interesa. »

Mržnja se ne može prekrečiti, potreban je sistemski odgovor institucija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) osuđuje vandalski čin ispisivanja homofobnih grafita na zgradi Filozofskog fakulteta u Nikšiću, te poziva institucije da hitno ispitaju sve okolnosti ovog slučaja i u skladu sa zakonom kazne govor mržnje prema LGBT populaciji.

Grafiti koji su osvanuli na zidovima Filozofskog fakulteta predstavljaju krivično djelo iz člana 443 Krivičnog zakonika Crne Gore, stav 3: „rasna i druga diskriminacija”, koji glasi ,,…ko širi ideje o superiornosti jedne rase nad drugom ili propagira mržnju ili netrpeljivost po osnovu rase, pola, invaliditeta, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugog ličnog svojstva ili podstiče na rasnu ili drugu diskriminaciju, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Zabrana diskriminacije je ustavna kategorija, a govor mržnje po osnovu seksualne orijentacije zabranjem je i Zakonom o zabrani diskriminacije. Stoga, nadležne institucije moraju iskoristiti brojne zakonske mogućnosti i sankcionisati vandale koji promovišu mržnju prema osobama drugačije seksualne orijentacije. Takođe, očekujemo da nadležni organi bezbijednosti u dijalogu sa LGBT organizacijama osiguraju uslove za ostvarivanje prava na slobodno i mirno okupljanje LGBT populacije i svih onih koji su spremni da stanu u odbranu ljudskih prava LGBT osoba. »

Zdravko Krivokapić u skladu sa dozvolom Senata ima dodatni angažman

Centar za građansko obrazovane (CGO) je juče objavio saopštenje pod nazivom «Uvesti red u proces zapošljavanja i dodatnih angažmana zapošljenih na UCG» u kojem je na spisku od 16 novih imena profesora sa Univerziteta Crne Gore koji predaju i na drugim univerzitetskim jedinicama ili imaju druge oblike angažmana za koje nijesu dobili saglasnost Senata UCG greškom navedeno ime prof. Zdravka Krivokapića.

Naime, prof. Zdravko Krivokapić, koji je redovni prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, ima dodatni angažman na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, ali on je među 17 profesora koji su prema Statutu Univerziteta Crne Gore dobili saglasnost Senata za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama tokom studijske 2014/2015.

CGO koristi i ovaj način da se izvini na datom propustu prof. Krivokapiću koji je nastao prilikom obrade prilično obimne dokumentacije i da naglasi da nije namjera CGO-a da bilo koga lično na UCG ošteti, već upravo da ukazujući na identifikovane nepravilnosti doprinese unaprijeđenju položaja i kredibiliteta UCG kao institucije, a samim tim i zapošljenih i studenata.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka

Zdravlje crnogorskih građana ne smije biti predmet trgovine

Nestašice ljekova u Crnoj Gori su neuobičajeno česta pojava, što ugrožava zdravlje ljudi i osnovna prava pacijenata. Ovom je doprinio i krajnje neodgovoran odnos donosilaca odluka u zdravstvenom sistemu. U više navrata, nestašica ljekova je bila uzrokovana poništavanjem postupaka javnih nabavki.

Naime, zbog nepoznavaja Zakona o javnim nabavkama, neadekvatnog planiranja nabavki, neblagovremenog pokretanja postupaka nabavki, diskriminatorskih uslova koji se postavljaju u zahtjevima za dodjelu ugovora, naručioci prave ozbiljne propuste prilikom sprovođenja nabavki, zbog kojih se cio postupak nabavke obustavlja. S druge strane, sami naručioci se žale na komplikovane tenderske procedure, duge rokove za podnošenje žalbi i duge procese rješavanja po žalbama u svakoj fazi postupka javne nabavke.

No, danas imamo i dodatni izazov. Za ljekove koji su nabavljeni – nema novca. Budžet predviđa jedan euro za izmirenje višemilionskog duga prema veledrogerijama, koje sasvim opravdano prijete da će obustaviti isporuku svih ljekova. »

Uvesti red u proces zapošljavanja i dodatnih angažmana zapošljenih na UCG

Centar za građansko obrazovane (CGO) je danas dostavio rektorki Univerziteta Crne Gore (UCG) spisak od 16 profesora/ki različitih univerzitetskih jedinica UCG za koje je tim CGO-a prikupio podatke da predaju i na drugim univerzitetskim jedinicama ili imaju druge oblike angažmana za koje nijesu dobili saglasnost Senata UCG. Dodatno, u jednom broju slučajeva se radi i o višegodišnjim duplim radnim odnosima, što je nezakonito.

CGO cijeni da UCG kao najstarija akademska institucija u Crnoj Gori mora biti u mnogo čemu uzor drugim društvenim subjektima, a posebno kad je riječ o dosljednom poštovanju zakona i akata samog UCG od strane svih zapošljenih. Na žalost, ni sami zapošljeni na UCG tome ne doprinose što, pored brojnih nepravilnosti na koje je CGO ukazivao i na koje će nastaviti da ukazuje, ilustruje i činjenica da je jedan broj profesora UCG u duplim radnim odnosima što je logički i pravno neodrživo, a ne mali broj profesora ima raznovrsne angažmane bez znanja poslodavca (u ovom slučaju UCG) i koji su nespojivi sa angažmanom na UCG. »